PIRÁTI. PROGRAMOVÉ PRIORITY. MANUÁL PRE ČLENOV A SYMPATIZANTOV STRANY

Programová priorita Reforma otvoreného vládnutia

U nás sa o otvorenom vládnutí len hovorí. Podľa dôkazov zhromaždených OECD otvorené vládnutie významne podporuje vlády členských krajín pri riešení zložitých problémov, výziev a priorít, pred ktorými vláda stojí.
Našim cieľom je znižovanie korupcie a zvyšovanie dôvery občanov vo vládu a verejné inštitúcie prostredníctvom
reformy otvoreného vládnutia.

Keďže je korupcia vysoká a dôvera vo vládu a inštitúcie na nule, musíme s tým niečo robiť. Preto patrí reforma otvoreného vládnutia medzi priority Pirátov.

V praxi je otvorené vládnutie predovšetkým o kultúre transparentnosti vo verejnom sektore, o verejnej dostupnosti všetkých informácií a dát, ktorými disponuje vláda a verejné inštitúcie. Je o otvorení rozhodovacích procesov a postupov pri poskytovaní verejných služieb občanom a zúčastneným stranám, ktoré tak môžu uplatniť svoje pripomienky a návrhy. To sú priority nášho programu.

Otvorené vládnutie je o vláde, vládnych úradoch, verejných inštitúciách a konkrétnych úradníkoch nekompromisne presadzujúcich a uprednostňujúcich verejný záujem nad záujem privátny. Je o vláde, ktorá preberá zodpovednosť za ich konanie, zdôvodňovanie svojich rozhodnutí a reagovanie na požiadavky a pripomienky občanov a zúčastnených strán. Takú vládu vám chceme ponúknuť.

Naše riešenie: Ak dostaneme dôveru zaradíme medzi svoje priority reformu otvoreného vládnutia stanovením ambicióznych a merateľných cieľov, definovaním zodpovednosti jednotlivých ministrov a vyčlenením potrebných zdrojov na implementáciu princípov transparentnosti, integrity, zodpovednosti a  participácie. Vyhlásime nekompromisný boj proti korupcii – nulovú toleranciu korupcie.

Tento graf, ktorý robilo OECD je o dôvere vo vládu v členských krajinách OECD. S dôverou sme na tom najhoršie. Takto verne nastavené zrkadlo je veľká hanba pre vládu, ktorá nás doviedla k súčasnému marazmu a chaosu v štáte. Piráti vo svojom programe ponúkajú plán obnovy stratenej dôvery. Podporte nás vo voľbách. Nesklameme. Sme iní.

Komentár k otvorenému vládnutiu

Otvorené vládnutie je cesta k uplatneniu moci občana, koncept umožňujúci dosiahnuť väčšiu demokratickú účasť občanov na správe vecí verejných a zabezpečiť, aby verejná správa a politické rozhodovanie boli otvorené pre verejnosť. Aby sa z verejnej správy dalo čítať ako z otvorenej knihy. Formálne spĺňame takmer všetky atribúty otvoreného vládnutia, lenže v praxi to vôbec nefunguje. Politické strany si za chrbtom občanov stále robia čo chcú, čo im a oligarchom v pozadí politických strán najviac vyhovuje, čo im umožňuje ďalej tunelovať verejné financie. Smiať sa do očí občanom ako Ivan Mikloš, ktorý si za svojho ministerovania posmešne vyvesil na ministerstve financií slogan Verejné financie – vaše peniaze.

Z formálneho hľadiska sú atribútmi otvoreného vládnutia:

Transparentnosť. Vláda zverejňuje a sprístupňuje verejnosti informácie o svojich rokovaniach, rozhodnutiach a výdavkoch. To umožňuje občanom lepšie porozumieť fungovaniu vlády a jej zámerom.

Zapojenie občanov. Otvorené vládnutie podporuje zapojenie občanov do politických procesov. Prakticky ide o verejné konzultácie, otvorené diskusie, ankety alebo možnosť občanov predkladať návrhy a podnety k aktuálnej téme.

Otvorené dáta (open data). Vláda a verejné inštitúcie zverejňujú údaje a informácie vo formáte, ktorý je prístupný a ľahko spracovateľný pre verejnosť a tretie zainteresované strany. To umožňuje občanom, novinárom a inštitúciám analyzovať údaje a sledovať výkonnosť vlády.

Participatívne rozhodovanie. Otvorené vládnutie podporuje účasť občanov v rozhodovacích procesoch. Prakticky to znamená zriaďovanie pracovných skupín, diskusných fór alebo iných platforiem, na ktorých môžu bčania vyjadrovať svoje názory a postoje a prispievať tak k tvorbe jednotlivých politík.

