PIRÁTI. PROGRAMOVÉ PRIORITY. MANUÁL PRE ČLENOV A SYMPATIZANTOV STRANY

Programová priorita Uchopenie moci občanmi

Chceme, aby občania rozhodli o nevyhnutnej zmene v spravovaní štátu.
Potrebujeme odstrániť dôsledky doterajšej nadvlády oligarchov v pozadí politických strán a nastoliť moc občanov v súlade s ústavou. Potrebujeme eliminovať zlo v spoločnosti nahromadené za vyše tridsaťtri rokov „slovenskej demokracie“.

Táto programová priorita je zameraná na nastolenie a trvalé udržanie moci občanov v súlade s článkom 2 odsek 1 Ústavy SR. Piráti to chcú zaviesť postupnosťou legislatívnych zmien, ktorých dôsledkom bude prirodzené nadradenie výkonu moci občanov priamo nad výkon moci občanov prostredníctvom zvolených zástupcov. Chceme to urobiť depolitizovanou verejnou správou (odpolitizovanou štátnou službou) v decentralizovanom usporiadaní a riadení štátu.

V dôsledku tridsaťtriročnej uzurpácie moci politickými stranami, ktoré zaviedli systém korumpovania občanov ich vlastnými peniazmi s vedomím, že stokrát opakovaná lož sa stáva pravdou, je slovenská legislatíva v tak žalostnom stave, že aj ústavou zaručená moc občanov sa prakticky nedá vykonávať priamo. Bude to možné až po septembrových parlamentných voľbách, v ktorých si občania zvolia poslancov, ktorí predložia a schvália Pirátmi pripravené legislatívne zmeny. Viac o tom bude vo volebnom programe, ktorý zverejníme začiatkom septembra 2023. Takúto ponuku za tridsaťtri rokov nedokázalo občanom priniesť viac ako 270 registrovaných politických strán, a to len preto, že tie najhoršie sa udržiavali pri moci korupciou a klamaním voliča a tie ostatné nedostali potrebnú podporu oklamaných voličov. Dnes už je jasné, že nevyhnutné zmeny v riadení štátu si môžu zabezpečiť len občania sami. Stačí nevoliť zlodejov moci občana ale voliť seba, voliť Pirátov č.1. Ak nás pošlete do parlamentu, rozbijeme a potopíme pyšné plachetnice oligarchov s kúpenými posádkami „večných“ politikov. Ak to bude nevyhnutné, využijeme našu priamu moc a budeme organizovať referendá. Bude to plavba na pltiach, na ktorých sa však s nami nikdy nepotopíte. Spolu to dokážeme.

Pirátska strana – Slovensko, v skratke Piráti si chce z tridsaťtriročného vývoja Slovenska zachovať zahraničnopolitickú orientáciu Slovenskej republiky, jej ukotvenie v bezpečnostných štruktúrach a v nich chrániť záujmy Slovenska. Chápeme výhrady voči Európskej únii, voči NATO, ale nepodporujeme radikálov. Podporujeme zmysluplné zmeny. Vo svete ozbrojených bláznov len samovrahovia môžu volať po demilitarizácii Európy, vystúpení z EÚ, po našej nezávislosti a pod. Rešpektujeme jediné platné referendum, ktoré rozhodlo o našom vstupe do EÚ.

Vo vnútroštátnej politike chceme v prospech občanov Slovenska v možnom rozsahu napraviť to, čo sa nezodpovednou politikou predchádzajúcich vlád pokazilo. Konkrétne pomenovávame ciele a tiež prijímame návrhy občanov. Nápravu môžeme dosiahnuť len s podporou občanov a uplatnením priamej moci občanov. Cieľom Pirátov je legislatívne zakotviť priamu demokraciu tak, aby bola trvalo udržateľná a realizovateľná najjednoduchšou dostupnou formou. Nepochybne sa nájdu sily, ktoré budú tento cieľ spochybňovať a poukazovať na nepripravenosť a nespôsobilosť obyvateľstva. Týmto odkazujeme, že občania sú schopnejší vybrať si z vlastných radov kvalitatívne lepších zástupcov, než akých do parlamentu pozbierali politické strany na schodoch a na ulici.

Ak v nastávajúcich voľbách dostaneme od občanov dostatočnú podporu, zabezpečíme legislatívne zmeny zamerané na:

Posilnenie priamej demokracie. Navrhneme zvýšenie úlohy priamej demokracie (moci občanov) tak, aby 1000 občanov disponovalo kompetenciou jedného poslanca (kompetencia odvodená od čl.101 ods.3 Ústavy), t.j. aby:

Zmena výkonu volebného práva. Navrhneme zmenu zákona o podmienkach výkonu volebného práva (zákon č. 180/2014 Z.z.) na princípe proporcionálneho rozdelenia poslancov objektívnym, spravodlivým, trvalým a transparentným spôsobom tak, aby približne 30 000 voličov žijúcich v jednej lokalite (v terminológii pripravenej zmeny v teritoriálnom volebnom okrsku, ktorý tvorí približne 40 volebných okrskov), malo jedného poslanca v NR SR, zvoleného z kandidátov, ktorým občania vyjadrili dôveru už pred zostavením kandidátnej listiny, a to bez ohľadu na to, či kandidáta podporuje politická strana, alebo nie (podrobnejšie o tom hovoríme vo volebnom programe a jeho prílohách). Týmto bude naplnený a rešpektovaný čl. 30 ods. 4 Ústavy SR. Občania bez ohľadu na stranícku príslušnosť sa budú môcť zúčastňovať všetkých volieb za rovnakých podmienok, t.j. bez terajšej diskriminácie občianskych kandidátov (NEKA) a zbavenia výhod kandidátov politických strán.

V praktických krokoch uchopenia moci občanmi pôjde o:

Nastal čas uplatniť moc občanov garantovanú ústavou už v septembrových voľbách. Zmeny navrhované Pirátmi v riadení, financovaní, organizačnom a inštitucionálnom usporiadaní štátu korešpondujú s cieľom uchopenia moci občanmi, uplatnenej vo voľbách, v referendách a v suplovaní kompetencie poslanca petíciou podpísanou tisíc voličmi. Riešenia problémov jednotlivých oblastí životných situácií a potrieb občanov, ako je vnútorná a vonkajšia bezpečnosť, zdravotníctvo, potravinová sebestačnosť, rodinná politika, školstvo, kultúra, infraštruktúra a pod. sú obsahom volebného programu, ktorý strana zverejní v septembri na Deň Ústavy. Nebojme sa poďakovať všetkým, ktorí mali čas a moc na dosiahnutie iného výsledku, než toho, s ktorým dnes, po 33 rokoch nie sme spokojní.

Stiahnite si Manuál Uchopenie moci občanmi