ĽUDIA
KANDIDÁTI NA EUROPOSLANCOV
zuzana subova

Ing. Zuzana Šubová

1. kandidátka

Ekonómka a predsedníčka strany | 54 rokov | Bratislava – Vyštudovala fakultu vnútorného obchodu na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Má za sebou úspešnú kariéru v privátnom finančnom sektore. Pôsobila v predstavenstve významnej francúzskej finančnej inštitúcii BNP Paribas Cardif a rovnako má bohaté skúsenosti aj zo štátnej správy, kde pôsobila na rôznych ministerstvách na všetkých úrovniach riadenia. Pôsobila vo funkcii podpredsedníčky Správy štátnych hmotných rezerv ako aj na pozícii riaditeľky protikorupčnej sekcie na PPA. Razí nulovú toleranciu voči korupcii a je oznamovateľkou závažnej ekonomickej trestnej činnosti vysokých štátnych úradníkov. Ovláda niekoľko cudzích jazykov a disponuje bezpečnostnou previerkou NBÚ.

rastislav dubovsky

MGR. Rastislav dubovský

2. kandidát

Bývalý redaktor spravodajskej televízie | 44 rokov | Bratislava – Vyštudoval financie a marketing na Univerzite Komenského v Bratislave. Pracovne pôsobil na obchodno-marketingových pozíciách vrátane najväčšieho slovenského internetového portálu. Rok zastával pozíciu obchodného riaditeľa v spoločnosti pre monitoring médií a mediálne analýzy. Srdcovou záležitosťou sa mu stala oblasť PR, médií a práca redaktora. Donedávna pracoval ako redaktor spravodajskej televízie, venoval sa politickým, spoločenským a hodnotovým témam. Nie je členom strany.

veronika kvetakova

ing. veronika kvetÁkovÁ

3. kandidátka

Odborníčka v problematike štátneho IT a realizácie projektov financovaných z fondov EÚ | 48 rokov | Bratislava – Vyštudovala STU – Stavebná fakulta Bratislava, odbor Realizácia pozemných stavieb. V roku 2005 absolvovala špeciálne vzdelávanie pre znalcov na STU Stavebná fakulta Bratislava, odbor Stavebníctvo, odvetvie Oceňovanie nehnuteľností. Pôsobila dlhé roky na ministerstve zdravotníctva a ministerstve spravodlivosti ako projektový a finančný manažér v oblasti štrukturálnych fondov EÚ. V súčasnosti pôsobí v súkromnej IT spoločnosti ako projektový a finančný manažér IT projektov. Mimo to je Veronika aj úspešnou slovenskou športovkyňou, pretože je majsterkou sveta v raftingu. V Pirátskej strane zastáva post podpredsedníčky strany.

michal pirek

Mgr. Michal Pírek, PhD.

4. kandidát

Historik | 46 rokov | Hamuliakovo – Je absolventom Filozofickej fakulty UKF v Nitre, kde študoval na katedre politológie a histórie. Doktorandské štúdium absolvoval v Slovenskej akadémii vied, Historickom ústave SAV na oddelení najstarších dejín. Od roku 2002 až do súčasnosti pôsobí v Slovenskom národnom múzeu ako kurátor zbierok historických militárií na Bratislavskom hrade. Je autorom a spoluautorom viacerých odborných prác a monografií, ako aj ich prekladov. Je tím lídrom pre oblasť kultúry.

sestakova

Mgr. zuzana šestáková

5. kandidátka

Šéfredaktorka a prekladateľka, ktorá bola akreditovaná ako tlmočníčka pre Európsky parlament | 53 rokov | Bratislava – Vyštudovala žurnalistiku v audiovizuálnych médiách na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Ako dcéra dlhoročného slovenského diplomata a veľvyslanca žila v detstve zhruba každých päť rokov v inej krajine: Washington, D.C. (USA), Praha, Viedeň. Už počas vysokej školy začala pracovať ako prekladateľka a tlmočníčka. Momentálne pôsobí v knižnom vydavateľstve Eugenika ako šéfredaktorka, manažérka a prekladateľka. V r. 2009 absolvovala špeciálny kurz európskeho konferenčného tlmočenia (EKKT) na FF UK, a následne bola akreditovaná ako tlmočníčka pre Európsky parlament v Bruseli. Pôsobila ako dobrovoľníčka v dennom autistickom centre Andreas v Bratislave a na okresnom súde Bratislava III pôsobila ako  prísediaca v rokoch 2016-2019.

