AKO PLÁNUJEME OBNOVIŤ STRATENÚ DÔVERU?

Ing. Zuzana Šubová

predsedníčka

Na lepšie pochopenie nášho programu, s ktorým ideme do parlamentných volieb 2023, len stručne pripomeniem, ako fungujú naše politické mafie, ktoré nás do súčasného chaosu a marazmu dostali.

Termín politické mafie sa dnes bežne používa na opisovanie uzavretých skupín našich politikov, byrokratov a iných mocných ľudí, ktorí využívajú svoj vplyv a postavenie na dosiahnutie osobného prospechu, presadenie svojich záujmov a upevňovanie politickej a finančnej moci. Politické mafie nahradili klasické politické strany, ktoré už žiaľ nemáme.  Nemáme ani demokraciu a právny štát. Pripomeňme si, ako fungujú a aké dôsledky to má na občanov a celú spoločnosť.

Politické mafie preferujú svojich spojencov, priateľov alebo rodinných príslušníkov – známych to „našich ľudí“ pri obsadzovaní dôležitých pozícií a získavaní lukratívnych zmlúv. Prostredníctvom riadenej korupcie vyžadujú úplatky a výhody od podnikateľov a organizácií za priaznivé rozhodnutia alebo uprednostňovanie zo strany vlády. Uzatvárajú medzi sebou tajné dohody, aby si zvýšili svoj profit z tunelovania verejných financií, zabezpečili svoje pozície a rozširovali svoj vplyv. Neštítia sa ani zastrašovania a vydierania na potlačenie opozície alebo kritiky a súčasne si tak udržiavajú kontrolu nad politickými procesmi a kľúčovými inštitúciami, vrátane ministerstiev a ostatných úradov, polície, prokuratúry a súdov. Ako holá skutočnosť sa dnes berie manipulovanie a ovplyvňovanie výsledkov volieb a referend výmenou za  hlasovanie za kandidátov alebo politické priority politických mafií. Potvrdzuje to aj totálne ovládanie médií a verejnoprávneho rozhlasu a televízie finančnou oligarchiou. Kontrolujú médiá, aby mohli ovplyvňovať verejnú mienku a potláčať informácie, ktoré by mohli ohroziť ich pozície. Vytvárajú si paralelné ekonomické štruktúry, ktoré im umožňujú udržiavať kontrolu nad nelegálnymi podnikateľskými operáciami a pranie špinavých peňazí. Tento proces sa naplno rozbehol po roku 2006. Výsledkom je koniec demokracie a právneho štátu. Deľba moci na zákonodarnú, výkonnú a súdnu nefunguje a totálne absentujú všetky demokratické kontrolné mechanizmy, vrátane tajných služieb. Agenti tajných služieb sa dostali dokonca do vedenia úradov a inštitúcií!!! Také dlhé sú prsty mafie.

Boj proti politickým mafiám a korupcii je náročný, ale nie nemožný. Náš program je jasný, ako je jasná naša priorita – Depolitizácia. Je to jednoduché. Musíme si zobrať naspäť úrady a inštitúcie, ktoré nám mafia ukradla. Musíme ju zbaviť možnosti dosadzovať si svojich ľudí na miesta v štátnej správe, korumpovať ľudí ich vlastnými peniazmi a vykrádať verejné financie – naše peniaze.

Štýl ovládania a manipulovania ľudí politickými mafiami sa rozšíril po celom svete. Pirátov, čo je celosvetové hnutie, nám akoby zoslalo samo Nebo, ktoré sa už na to nemôže pozerať. Peklo je prázdne, všetci zloduchovia sú na Zemi, sú aj v našej krajine a myslia si, že nás ako tupé ovce môžu ovládať. Ukážme im, že sa mýlia. S vašou pomocou ich na Slovensku vyženieme tam, kam patria.

Náš program má tri časti. Prvá je o uchopení moci občanmi a postupnom zavádzaní nevyhnutných zmien v spravovaní štátu. Druhá sa venuje riešeniu súčasných problémov a budúcich výziev v najdôležitejších odvetviach hospodárskeho a spoločenského života a nadväzuje na program Európskej pirátskej strany, ktorej sme riadnym členom. Tretia časť predstavuje štyri najdôležitejšie reformy, ktoré majú z nášho pohľadu pre Slovensko a jeho občanov zásadný význam: Depolitizácia štátnej služby, Reforma otvoreného vládnutia, Digitálna transformácia a Reforma politickej správy štátu. Prílohu programu tvorí 7 princípov dobrého vládnutia, ktorými sa bude strana, jej členovia a zvolení poslanci riadiť v pracovnom, osobnom a spoločenskom živote. Súčasťou programu sú ďalšie prílohy, ktoré dokumentujú navrhované riešenia. Na záver tiež predstavujeme členov koordinačného tímu, zodpovedných za prípravu volebného programu a koordináciu volebnej kampane. Poďakovanie patrí aj spolupracujúcemu občianskemu združeniu, odbornému tímu Fóra občanov Slovenska, ktoré sa od roku 2006 usiluje o očistu verejného sektora od zhubného vplyvu finančnej oligarchie a poskytlo nám cenné rady a odporúčania.

Vízia - Slovensko

Slovensko ako demokratický a právny štát rešpektujúci slobodu občanov, ich právo na súkromie a ochranu osobných údajov, s nulovou toleranciou ku korupcii, s otvorenou a dôveryhodnou vládou, ktorá udržiava krajinu  v prosperite a vedie ju k energetickej a potravinovej sebestačnosti.

POSLANIE

Depolitizovať štátnu službu, ochraňovať vo veku digitalizácie slobodu a práva jednotlivca, podporovať otvorené vládnutie, presadzovať participatívnu formu demokracie a priame uplatňovanie moci občanov.

HODNOTY

ZHRNUTIE TOHO, ČO CHCEME - PIRÁTSKA STRANA SLOVENSKO

Depolitizáciu máme v programe a urobíme to!

Vážení občania,

ponúkame vám do pozornosti volebný program, s ktorým ideme do predčasných parlamentných volieb 30.septembra 2023. Do 20.9.2023 ho môžete pripomienkovať a poslať svoje návrhy na e-mail: program@slovenskipirati.sk. My ich zapracujeme a 25.9.2023 ho aktualizovaný opäť zverejníme. Boj proti politickým mafiám a korupcii je náročný, ale nie nemožný. Náš program je jasný, ako je jasná naša priorita – Depolitizácia. Je to jednoduché. Musíme si zobrať naspäť úrady a inštitúcie, ktoré nám mafia ukradla. Musíme ju zbaviť možnosti dosadzovať si svojich ľudí na miesta v štátnej správe, korumpovať ľudí ich vlastnými peniazmi a vykrádať verejné financie – naše peniaze. Takto to robili uplynulých 33 rokov. Oni bohatli, občania a ich rodiny chudobneli, deti nám odchádzajú za hranice a štátu hrozí štátny bankrot. Na to, čo vám ponúkame, sme všetci čakali celé desaťročia. Ani po toľkých rokoch vám skutočnú depolitizáciu neponúka žiadna iná strana, opäť len žonglujú s odpolitizovaním. Tak ako vždy, ani teraz to však nemyslia vážne. My áno. Pre nás sú tieto voľby ako referendum o lepšej budúcnosti Slovenska. Otázka, pred ktorou stojíme, je jasná. Chceme depolitizáciu? Áno alebo Nie. Také jednoduché je rozhodovanie o tom, komu dáme svoj hlas.

Vaši Piráti

P.S.: To, že ste o nás skoro nič nepočuli má dve príčiny. Ak sa oligarchia cíti ohrozená, potlačí akúkoľvek politickú silu, ktorá je zdrojom tejto hrozby. Nás preto nepustia do médií, ktoré vlastnia. Propagáciu si platíme sami, lebo nechceme peniaze od latifundistických rodín. Nemáme na bilboardy a ich rozvešanie po celom Slovensku, máme len leták do schránok, vyjadrenia našich kandidátov na Facebooku a smelých členov rozhodnutých uskutočniť tento program. A nezištnú pomoc od českých Pirátov.

Veríme, že nám pomôžete aj vy.