Digitálna transformácia. Umožňuje využívanie moderných technológií a internetu na zlepšenie interakcie medzi vládou a občanmi. Týka sa to elektronických služieb, online platformy na podávanie podnetov a dopytov a využívanie rôznych digitálnych nástrojov na monitorovanie vládnych aktivít.

Cieľom otvoreného vládnutia je zvýšiť dôveru občanov voči vláde a zabezpečiť, aby verejné služby a politiky boli prispôsobené potrebám a záujmom občanov. Taktiež umožňuje občanom aktívne sa podieľať na tvorbe politických rozhodnutí
a sledovať výkon svojej vlády.

To, že v praxi to takto nefunguje, dokazujú tieto dôsledky čisto formálneho prístupu k otvorenému vládnutiu, s ktorými sme denne konfrontovaní:

Hospodárske dôsledky. Zlé rozhodnutia preferujúce záujmy politicky spriaznených skupín a korupcia v štátnych úradoch a inštitúciách negatívne ovplyvňujú hospodársky rast, vytváranie nových pracovných miest, čo vedie k pokračujúcemu ekonomickému úpadku a neúmernému zadlžovaniu.

Sociálne nerovnosti. Tunelovanie verejných financií, nespravodlivá distribúcia zdrojov a korupcia vytvárajú nerovnosti vo výške príjmov a v životných podmienkach obyvateľov. Stúpa počet občanov žijúcich na hranici a pod hranicou chudoby. To vedie k zvyšujúcemu sa napätiu v spoločnosti, k nárastu nespokojnosti a stupňujúcim sa sociálnym nepokojom.

Kvalita verejných služieb. Zlé riadenie štátu, vysoký stupeň politizácie a rozdávania úradov ako politických trafík má za následok nízku kvalitu verejných služieb, ako sú zdravotníctvo, školstvo, doprava a infraštruktúra. Čoraz viac občanov trpí nedostatočnými a nekvalitnými službami a obmedzeným prístupom k základným potrebám.

Korupcia a klientelizmus. O tom, že sa vládne za zatvorenými dverami dokazuje nevídaná korupcia a klientelizmus. Tieto praktiky, o ktorých si občan začína myslieť, že sú nezničiteľné, oslabujú dôveru obyvateľov v štát a jeho inštitúcie a negatívne ovplyvňujú právny systém a boj proti politickej kriminalite a ostatnej trestnej činnosti.

Životné prostredie. Zlé spravovanie krajiny má katastrofálne dôsledky na životné prostredie. Presadzovanie záujmov lobistických skupín pri tvorbe legislatívy vedie k ďalšiemu znečisťovaniu vzduchu a vody, odlesňovaniu a strate biodiverzity.

Strata dôvery a účasti obyvateľov. Občania strácajú dôveru vo vládu a vládne inštitúcie a táto nedôvera dosahuje 78,4% z celkového počtu občanov s voličským oprávnením. Blíži sa k nule. Ak ako občania úplne stratíme dôveru v naše vládne orgány a inštitúcie, ktoré sme si zvolili v nádeji, že nám budú slúžiť, prestaneme sa podieľať na politickom procese a na verejnom živote. Stratíme úctu k demokracii a výjdeme do ulíc s nezlomným rozhodnutím obnoviť demokratický systém a zlikvidovať koncentráciu moci v rukách niekoľkých jednotlivcov.

Medzinárodná reputácia. Zlé riadenie a korupcia v štátnych orgánoch negatívne ovplyvňujú medzinárodnú reputáciu Slovenska. Investori a medzinárodné organizácie si dobre rozmyslia, či investovať alebo inak spolupracovať s krajinou, ktorá je v rukách politickej mafie a ktorá má povesť skorumpovanej a politicky nestabilnej krajiny.

Prehlbovanie problémov. Zlá správa štátu a odkladanie riešenia spôsobujú neustále prehlbovanie problémov, ktoré sa nabaľujú ako snehová guľa. Žiadne alebo neúčinné riešenie krízy, v ktorej sa Slovensko nachádza, vedie k nekontrolovateľnému rozpínaniu, komplikáciám a vážnym ohrozeniam našej štátnosti.

Riešením je reforma otvoreného vládnutia, ktorú ponúkajú Piráti a ktorá je podrobnejšie rozvedená v programe, s ktorým ide strana č.1 do septembrových volieb. Jednoznačne je dôležité využiť tieto voľby na zásadné zmeny v správe štátu, na uplatňovanie transparentných politík a procesov, ktoré budú slúžiť dobru všetkých občanov a podporovať udržateľný rozvoj Slovenska.

Stiahnite si Manuál Otvorené vládnutie