juraj kratky

ing. juraj krátky

6. kandidát

IT projektový manažér a mestský poslanec | 54 rokov | Žiar nad Hronom –  Je absolventom Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre. Pôsobí už druhé volebné obdobie ako mestský poslanec v Žiari nad Hronom. V súčasnosti pôsobí ako Senior projektový manažér vo veľkej nadnárodnej spoločnosti. Pracoval na veľkých IT projektoch v bankovom sektore na Slovensku ako aj v zahraničí. V rámci Pirátskej strany bol zvolený za podpredsedu a je  súčasťou pracovného tímu Pirátov pre oblasť digitalizácie.

Obrázok WhatsApp 2024-03-13 o 00.44.46_60ac6916

ing. karolína ivanová

7. kandidátka

Profesionálna koučka a odborníčka na sociálnu oblasť | 59 rokov | Dunajská Lužná – Vyštudovala Ekonomickú univerzitu v Bratislave. Karolína je profesionálna koučka ICF. Pôsobila v mnohých zahraničných spoločnostiach na pozíciách riaditeľky marketingu a predaja. Taktiež podnikala v reklame. Posledných 5 rokov sa venuje koučingu žien, ako poradkyňa malých podnikateliek. V neziskovej organizácii sa venuje podpore zamestnanosti, vzdelávania žien a mužov, ktorí ostali v núdzi. V Pirátoch sa chce venovať témam zlepšenia služieb štátu v Sociálnej oblasti. V Pirátskej strane zastáva post podpredsedníčky strany.

martin estocak

Judr. martin eštočák

8. kandidát

Právnik a mestský poslanec | 35 rokov |  Prešov –  Vyštudoval Právnickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Ako právnik má bohaté skúsenosti ako z privátnej sféry, tak aj z pôsobenia v štátnej správe. Od roku 2018 pôsobí aj v komunálnej politike ako nezávislý mestský poslanec v Prešove. V minulosti pôsobil na Okresnom úrade v Prešove na odbore opravných prostriedkov na pozemkovom referáte. V súčasnosti pôsobí ako právnik osobného úradu Regionálneho úradu školskej správy v Prešove. Martin bol zároveň hádzanárom Tatrana Prešov a rovnako je občianskym aktivistom, pretože mu nie je ochrana verejného záujmu ľahostajná. V rámci Pirátskej strany bol zvolený do funkcie predsedu Rozhodcovskej komisie.

peerova

ing. Ľubica peerová

9. kandidátka

Pedagogička | 57 rokov | Bratislava – Vyštudovala SVŠT v Bratislave, Elektrotechnickú fakultu, odbor energetika. Po skončení štúdia pracovala v odbore, ale neskôr absolvovala aj pedagogické štúdium a začala pôsobiť ako pedagóg prírodovedných predmetov na Gymnáziu a rovnako ako učiteľka matematiky a fyziky. V súčasnosti si rozširuje odborné vzdelanie na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v odbore – matematika. Rovnako sa angažuje v skvalitňovaní vzdelávania mládeže a rovnako sa angažuje v mnohých projektoch na komunálnej úrovni v Pezinku, kde vytvorila projekt na grant pre deti s ktorým uspela a za získané finančné prostriedky v spolupráci s mestom Pezinok vybudovali spoločne detské ihrisko.