Plán obnovy stratenej Dôvery

Volebný program Pirátskej strany - Slovensko

pre parlamentné voľby 30.septembra 2023

I. časť

Uchopenie moci občanmi a nevyhnutné zmeny v spravovaní štátu

V tejto časti je program zameraný na nastolenie a trvalé  udržanie  kontinuálneho výkonu moci občanov v súlade s článkom 2 odsek 1 Ústavy SR legislatívnymi zmenami, ktorých dôsledkom bude prirodzené nadradenie výkonu moci občanov priamo nad výkon moci občanov prostredníctvom nimi volených zástupcov, ktorý bude realizovaný  depolitizovanou verejnou službou spôsobom otvoreného vládnutia v organizačne a finančne decentralizovanom štáte.

Depolitizácia

Keď nefunguje štátna služba, nefungujú ministerstvá a ďalšie úrady a krajinu nemá kto odborne riadiť. Na vine sú politické nominácie a dlhé prsty politikov. Riešenie vidíme v depolitizácii, odstrihnutí politikov od dosadzovania svojich ľudí do úradov.  Prečo je to tak a ako sa to dá zmeniť?

1. Po zrušení Úradu pre štátnu službu v roku 2006 sa miesta neobsadzujú výberom najlepšieho z prihlásených. Obsadzujú sa stranícky „našimi ľuďmi“. Po voľbách sa títo nahradia inými „našimi ľuďmi“ a celý systém pripomína plantáž, na ktorej politici pestujú korupciu. Ťažia z nej oligarchovia v pozadí nastrčených politických strán. Pre politické strany a ich nominantov vo verejných funkciách nerozhodujú pri obsadzovaní miest vo verejnej správe vedomosti, schopnosti a zručnosti, stačí ten správny dres, to správne stranícke tričko. Úroveň práce takýchto úradov je potom žalostná. Získať odborníkov do takéhoto nestabilného prostredia je problém, je to priam nemožné. To sa odráža na schopnosti (lepšie povedané neschopnosti) ministerstiev pripravovať koncepčné a strategické materiály k udržateľnému rozvoju jednotlivých odvetví, a aj na schopnosti dlhodobo a systematicky ich realizovať. Po štyroch rokoch nastúpia vymenení  „naši ľudia“ a všetko začína odznova ako na zelenej lúke. Súkromný záujem prevláda nad verejným záujmom a nič nefunguje tak, ako by mohlo a malo. Občan z toho má len trápenie, profitujú oligarchovia a nimi najatí politici. Či už je to v zdravotníctve, školstve, doprave, kultúre, v sociálnom zabezpečení, hospodárstve, obrane, vnútre a v samotnej verejnej správe. 

2. Celý systém štátnej služby je vinou politikov v područí oligarchov prepolitizovaný a  nestabilný. Odráža sa to na nekvalite verejných služieb, na rozbitých cestách, padajúcich mostoch, nefungujúcom zdravotníctve, zlom školstve, zahrabávaní kultúry a potláčaní národného povedomia pod zem, vyhadzovaní peňazí na zbytočnosti a na tunelovaní verejných financií. Prepustenie z práce je jednoduché, lebo niekedy je potrebné vyhodiť aj „našeho človeka“ ak prestal poslúchať politické inštrukcie (nenechal sa korumpovať) a zachcelo sa mu nebodaj dodržiavať zákony a uprednostňovať verejný záujem. Tak si politici pre seba nastavili legislatívu upravujúcu štátnozamestnanecké vzťahy. O ľudských zdrojoch nerozhodujú manažéri ale politici – staronoví kádrováci.

Navrhované riešenie

Nastolenie moci občanov v súlade s ústavou

Chceme, aby občania rozhodli o nevyhnutnej zmene v spravovaní štátu. Potrebujeme odstrániť dôsledky doterajšej nadvlády oligarchov v pozadí politických strán a nastoliť moc občanov v súlade s ústavou. Potrebujeme eliminovať zlo v spoločnosti nahromadené za vyše tridsať rokov „slovenskej demokracie“.

Našim cieľom je legislatívne zakotviť priamu demokraciu tak, aby bola realizovateľná najjednoduchšou dostupnou formou. Nepochybne sa nájdu sily, ktoré budú tento cieľ spochybňovať a argumentovať nespôsobilým obyvateľstvom. Týmto odkazujeme, že nespôsobilí poslanci pozbieraní politickými stranami na schodoch a na ulici nie sú kvalitatívne lepší, ako bude výber občanov, ktorí si svojich zástupcov vyberú sami! Uchopenie moci občanmi a postupné zavádzanie zásadných zmien v spravovaní štátu dosiahneme:

Ako občania si musíme uvedomiť, že s právami a mocou súvisí aj zodpovednosť. Účasť na zmenách v politickej správe štátu si vyžaduje informovanosť, angažovanosť a rešpekt voči iným názorom. S občianskou zodpovednosťou a aktívnou účasťou na parlamentných voľbách môžeme hlasom pre Pirátov prispieť k formovaniu lepšej a spravodlivejšej spoločnosti.

Navrhované riešenia

II. časť

Súčasný stav a budúce výzvy rozvoja Slovenska

1. Zahraničná politika

Ako člen NATO stojíme pred aktuálnymi bezpečnostnými výzvami, ako je ruská expanzia, kybernetické útoky a terorizmus. Kľúčové v tejto oblasti bude ďalšie rozvíjanie spolupráce s NATO a zvyšovanie obranyschopnosti krajiny. Vo vzťahu k EU čelíme viacerým výzvam spojeným s implementáciou európskych nariadení a spoločných politík, ako sú migračná kríza, klimatická politika a obchodné dohody. Spolupráca so susednými krajinami, najmä s Českou republikou, Maďarskom, Poľskom a Rakúskom má pre Slovensko zásadný význam. Z tohto pohľadu sa ako dôležité ukazuje pokračovanie spolupráce v rámci Višegradskej  skupiny. Naša krajina sa nachádza v regióne, ktorý je strategicky dôležitý pre vzťahy s Východnou Európou a Západným Balkánom. Osobitne vzťahy s krajinami ako Ukrajina, Bielorusko a Balkánske štáty môžu významne ovplyvniť stabilitu a prosperitu Slovenska. Rovnako ako mnoho krajín sa aj my zaoberáme otázkou energetickej bezpečnosti a snahou o diverzifikáciu zdrojov energie. Pre nás je dôležitá podpora internacionalizácie pirátskych strán, konkrétne v podobe medzinárodnej mimovládnej organizácie Pirate Parties International, ktorej poslaním je podporovať, propagovať a udržiavať komunikáciu a spoluprácu medzi pirátskymi stranami vo svete. Pirátske strany sa snažia o ochranu slobody a práv jednotlivca, práva na informácie,  o reformu autorského práva a patentov, práva na súkromie, digitálnu transformáciu a otvorené vládnutie s dôrazom na transparentnosť verejnej správy.

NAVRHOVANÉ RIEŠENIA

2. Obrana

Pri hodnotení súčasného stavu neriešime zložitý komplex vojenských, strategických, technologických a bezpečnostných problémov obrany krajiny. Zameriavame sa len na niekoľko výziev, na ktoré treba neodkladne reagovať. Ide o pokračujúcu modernizáciu vojenských síl, keďže nám hrozí znižovanie a obmedzovanie bojaschopnosti našej armády a jej schopnosti rýchlo a efektívne reagovať vzhľadom na zastaranú vojenskú technológiu a infraštruktúru. Reagovať nielen na moderné hrozby, ale aj na ničivé následky živelných pohrôm a prírodných katastrof. Kybernetické útoky sa stávajú čoraz sofistikovanejšie a môžu vážne ohroziť kritickú infraštruktúru a komunikačné systémy štátu.  Ako člen NATO musíme aktívne pokračovať v spolupráci s ostatnými členskými štátmi na obranných otázkach a na vojenských cvičeniach. Hybridné hrozby zahŕňajú kombináciu konvenčných a nekonvenčných prostriedkov, ako sú dezinformácie, sabotáže a nelegálne aktivity.  S tým všetkým súvisí zabezpečovanie dostatočného množstva kvalifikovaných a motivovaných vojakov a odborníkov v oblasti obrany.

NAVRHOVANÉ RIEŠENIA

3. Legalizácia konope, Právny štát a spravodlivosť

Sme za zmenu trestného zákona 300/2005 a to §171-§178 (výška a prísnosť trestov je obludná a nedemokratická) a zákona 139/1998 (O omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch) a jeho novely z roku 1999 (vymedzenie látok nepatrí do 21. storočia), ktoré svojimi drakonickými trestami nás vracajú späť do stredoveku. Nie je predsa normálne, aby vrahovia dostávali menšie tresty, ako ľudia, ktorí si vypestovali niekoľko rastlín konopy hašišovej.

Poznámka: Hrôzu 300/2005 vytvoril autorský kolektív Vladimír Palko (MV SR) – Daniel Lipšic (MS SR), pápežskejší než pápež, Lipšic má na svedomí aj stredovekú Vatikánsku zmluvu  a v roku 2006 sa mu našťastie nepodarilo v parlamente presadiť zákon, že popieranie Holokaustu nie je trestný čin. 

Naším cieľom je regulovaná legalizácia konopy hašišovej, ktorá je v praxi najlepšie fungujúca z pomedzi štátov EÚ na Malte (ako prvá krajina EÚ legalizovala – prijaté maltským parlamentom 14.12.2021). Sme teda za implementáciu tých častí, ktoré sa ukázali  v praxi, ako správne: 

 1. Zákony a dane, ako v prípade tabakových výrobkov a alkoholu a ich predaj podmienený len plnoletým osobám.
 2. Každý občan si môže pre svoju vlastnú spotrebu vypestovať doma 4 rastliny konopy hašišovej. Okrem rekreačného užívania, už aj vážne chorí občania tak budú mať dôstojný prístup ku konope hašišovej, ktorá im často ostáva, ako jediné liečivo uľavujúce od bolesti, epileptických záchvatov, atď.
 3. Okrem toho, ak si niekto nevie vypestovať konopu hašišovú sám, bude sa môcť prihlásiť do špeciálnych konopných klubov, zriaďovaných právnickými, podnikateľskými subjektami, ktoré budú držiteľmi štátnej licencie pre túto oblasť podnikania s konopnými produktami, ktoré sa postarajú o prístup ku konope hašišovej pre svojich členov. Tie nebudú môcť mať viac ako 500 členov a každý člen bude môcť na deň obdržať 7g sušenej konopy hašišovej a na mesiac maximálne 50g.
 4. Užívanie na verejnosti (miestach, kde to je zakázané – pokuta až 235Eur) a v prítomnosti maloletých (pokuta až 500Eur) bude aj naďalej zakázané. Povolené bude len doma, v prírode na neverejných miestach, alebo na území spomenutých klubov. Viac ako povolené množstvo držania konopy hašišovej, pri sebe mimo domova, (teda nad 7g) bude posudzované už len ako priestupok (medzi 8g-28g pokuta 100Eur, s množstvom bude pokuta samozrejme rásť). Pokiaľ bude nájdená konopa hašišová u maloletých, tí budú zaradení do osobitého vládneho programu  starostlivosti, alebo liečby (maltský model).
 5. Ilegálne obchodovanie s konopu hašišovou bude aj naďalej zakázané a bude podliehať prísnym trestom. Samozrejme hovoríme tu o obchode s veľkým množstvom konopy hašišovej, ktorý je zväčša riadený zločineckými skupinami.
 6. V prípade veľkopestovateľov a farmaceutických firiem uprednostňujeme Kalifornský model legalizácie. Teda štátom prísne kontrolované, predávané licencie s prísnou daňovou legislatívou. Licencie budú vydané výlučne na jednu právnickú osobu a nebude možné s nimi obchodovať (veľký problém Španielskeho modelu). Výška daňového zaťaženie držiteľa licencie bude tiež závisieť od veľkosti jeho plánovanej produkcie. Držiteľ takejto produkcie bude môcť dodávať svoje produkty rovnako na domácom trhu, ako ich aj exportovať (tiež problém španielskeho modelu). Akákoľvek produkcia držiteľov licencie bude musieť byť 100% BIO. Všetky chemické hnojivá, pesticídy, herbicídy budú prísne zakázané a ich používanie bude prísne kontrolované štátnym dozorom. V prípade použitia zakázaných chemických látok pri pestovaní môže byť držiteľ licencie pokutovaný vysokými pokutami až do výšky ročného výnosu, alebo mu môže byť odobraná licencia.
 7. V prípade zakázaných halucinogénov a psychotropných látok (napr. MDMA, LSD, atď.), sme za ich využívanie na lekárske účely, a to najmä v prípade psychiatrov a psychoterapeutov, kedy sú napr. v niektorých štátoch USA s veľkým úspechom využívané na úplné vyliečenie posttraumatickej stresovej poruchy a ďalších závažných psychických chorôb a porúch.

 

Naším cieľom je zrušiť zbytočné reštrikčné opatrenia, ktoré podporujú len čierny trh a organizovaný zločin. Vstúpiť modernými zákonmi do Európy 21. storočia. Prestať trestať rekreačné užívanie marihuany, ničiť životy mladým ľuďom, tým že ich zavrieme nezmyselne do väzenia, často na dobu väčšiu, ako v prípade trestov za násilnú trestnú činnosť. Dať závažne chorým ľuďom dôstojnú možnosť využívať konopu hašišovú na liečebné účely. A v prvom rade umožniť výrazne profitovať štátu na daniach z obchodu s konopou hašišovou. Za účelom postupného prijatia potrebných zmien v zákonne, sme pripravený dočasne vytvoriť úrad drogového ombudsmana (podmienka – výlučne odborník s dostatočnou praxou a výsledkami v obore psychiatria, adiktológia).

Pochybnosti o právnom štáte súvisia s uplatňovaním dvojakého metra pri riešení konkrétnych prípadov korupcie a klientelizmu. Dá sa povedať, že už historicky čelíme problémom s korupciou na rôznych úrovniach vlády a v justičnom systéme. Varovné sú mnohé konkrétne prípady, ktoré ukazujú na hlboké prepojenia medzi organizovaným zločinom, podnikateľmi a politikmi. Existujú oprávnené obavy týkajúce sa politického zasahovania a vplyvu na súdnictvo a s tým súvisiaca nedostatočná transparentnosť súdnictva. Vo vzťahu k médiám a spôsobu, akým neplnia svoje poslanie je zrejmé prepojenie ich obsahu so záujmami vlastníkov týchto médií a neriešenie konfliktu záujmov medzi regionálnymi magnátmi a politikmi. Ochrana práv menšín je na vysokej úrovni, občas sa však vyskytnú problémy s ich plnou integráciou a ochranou ich práv. Kľúčom k zmene je reforma otvoreného vládnutia s cieľom zabezpečiť väčšiu participáciu občanov do rozhodovania o verejných záležitostiach.

Problémy v oblasti súdnictva súvisia so zabezpečením transparentnosti, efektívnosti a nestrannosti rozhodovania súdov, s morálkou personálu „ctihodných sudcov“.. Aj v súdnictve narážame na problémy s korupciou, nespravodlivosťou a zdĺhavosťou konaní. Mnohé súdne spory trvajú niekoľko rokov, čo znamená, že občania nemajú rýchly prístup k spravodlivosti. Aj keď korupcia je globálnym problémom, u nás sú obavy a podozrenia z korupcie v súdnictve pomerne silné. Z úst renomovaných právnikov boli vyslovené tvrdenia, že sa dá kúpiť rozhodnutie prvostupňového súdu s garanciou potvrdenia tohto rozhodnutia najvyšším súdom. V mnohých prípadoch nie je jasné, ako sú rozhodnutia prijímané alebo na základe akých kritérií. Pravdou je, že v súdnictve chýba personál, čo vedie k dlhším čakacím dobám na súdne konania. Personál súdov je preťažovaný aj svojvoľným, korupčným a beztrestným rozhodovaním personálu prvostupňových a odvolacích orgánov.

NAVRHOVANÉ RIEŠENIA

4. Vnútorná bezpečnosť

S nárastom digitálnej transformácie sa zvyšuje zraniteľnosť voči kybernetickým útokom a nároky na ochranu osobných údajov. Stále pretrvávajú  hrozby spojené s terorizmom a extrémizmom. Výzvou pre vnútornú bezpečnosť zostáva znižovanie kriminality, boj s korupciou a organizovaným zločinom. Na vnútornú bezpečnosť má výrazný vplyv migrácia a cezhraničná bezpečnosť, kontrola hraníc a manažment migračných tokov. Stále naliehavejšia je účinná prevencia radikalizácie a násilia. Stúpajúci trend má násilie na verejných miestach ako napr. agresívne napádanie, streľba, útoky vozidlami a pod. Pre udržanie vnútornej bezpečnosti je kľúčová dôvera medzi komunitami a políciou. Osobitnú úlohu zohráva krízový manažment a pohotová odozva na núdzové situácie.