sirucka

judr. drahomír Širůčka

10. kandidát

Bývalý vyšetrovateľ Policajného zboru v súčasnosti pôsobí ako sociálny pracovník na odbore sociálnych vecí, na úseku sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately | 58 rokov | Rimavská Sobota –  Vyštudoval Právnickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. V minulosti pracoval ako vyšetrovateľ policajného zboru a dlhodobo pôsobil aj ako právnik zastupujúci samosprávy miest a obcí v okrese Rimavská Sobota. V súčasnosti je zamestnancom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, odbor sociálnych vecí, na úseku sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Je súčasťou pracovného tímu Pirátov pre oblasť práva a spravodlivosti a zároveň bol zvolený za predsedu oblastného výboru Banskobystrického kraja a za podpredsedu strany.

nosal

mgr. jaroslav NOSAĽ, msc., ll.m

11. kandidát

Informatik | 45 rokov | Vyšná Šebastová – Po ukončení vysokoškolského štúdia pôsobil na rôznych pracovných pozíciách v oblasti informačných systémov. Momentálne pracuje ako informatik v Dopravnom podniku mesta Prešov, kde zabezpečuje správu počítačových sietí a informačných systémov. Je dlhodobo občianskym aktivistom a členom neziskovej organizácie ZOMOS (Združenie občanov miest a obcí Slovenska). Rovnako sa angažuje v komunálnej politike a v roku 2022 kandidoval na post starostu obce Vyšná Šebastová. V roku 2023 bol zvolený do funkcie krajského predsedu oblastného výboru Prešovského kraja Pirátov. V rámci Pirátskej strany je súčasťou pracovného tímu pre oblasť digitalizácie.

juraj bittmann

juraj bittmann

12. kandidát

IT manažér | 25 rokov | Žiar nad Hronom – Svoju kariéru začal po ukončení stredoškolského štúdia so zameraním na Elektrotechniku – počítačové systémy, keď nastúpil do Železničnej spoločnosti Cargo ako Regionálny správca IT. V roku 2020 začal rozširovať svoje vedomosti externým štúdiom na Fakulte masmediálnej komunikácie v Trnave v odbore Teória digitálnych hier, a v roku 2022 začal pracovať v slovenskej spoločnosti vyvíjajúcej IT systémy pre vzdelávací sektor. Jeho politická participácia reflektuje jeho snahu o zastavenie odlivu mladých talentov zo Slovenska a o udržanie demokratických hodnôt na Slovensku. V rámci Pirátskej strany je Predsedom okresného oblastného výboru Žiar nad Hronom, je súčasťou pracovného tímu pre oblasť digitalizácie a členom Revíznej komisie.

katarina ringelband

bc. katarína ringelband

13. kandidátka

Medicínska konzultantka | 54 rokov | Bratislava – Študovala na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave odbor biológia a telesná výchova. Momentálne pokračuje vo vysokoškolskom štúdiu. V minulosti pôsobila na rôznych manažérskych pozíciách ako v zahraničí, tak na Slovensku. Momentálne pracuje ako medicínska konzultantka v Bratislave. V Pirátskej strane pôsobí ako členka Revíznej komisie.

norbert astalos

ing. norbert astaloš

14. kandidát

Inšpektor úradnej kontroly potravín | 45 rokov | Rimavská Sobota – Vyštudoval aplikovanú biológiu na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre. Od roku 2003 pracuje ako inšpektor úradnej kontroly potravín od farmárov až po konečného spotrebiteľa, preto pozná problematiku v oblasti implementácie potravinovej legislatívy v praxi, ako u farmárov tak aj v obchodnej sieti. V rámci Pirátskej strany je členom pracovného tímu pre oblasť poľnohospodárstva a potravinárstva.

lucia appelova

bc. lucia appelová

15. kandidátka

Administratívna pracovníčka | 38 rokov | Stupava – Študovala na vysokej škole logistiky v Přerove. Pracovala v rôznych súkromných spoločnostiach, kde mala na starosti administratívnu agendu. Rada by sa v budúcnosti venovala témam osobnostného rozvoja a duševného zdravia, ktoré je rovnako dôležité ako to fyzické. V Pirátskej strane sa chce venovať práve týmto témam.