NAVRHOVANÉ RIEŠENIA

5. Energetika

Veľká časť surovín, hlavne ropy a plynu sa dováža, čo je z pohľadu dodávateľskej bezpečnosti rizikový faktor. Nespornú výhodu máme v jadrových elektrárňach, ktoré garantujú našu energetickú sebestačnosť z hľadiska výroby a spotreby elektrickej energie. Ako člen EU sme viazaní redukovať emisie skleníkových plynov a prechádzať na čistejšie zdroje energie. Problémom je tiež prebujnelá byrokracia pri výstavbe alebo zavádzaní nových zdrojov. Vývoj v oblasti energetiky ovplyvňujú rôzne faktory, vrátane geopolitiky, ekonomiky a technologického pokroku. Situácia v energetike na Slovensku sa neustále mení a preto je dôležité nepretržite sledovať aktuálne správy a analýzy a podľa toho operatívne reagovať. 

NAVRHOVANÉ RIEŠENIA

6. Pôdohospodárstvo

Súčasné problémy v pôdohospodárstve sa príliš nelíšia od problémov, ktorým čelia pôdohospodári v iných európskych krajinách. Napríklad v oblasti klimatických zmien, ako sú extrémne poveternostné javy – suchá, prívalové dažde alebo búrky, ktoré majú vplyv na úrodu. Degradáciu pôdy spôsobuje nadmerná orba, chemická kontaminácia a erózia pôdy, čo všetko sú vážne problémy. Mnoho farmárov čelí nízkym cenám za svoje produkty a vysokým nákladom na výrobu. Problémom je tiež dostupnosť pôdy pre mladých farmárov, vysoké ceny pozemkov a konkurencia veľkých agrofariem, ktoré komplikujú vstup mladých ľudí do tohto odvetvia. V pôdohospodárstve sa stále výraznejšie používajú pesticídy a hnojivá. Mnoho farmárov vníma európske a vnútroštátne predpisy ako obťažujúce. Strata biodiverzity v dôsledku intenzívneho poľnohospodárstva bude mať dlhodobé negatívne dôsledky.

NAVRHOVANÉ RIEŠENIA

7. Doprava a spoje

Riešenie súčasných problémov v doprave si vyžaduje veľké investície a inovatívne riešenia. Situácia sa mení v čase v závislosti na ekonomických, sociálnych a politických okolnostiach. V stručnosti ide najmä o preťažené cesty a dopravné zápchy, zastaranú železničnú infraštruktúru, nízku atraktívnosť verejnej dopravy, ekologické problémy, nedostatočné pripojenia na medzinárodné dopravné siete a bezpečnosť na cestách.

NAVRHOVANÉ RIEŠENIA

8. Životné prostredie

Evidentná je snaha zvyšovať mieru recyklácie odpadu, avšak stále čelíme problémom s nelegálnymi skládkami a nedostatočným separovaním odpadu. V niektorých oblastiach, najmä v blízkosti priemyselných zón a v mestách, pretrvávajú problémy so znečistením ovzdušia. Zmena klímy vedie k extrémnym poveternostným javom a zvyšuje riziko erózie pôdy. Určité oblasti Slovenska čelia problémom spojeným so stratou rôznorodosti živočíchov a rastlín. Spotreba vody v niektorých oblastiach presahuje dostupné zásoby, čo vedie k suchám a iným problémom. Napriek snahám o diverzifikáciu energetických zdrojov pretrváva závislosť na fosílnych palivách. 

NAVRHOVANÉ RIEŠENIA

9. Zdravotníctvo

Oblasť zdravotníctva je dlhodobo vystavená mnohým problémom a výzvam, riešenia sa hľadajú a najmä realizujú ťažko. Do hľadania a implementácie riešení musia byť aktívne zapojení lekári, zdravotnícki pracovníci, pacienti, štátna správa a verejnosť. Ide najmä o podfinancovanie a dlhy nemocníc. Veľa nemocníc má problémy s dlhmi a často čelia nedostatku financií na prevádzku a investície. Alarmujúci je nedostatok zdravotníckeho personálu, najmä lekárov a sestier v niektorých regiónoch a odbornostiach. Zdravotníctvo je v personálnej kríze. Mnoho nemocníc potrebuje modernizáciu svojho zariadenia a technológie. Lekári a iní zdravotnícki pracovníci trávia príliš veľa času administratívou namiesto poskytovania starostlivosti pacientom. Na niektoré výkony a liečbu sa dlhé čakacie lehoty. Systém elektronického zdravotníctva e-Zdravie čelí mnohým problémom a kritike aj keď bol zavedený s cieľom modernizovať a zefektívniť zdravotníctvo. Množia sa problémy s dostupnosťou určitých liekov. Navrhované riešenia vychádzajú z vízie orientovanej na zlepšenie a zvýšenie úrovne elektronizácie zdravotných služieb, rozvoj eZdravia, mobilitu v zdravotníctve, personalizovanú medicínu pre presnejšiu diagnostiku a kvalitnejšiu starostlivosť o pacientov, elektronizované verejné zdravie v prospech podpory a udržania zdravia občanov.

NAVRHOVANÉ RIEŠENIA

10. Školstvo

Problémy v školstve sú komplexné a vyžadujú si koordinované a dlhodobé kroky na úrovni štátu, regionálnych orgánov, škôl, učiteľov, žiakov a rodičov. Školstvo je predovšetkým podfinancované, dlhodobo sa do školstva investuje menej, ako v iných európskych krajinách. Mnoho odborníkov a učiteľov tvrdí, že školstvo potrebuje hlbokú reformu. Eliminácia týchto problémov si vyžaduje aktívne a koordinované kroky. 

Skutočná demokracia v školskej politike znamená prepojiť štát, regionálne orgány, školy, zamestnancov škôl, rodičov a žiakov. Demokracia a sila v rezorte školstva je tvorená spoločnosťou, ktorá utvára samotné školstvo. Školské kurikulum je zastarané, rýchlosť vývoja spoločnosti vyžaduje reformáciu a modernizáciu školského kurikula, teda obsahov, metód a stratégií vzdelávania. Globálna digitalizácia spoločnosti a nástup AI vyžaduje patričné vzdelávacie štandardy a vzdelávacie príležitosti pre všetky vekové kategórie. Na školách chýbajú priestory pre prípadné rozšírenie kapacít študentov na školách. Tento problém zároveň znemožňuje školám rozširovať svoje možnosti a kvalitu vzdelania, tvorbu nových študijných odborov či programov.

Plat učiteľov je v porovnaní s inými profesiami nízky, čo má vplyv na kvalitu vzdelávania. Niektoré obsahy učebných osnov a metódy používané vo výuke sú zastarané. Integrácia IT a digitálnych technológií do vzdelávacieho procesu je nedostatočná. Vo výuke sa málo využívajú a učitelia majú málo príležitostí na absolvovanie kvalitných školení a tréningov v tejto oblasti. Nedostatočná je aj integrácia študentov so špecifickými potrebami. V niektorých školách sú triedy preplnené, čo ovplyvňuje kvalitu výuky. Našou víziou je sformovanie vzdelávacích inštitúcií, ktoré budú ako vedomostné organizácie poskytovať inovatívne a motivujúce výučbové metódy zamerané na zvýšenie kvality vzdelávania a na precvičovanie digitálnych zručností absolventov potrebných pre prax. Cieľom je vytvoriť vzdelávanie pre dôstojný život v digitálnej dobe tak, aby všetci občania vedeli využívať výdobytky modernej doby a rozumeli im a aby si občania vedeli nájsť primerané zamestnanie a naplnenie v ére robotizácie a automatizácie a priemyslu 4.0.

K postupnému skvalitneniu školstva by prospela čo najvyššia decentralizácia kompetencií na jednotlivé školy, do rúk riaditeľov a rodičov. Školstvu a podobne aj zdravotníctvu, chýbajú volnotržné prvky a určitá miera konkurencie. Školy, ktoré by boli čo najsamostatnejšie, by mohli vytvárať konkurenčné tlaky a metódou pokus/omyl rýchlo reagovať na meniace sa sociospoločenské a vedecko-technické výzvy, najmä na nasadenie a využívanie umelej inteligencie.

NAVRHOVANÉ RIEŠENIA

11.Rodina a práca

Problematika rodiny a práce reflektuje výzvy, s ktorými sa stretávajú pracujúci a ich rodiny v dnešnej modernej spoločnosti. Výrazne do nich zasahujú a ovplyvňujú ich hospodárske, sociálne, kultúrne a technologické zmeny. Mnoho ľudí má ťažkosti zosúladiť pracovné a rodinné povinnosti, čo vedie k stresu, vyhoreniu a napätým vzťahom v rodine. Mnoho pracovných pozícií si vyžaduje dlhé a nepravidelné pracovné hodiny, často aj nadčasy. Ženy často čelia diskriminácii alebo prekážkam pri návrate do práce po materskej dovolenke. Stúpa počet rodín, ktoré nemajú prístup k dostupným službám starostlivosti o deti alebo starších členov rodiny. Neustále pripojenie cez smartfóny a e-maily spôsobuje, že ľudia pracujú na úkor rodiny aj mimo oficiálnych pracovných hodín. Vysoké náklady na bývanie, vzdelávanie a zdravotnú starostlivosť neúmerne zvyšujú ekonomický tlak na rodiny. Veľa rodín je rozvedených, tento počet stále stúpa. Rodinné štruktúry sú diverzifikovanejšie, čo komplikuje poskytovanie tradičnej podpory a starostlivosti. Viac než 500 000 ľudí na Slovensku, osamelých rodičov s deťmi, žije v chudobe. Nemajú dostatok finančných prostriedkov na nájomné byty, na energie, na jedlo,  na oblečenie pre seba a pre svoje deti, na vzdelávanie, na lekárske ošetrenie nehradené poisťovňou.  80% sú to ŽENY so svojimi deťmi, ktoré partner opustil, ochorel, týral, zomrel.

NAVRHOVANÉ RIEŠENIA

12. Sociálne zabezpečenie

Aj v tejto oblasti sa situácia rýchlo mení v závislosti od ekonomických, politických alebo sociálnych okolností, a preto je dôležité pravidelne monitorovať súčasný stav a aktualizovať jednotlivé politiky v tejto oblasti. Ako v mnohých európskych krajinách, aj u nás rýchlo starne populácia, čo vedie k vyšším nárokom na penzijný a zdravotný systém. Sociálne dávky a služby sú financované z verejných zdrojov, ktoré sú limitované a môžu byť nedostatočné vzhľadom na rastúce počty dôchodcov a potenciálne aj nezamestnaných. Rovnako aj dlhodobá nezamestnanosť môže viesť k vyššiemu zaťaženiu sociálneho systému a zvyšuje riziko chudoby. Mnoho občanov má problémy s pochopením a orientáciou v zložitom systéme sociálneho zabezpečenia. Napriek sociálnym dávkam príliš veľa dôchodcov žije v chudobe alebo na hranici chudoby. 

Základným predpokladom úspechu reforiem navrhovaných Pirátskou stranou – Slovensko je , že veríme, že máme v živote vplyv na akúkoľvek situáciu. Atmosféra korupcie, protekcie, kradnutia a strachu o existenciu,  je vo vyspelej spoločnosti 21. storočia neudržateľná. Žijeme v srdci Európy a okolité štáty nás dávno predbehli vo vývoji svojej spoločnosti,  v spravovaní krajiny  a v službách občanom. Pirátska strana prijíma ZODPOVEDNOSŤ ZA SEBA, SVOJICH ČLENOV  A ZA SVOJE ROZHODNUTIA, ktoré zlepšia život Občanom Slovenskej republiky. 

Cieľom konkrétnych návrhov z praxe je nájsť najbližší krok, ktorý môže situáciu ovplyvniť k lepšiemu.  Členovia Pirátskej strany sú samostatne rozmýšľajúci odborníci z praxe, ktorí robia aj  nové objavy a navrhujú zmeny  z dobrých skúsenosti z domova a zo zahraničia. Ako vedieme kampaň,  rozhovory s občanmi vedúce  k zmene?  KONTAKT s občanom je pre nás VZŤAH DOVERY.  Využijeme všetky NÁSTROJE DEMOKRACIE na hľadanie uvedomenia a rozhodnutia, pôjdeme do AKCIE, aby sme dosiahli PRÍNOS PRE OBČANOV. Budeme priebežne sumarizovať, vyhodnocovať, čo dobre funguje, upriamovať pozornosť na „zabudnuté“ zdroje, talenty občanov. Hľadáme zdroje, motiváciu k realizácii cieľov. Pomôžte nám, voľte nás! Áno, vo VOĽBY 2023 vytvárame  u občanov záväzok, že budeme spolu plne zodpovední za budúcnosť Slovenska  podľa toho, koho si zvolíme.

Členovia Pirátskej strany –  Slovensko pracujeme s faktom, že presvedčenia sú meniteľné.

NAVRHOVANÉ RIEŠENIA

Osobitne v sociálnej oblasti

13. Kultúra, turizmus, komunikácia a médiá

Súčasné problémy v tejto oblasti nie je možné objektívne charakterizovať bez diskusie s odborníkmi a širokou verejnosťou. Z nášho pohľadu problémom je nedostatočné financovanie kultúrnych inštitúcií a projektov, čo vedie k stagnácii kultúrneho života a znevýhodňovaniu umelcov. Stále neriešenou zostáva otázka nadmerného vlastníctva médií v rukách niekoľkých jednotlivcov alebo korporácií, čo výrazne ovplyvňuje objektivitu informácií. Rýchla digitalizácia prináša so sebou výzvy na riešenie prístupu ku kultúrnemu obsahu a jeho monetizácii. Globalizácia a digitalizácia môžu ohroziť používanie menšinových jazykov. Falošné správy a zavádzajúce informácie sa môžu rýchlo šíriť, čo môže mať vážne spoločenské dôsledky. Ochrana kultúrneho dedičstva EÚ musí byť jednou z hlavných požiadaviek vo všetkých členských štátoch. Agenda pamiatkovej ochrany a jej legislatíva by mala byť v celej EÚ zaručená. Poškodzovatelia a ničitelia kultúrneho dedičstva, ktorí tak konajú vedome s cieľom presadenia vlastných záujmov, by mali podliehať čo najprísnejším sankciám zo strany orgánov pamiatkovej ochrany vo všetkých členských štátoch. Tomuto faktu musí zodpovedať novelizácia a následná synchronizácia legislatívy pamiatkovej ochrany v celej EÚ.

NAVRHOVANÉ RIEŠENIA

Osobitne ku kultúre:

14. Hospodárstvo a podnikanie

Kvalita podnikateľského prostredia zásadne ovplyvňuje dlhodobú konkurencieschopnosť a rast slovenskej ekonomiky. Podľa prieskumu Slovak Business Agency zameraného na kvalitu podnikateľského prostredia na Slovensku na základe názorov podnikateľov a manažérov sa podnikateľské prostredie na Slovensku nezlepšuje. V porovnaní s obdobím začatia podnikania pociťuje zhoršenie podnikateľského prostredia na Slovensku každý druhý malý a stredný podnikateľ.  Aj napriek viacerým opatreniam, ktoré mali v posledných rokoch za cieľ zlepšenie podmienok podnikania, je až 65 % podnikateľov nespokojných so súčasnými podmienkami. 

Možno konštatovať, že malí a strední podnikatelia čelia rôznym prekážkam, ktoré negatívne ovplyvňujú fungovanie a ďalší rast ich podnikania. Problém predstavuje najmä častá zmena a  nejednoznačnosť zákonov previazaných s podnikaním (86 %). V praxi to podnikateľom spôsobuje značné ťažkostí pri dodržiavaní platnej legislatívy. Podnikatelia na tento problém upozorňujú už dlhodobo, ale stále sa nerieši. Na základe výskumu realizovaného agentúrou si takmer tretina oslovených zástupcov MSP (31 %) si myslí, že sa na Slovensku nedá podnikať bez porušovania zákonov. S podnikaním bez porušovania zákonov majú problém najmä podnikatelia z odvetvia ubytovanie a stravovanie a začínajúci podnikatelia s dĺžkou pôsobenia do 3 rokov. 

Najčastejšími dôvodmi nedodržiavania zákonov pri podnikaní sú najmä ich časté zmeny, ktoré podnikatelia ani nestíhajú sledovať (53 %). Podnikateľom dávajú za pravdu aj štatistiky, pričom ročne sa prijíma takmer 50 novelizácií 15 kľúčových legislatívnych predpisov pre podnikanie. Polovica podnikateľov má problém s dodržiavaním platných zákonov kvôli ich nejednoznačnosti alebo nevedia určiť, aké zákony a predpisy sa konkrétne dotýkajú ich podnikania. Novoprijatá legislatíva zároveň spôsobuje zvyšovanie výdavkov MSP. Viac ako polovica podnikateľov (52 %) zaznamenala navýšenie výdavkov firmy z dôvodu nutnosti implementácie legislatívnych zmien v oblasti ochrany osobných údajov (GDPR). Napriek tomu, že sa malí a strední podnikatelia sťažujú na častú zmenu zákonov, ich nejednoznačnosť a nedostatočnú konzultáciu s podnikateľmi pri návrhoch zmien, v procese prípravy zákonov sú malé a stredné podniky na Slovensku pomerne pasívne. Do prípravy návrhov zmien zákonov podnikateľského prostredia sa vôbec nezapája osem z desiatich oslovených MSP. Podnikatelia najčastejšie argumentujú nedostatkom času pri vysokej frekvencii návrhov zmien (37 %) a nedostatočnými odbornými znalosťami, ktoré sú pri participácii na príprave právnych predpisov potrebné (26 %).

Až tri štvrtiny zástupcov MSP v prieskume uviedlo, že majú čoraz vážnejší problém s dostupnosťou a kvalitou pracovnej sily. Problém pociťujú najmä podnikatelia v odvetviach ako ubytovanie a stravovanie alebo v priemysle. Za nedostatkom kvalifikovaných zamestnancov podnikatelia vidia najmä odliv pracovnej sily zo Slovenska (54 %), neuspokojivý vzdelávací systém (42 %), ktorý nereflektuje súčasne potreby trhu práce, a nízku úroveň celoživotného vzdelávania (30 %). Oslovení podnikatelia zároveň poukazujú aj na dlhodobé problémy slovenského podnikateľského prostredia, ako napr. vymožiteľnosť práva súdnou cestou (69 %) alebo korupcia (68 %). U malých a stredných podnikateľov sú tiež problémom rôzne zásahy štátu do ich podnikania. Najčastejšie sa jedná o zásahy štátu v oblasti regulácie pracovno-právnych vzťahov (65 %), regulácie cien tovarov a služieb (51 %) alebo v oblasti ochrany životného prostredia (47 %). O to pozitívnejšie vyznievajú plány malých a stredných podnikateľov na najbližšie obdobie, ktoré naznačujú ďalší rozvoj firiem. Tretina oslovených MSP plánuje nábor nových zamestnancov a nákup nových strojov. Viac ako štvrtina (27 %) podnikateľov má v pláne realizovať zmeny v oblasti zintenzívnenia marketingových aktivít a lepšej propagácie svojich výrobkov a služieb.

NAVRHOVANÉ RIEŠENIA

15. Financovanie navrhovaných riešení

Ak sa pozrieme okolo seba, vidíme občanov žijúcich na hranici chudoby – učiteľov, zdravotné sestry, ľudí odchádzajúcich za prácou do zahraničia… Nevidíme však  jediného chudobného politika. Politické strany zvyknuté na to, že odborníkov rešpektovať nemusia, nepočúvajú ani výzvu  Rady rozpočtovej zodpovednosti, ktorá zhodnotila 30-ročný vývoj  hospodárenia Slovenska ako katastrofu, ktorá  do 8 rokov vyvrcholí bankrotom celého štátu.   To sú len dve volebné obdobia! O jednom z nich rozhodujeme už teraz, 30.9.2023. Ak dáme moc starým hazardérom s financiami a s našou budúcnosťou, budeme o štyri roky k bankrotu bližšie.

Vďaka „starostlivým“ politikom a poslancom doteraz neexistuje jediná banka s čisto slovenským kapitálom a nie sú vidieť ani miesta, do ktorých by bol zmysluplne investovaný príjem z privatizácie. Za tridsať rokov stranícke vlády nedokázali postaviť jedinú nemocnicu, diaľnicu do Košíc, udržiavať cesty a mosty ktoré sa rozpadávajú, financovať zdravotníctvo, školstvo…   Strany s takýmto výsledkom riadenia štátu isto nepatria znovu do parlamentu, ale pred súd.

Pirátska strana – Slovensko je rozhodnutá zastaviť pokračovanie tohto prepracovaného systému zdierania občanov zahraničným kapitálom, zdierania chudobnejších bohatými.

NAVRHOVANÉ RIEŠENIA

Prečo SMER-SD spolu s guvernérom Národnej banky Slovenska neprichádza s horeuvedeným riešením? Pretože reakcia komerčných bánk by ohrozila výnosy privátneho bankovníctva,  ktoré slúži „našim ľuďom“.  Aj tu si treba pripomenúť, že štát sme my, občania a politici v mene štátu môžu občanom dať len to, čo si občania sami vyprodukujú. Štát nie je tvorcom hodnôt. Štát  môže byť iba zlým alebo dobrým hospodárom. Doteraz bol iba zlým, ktorý pripustil zotročovanie „obyčajných ľudí“ v prospech „našich ľudí“. 

Vďaka „starostlivým“ politikom a poslancom doteraz neexistuje jediná banka s čisto slovenským kapitálom a nie sú vidieť ani miesta, do ktorých by bol zmysluplne investovaný príjem z privatizácie. Za tridsať rokov stranícke vlády nedokázali postaviť jedinú nemocnicu, diaľnicu do Košíc, udržiavať cesty a mosty ktoré sa rozpadávajú, financovať zdravotníctvo, školstvo…   Strany s takýmto výsledkom riadenia štátu isto nepatria znovu do parlamentu, ale pred súd.

Pirátska strana – Slovensko je rozhodnutá zastaviť pokračovanie tohto prepracovaného systému zdierania občanov zahraničným kapitálom, zdierania chudobnejších bohatými.

III. časť

Štyri kľúčové reformy - Slovensko

1. DEPOLITIZÁCIA ŠTÁTNEJ SLUŽBY

V tejto časti predkladáme návrh legislatívneho zámeru na zásadné zmeny v zákone o štátnej službe, ktoré nám pomôžu odštartovať proces kľúčových zmien v riadení štátu. Hlavnou príčinou všetkých nedostatkov, ktorým dnes čelíme (nepotizmus, korupcia, politická kriminalita, paralelné ekonomické štruktúry, ovládanie médií, manipulácia volieb, vydieranie a zastrašovanie, tajné dohody, najrôznejšie sprisahania atď.) je prepolitizovanie verejných inštitúcií, prepolitizovanie odborného administrovania verejných záležitostí v celom verejnom sektore. Prepolitizovanie v zmysle zasahovanie politikov podľa inštrukcií oligarchov do nezávislého, neutrálneho a nestranného fungovania úradov a inštitúcií v štáte. Úrady a inštitúcie majú v rukách politici a využívajú ich na vytváranie korupčných schém plniacich peňazovod verejných financií do vrecák oligarchov, z čoho tiež profitujú. Jednoducho povedané v problémoch sme kvôli tolerovaniu príliš dlhých prstov politikov, ktorými ovplyvňujú a znehodnocujú verejnú správu a v konečnom dôsledku komplet celú zákonodarnú, výkonnú a súdnu moc. Príliš dlho sme to ako občania tolerovali a prehliadali. Politici občanom ukradli moc, ktorá patrí ľudu. Hovoríme o prepolitizovaní v zmysle nekompetentného (u tých hlúpejších možno aj nezištného)  zasahovanie do manažérskeho riadenia úradov a inštitúcií. Do personálneho riadenia ľudských zdrojov, do spôsobu plnenie stanovených cieľov, do efektívneho, účinného a hospodárneho využívania verejných zdrojov, do dodržiavania zákonov a predpisov. Uplynulých 33 rokov potvrdilo zhubný vplyv takéhoto uzurpovania moci politikmi, ktoré priviedlo veľké množstvo občanov na hranicu chudoby a štát na pokraj bankrotu, morálneho rozkladu a k deštrukcii právneho štátu.

1. Odbornosť a efektivita. Odpolitizovanie umožňuje zamestnávať kvalifikovaných ľudí na základe nezávislého a transparentného preskúšania vedomostí, schopností a zručností a overenia osobnostných predpokladov na výkon práce na obsadzovanej pozícii. Tým sa zlepšuje výkon a efektivita štátnej služby, pretože výmenu a výber zamestnancov neriadia politici podľa svojich záujmov, subjektívnych kritérií a politických preferencií.

2. Politická neutralita. Odpolitizovaná štátna služba má väčšiu šancu byť nezávislou od politického tlaku. To znamená, že zamestnanci majú väčšiu slobodu vykonávať svoje povinnosti bez politických zásahov a väčšiu istotu, že za neplnenie politických inštrukcií nebudú vyhodení z práce.

3. Stabilita a kontinuita. Politické zmeny vo vláde sú dlhodobo sprevádzané „politickými čistkami“ na úradoch, čo znemožňuje zavedenie stability a profesionality do systému štátnej služby. Odpolitizovanie nám pomôže zaviesť a udržiavať kontinuitu a stabilitu v správe vecí verejných práve preto, že kvalifikovaní a zruční zamestnanci zostanú na svojich postoch aj po zmene vlády. Pre našich politikov je to neprijateľné, lebo prídu o svoje trafiky a možnosť tunelovať verejné financie.

4. Dôvera verejnosti. Keď nebude štátna služba ovládaná a zneužívaná politikou a politikmi, bude mať aj občan väčšiu dôveru v nestrannosť, objektívnosť a nezaujatosť jej rozhodovania a spravovania verejných záležitostí. Dôvera občanov vo vládu v štáte a jeho inštitúciám je kľúčová pre úspešné fungovanie demokratickej spoločnosti.

Proces odpolitizovania bude náročný, pretože politizácia v takomto rozsahu je u nás už dlhodobo zakorenená v celom štáte, najmä v štátnej službe. Prvým krokom budú nevyhnutné legislatívne zmeny a zavedenie súvisiacich právnych predpisov a zásad do právneho poriadku, ktoré budú garantovať nezávislosť štátnej služby od politického ovplyvňovania. Ďalším krokom bude zavedenie systému transparentného a nestranného výberového konania na obsadzovanie pozícií v štátnej službe, ktoré bude založené na preukázaných kompetenciách a skúsenostiach uchádzačov.

Vzhľadom na pomýlené predstavy politických funkcionárov (napr.na pozícii ministrov, krajských prokurátorov a pod.) o riadení úradu je dôležite poukázať na rozlišovanie medzi politickou a manažérskou zodpovednosťou pri riadení úradov. 

Politická zodpovednosť sa týka politikov a politických funkcionárov, ktorí zastávajú vedúce pozície vo verejnej správe. Títo jednotlivci (napr. ministri) majú za úlohu rozhodovať o politikách v rezorte v súlade s plnením vládneho programu, zákonoch a rôznych opatreniach, ktoré ovplyvňujú plnenie štátnych záležitostí a majú vplyv na kvalitu života občanov. Zodpovednosť politikov je úzko spojená s výkonom ich funkcie, politickými rozhodnutiami a dosahovanými výsledkami a hmotnou zodpovednosťou.

Ak politik urobí vážnu chybu, zlyhá vo svojich povinnostiach alebo nie je schopný riadne plniť svoje úlohy, môže to mať za následok odvolanie z funkcie, stratu dôvery voličov alebo iné politické sankcie. Politická zodpovednosť je garanciou transparentnosti, zodpovednosti a zárukou, že politici sú odkázaní na svojich voličov, ktorým skladajú účty z výkonu politickej funkcie. Za zlé rozhodnutia musí politik niesť aj následky.

Manažérska zodpovednosť sa vzťahuje na profesionálnych úradníkov – vedúcich zamestnancov v štátnej správe. Títo jednotlivci sú zodpovední za riadenie a vedenie úradov a rôznych inštitúcií, ktoré fungujú v rámci verejnej správy. Ich zodpovednosť zahŕňa každodenné riadenie chodu úradu, riadenie ľudských zdrojov, hospodárne a efektívne využívanie verejných zdrojov, plnenie stanovených cieľov, dodržiavanie zákonov a predpisov a zabezpečovanie hladkého fungovania štátnej služby. Aj tu platí zásada zodpovednosti a právomoci jediného zodpovedného vedúceho (manažéra).

Ak manažér nedosahuje stanovené ciele, previnil sa voči etickým a morálnym normám alebo zlyhal v riadení a kontrolách, môže čeliť rôznym sankciám, ako je disciplinárne konanie, strata pracovného miesta alebo iné manažérske dôsledky. 

Rešpektovanie rozdielov v politickej a manažérskej zodpovednosti a právomoci je kľúčom k dosiahnutiu stability, profesionality a politickej neutrality štátnej služby. Je dôležité, aby politici a manažéri v štátnej službe vnímali a akceptovali svoju zodpovednosť a vykonávali svoje povinnosti s integritou, transparentnosťou a efektívnosťou. Vzájomná spolupráca a dodržiavanie nových pravidiel navrhovaných Pirátmi zabezpečí, že štátna služba bude plniť svoje poslanie a slúžiť občanom tým najlepším možným spôsobom. Vyvedie nás z marazmu a chaosu a opäť pomôže nastoliť spravodlivosť a vládu zákona v štáte.

Legislatívna úprava depolitizácie štátnej služby predstavuje systémovú zmenu a vychádza z týchto postulátov:

1. Oddeliť politickú zodpovednosť politického nominanta za riadenie orgánu štátnej správy od manažérskej zodpovednosti profesionálneho vedúceho zamestnanca za riadenie služobného úradu.

2. Vylúčiť možnosť politického nominanta zasahovať do riadenia ľudských zdrojov v služobnom úrade.

3. Vylúčiť možnosť politického nominanta priamo riadiť štátnych zamestnancov v stálej štátnej službe. 

4. Riadiť výkon štátnej služby odborne spôsobilými vedúcimi zamestnancami v stálej štátnej službe na základe transparentného výberového alebo konkurzného konania a presne zadefinovať nedovolené personálne praktiky.

5. Upraviť spôsob výberových a konkurzných konaní na miesta v štátnej službe na princípe zásluhovosti a tak, aby sa vylúčila možnosť politicky zasahovať do tohto procesu. 

K bodu 1

Moderný systém štátnej služby je založený na striktnom rozlišovaní medzi politickými a nepolitickými úlohami v rezorte. Manažérsku zodpovednosť za riadenie služobného úradu treba zveriť generálnemu tajomníkovi služobného úradu. Zrušiť jeho postavenie politického nominanta vymenúvaného vládou na návrh ministra aj bez výberového či konkurzného  konania. Podobne bude treba oddeliť  dvojjedinú funkciu politicky nominovaného štatutára a súčasne manažéra na ostatných úradoch štátnej správy. Tým by sa otvorili dvere ku skutočnému odpolitizovaniu a novému systémovému nastaveniu štátnej služby. V takomto systéme štátni zamestnanci zodpovedajú za výkon delegovaných právomocí ministrovi prostredníctvom generálneho tajomníka a parlamentu prostredníctvom ministra. Vláda v zastúpení ministra rozhoduje o tom, čo je vo verejnom záujme a prečo a vydáva inštrukcie k plneniu vládnej politiky. Štátni zamestnanci radia ministrovi a implementujú jeho rozhodnutia. Pomáhajú ministrovi plniť jeho povinnosti vo vzťahu k národnej rade a k verejnosti a súčasne si musia plniť svoje povinnosti ako štátni zamestnanci podľa zákona o štátnej službe. Štátni zamestnanci sú povinní poskytovať národnej rade a výborom národnej rady potrebné informácie o implementácii vládnej politiky.

K bodu 2 a 3

Štátni tajomníci a iní politickí poradcovia v kancelárii ministra plnia politické úlohy a pomáhajú ministrovi pri plnení jeho cieľov v celom rozsahu jeho portfólia. V komunikácii so štátnymi zamestnancami poskytujú dôležité informácie, usmernenia a požiadavky súvisiace s realizáciou rezortnej politiky a pomáhajú tak štátnym zamestnancom lepšie plniť úlohy. Nemôžu však priamo riadiť štátnych zamestnancov, čo je žiaľbohu zničujúca prax na našich ministerstvách (učiteľ v postavení štátneho tajomníka riadi generálneho riaditeľa sekcie geológie a pod.). Štátni zamestnanci musia mať apolitické postavenie a za plnenie úloh zodpovedajú ministrovi prostredníctvom generálneho tajomníka. Ten riadi stabilne výkon štátnej služby v služobnom úrade (zostáva aj po zmene vlády alebo výmene ministra), pomáha ministrovi čerpať z hlbokých odborných vedomostí a praktických skúseností štátnych zamestnancov v stálej štátnej službe a plniť úlohy ministerstva efektívne, účinne, hospodárne a v súlade so zákonmi a etickým kódexom.

Z praktického hľadiska sú vzťahy medzi kanceláriou ministra a služobným úradom realizované priamou komunikáciou ministra a jeho poradcov so štátnymi zamestnancami, teda nielen s generálnym tajomníkom. To ministrovi a jeho poradcom umožňuje konzultovať a získavať rady priamo od najskúsenejších a najerudovanejších štátnych zamestnancov v danej oblasti. Súčasne s tým sú vyšší štátni úradníci informovaní o aktuálnom smerovaní a môžu generálneho tajomníka včas upozorniť na citlivé a dôležité záležitosti, ktoré bude musieť riešiť. V prípade pochybností si musí štátni zamestnanec overiť, či usmernenia tlmočené politickým poradcom sú autorizované ministrom a aj to, či odborné odporúčania v konkrétnej veci boli politickým poradcom tlmočené ministrovi. 

K bodu 4 a 5

Výber ľudí do verejnej služby na princípoch zásluhovosti prakticky znamená, že rozhodnutie o najlepšom uchádzačovi sa riadi výlučne overením jeho schopností zvládať danú prácu. Výber podľa zásluh garantuje výber toho najlepšieho na výkon práce, a to preskúšaním a overením vedomostí, zručností, schopností a osobnostných predpokladov podľa definovaných požiadaviek (kritérií výberu).

Výberová komisia hodnotí uchádzačov individuálne, transparentne, nestranne a eticky na základe získaných dôkazov a toho, ako zodpovedajú požiadavkám zadefinovaným v opise práce na obsadzovanom mieste. Na obsadzované miesto odporučí toho, ktorý najlepšie vyhovuje kritériám výberu a určí poradie ostatných uchádzačov. Rozhodnutie podlieha kontrole a musí byť výberovou komisiou obhájiteľné aj na verejnosti. Na hodnotenie uchádzačov je k dispozícii celý rad metód, z ktorých výber a spôsob hodnotenia sa riadi podľa obsadzovaného miesta, opisu práce, požiadaviek na výkon práce a zadefinovaných kritérií výberu. 

Štátna služba bola prvýkrát v slovenskom právnom poriadku zadefinovaná v zákone    č. 312/2001 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako plnenie úloh štátnej správy alebo vykonávanie štátnych záležitostí v rozsahu pôsobnosti ustanovenej osobitnými predpismi, ktoré štátny zamestnanec vykonáva v služobnom úrade. Citovaný zákon upravil právne vzťahy štátnych zamestnancov pri vykonávaní štátnej služby ako verejnoprávne vzťahy štátnych zamestnancov k štátu. Týmto atribútom boli nastavené všetky podmienky od plánovania potreby štátnozamestnaneckých miest (systemizácia), vzniku štátnozamestnaneckého pomeru výberovými konaniami (vrátane vedúcich služobných úradov), vzniku štátnozamestnaneckého pomeru, zmeny štátnozamestnaneckého pomeru (za presne definovaných podmienok) až po stanovenie presných pravidiel na skončenie štátnozamestnaneckého pomeru. Všetky tieto činnosti sa riadili pravidlami správneho dvojinštančného konania. V rámci tohto konania štátny zamestnanec sa mohol v odvolacom konaní domáhať svojich práv.  Nedostatkom právnej úpravy bolo to, že od jej prijatia v  podobe zákona 1. júla 2001 do zrušenia zákona 31.12.2009 bola takmer 40 krát menená.  

Zákon č. 400/2009 Z.z. o štátnej službe, ktorým  bol zákon č. 312/2001 Z.z nahradený napriek jeho častým novelám mal niekoľko zásadných nedostatkov, z ktorých niektoré spôsobovali až jeho nevykonateľnosť, resp. spôsobovali samotným zákonom založenú diskrimináciu či už uchádzačov o štátnu službu, alebo aj samotných štátnych zamestnancov. Vrátil štátnu službu do podmienok ktoré boli pred rokom 2001 (pred prijatím právnej úpravy štátnej služby). Úplne sa odklonil od pôvodného zámeru vybudovať na Slovensku štandardy štátnej služby, ktoré by boli spoločné pre celú štátnu službu (vrátane štátnej služby príslušníkov ozbrojených síl, príslušníkov ozbrojených   bezpečnostných zborov a záchranárov). 

Zákon nebol ani v súlade so stratégiu reformy zamestnávania vo verejnom sektore, ktorú vláda schválila v júni v roku 2003. Podľa tejto stratégie sa síce predpokladalo zjednocovanie podmienok štátnej služby a služby pri výkone prác vo verejnom záujme, ale na báze štátnej služby a nie naopak. Návrat späť v štátnej službe bolo možné dokumentovať najmä v tom, že napriek tomu, že štátna služba sa podľa zákona vykonáva v štátnozamestnaneckom pomere k štátu, zrušením Úradu pre štátnu službu a neprenesením jeho kompetencií v oblasti zjednocovania a koordinovania postupov pri realizácii podmienok výkonu štátnej služby na iný ústredný orgán štátnej správy (alebo iný štátny orgán) neboli vytvorené rovnaké podmienky na výkon štátnej služby. Služobné úrady sami vytvárali vlastné podmienky výkonu štátnej služby, sami seba pri ich dodržiavaní kontrolovali, medzi služobnými úradmi nefungoval žiaden informačný systém, ktorý by mohol budiť aspoň dojem, že ide o štátnozamestnanecký pomer k štátu (teda aby si napr. mohli oficiálne služobné úrady medzi sebou, ale aj štátni zamestnanci  vymieňať a využívať informácie o nedostatku alebo o prebytku štátnych zamestnancov). Z tohto pohľadu sa stal zamestnávateľom príslušný služobný úrad a nie štát a všetky inštitúty vzniku, zmeny a skončenia  štátnozamestnaneckého pomeru boli v novom zákone tak aj nastavené. 

Návrat späť bol aj v tom, že spôsob vzniku štátnozamestnaneckého pomeru a všetky ďalšie úkony v štátnozamestnaneckých pomeroch sa vrátili do akýchsi zmluvných vzťahov (na rozdiel od ostatnej štátnej služby na Slovensku, kde sa rozhodovalo v konaní). Zmluvné vzťahy boli veľmi komplikované, pretože sa umožňovalo služobnému úradu, aby často rozhodoval aj bez súhlasu štátneho zamestnanca, pričom štátny zamestnanec nemal právo využiť opravné prostriedky (ako tomu bolo v doterajšej právnej úprave), pretože na konanie sa nevzťahovali všeobecne záväzné právne predpisy o správnom konaní a ani zákon konanie neupravoval. Jednostranné rozhodnutie služobného úradu sa zo zákona stávalo prílohou služobnej zmluvy (v právnom poriadku SR dosť neobvyklé miešanie zmluvného práva a práva, podľa ktorého rozhoduje štátny orgán jednostranným právnym úkonom).  

Za najmarkantnejší príklad návratu späť bolo zákonom upravené spolitizovanie štátnej služby, keď o vedúcom služobného úradu (o jeho vymenovaní a odvolaní), ako služobne najvyššom vedúcom štátnom zamestnancovi v služobnom úrade,  rozhodoval politický nominant  resp. vláda  na návrh politického nominanta. Zmenu v obsadzovaní miest v štátnej službe bolo možné hodnotiť pozitívne za predpokladu, že by boli stanovené rovnaké kritéria pre všetky služobné úrady. 

Súčasná právna úprava štátnej služby je definovaná v zákone č. 55/2017 Z.z. z 1. februára 2017. Napriek mnohým zmenám, ktoré boli v zákone nanovo definované, mnohé ustanovenia zostali len miernou modifikáciou predchádzajúcej právnej úprav. 

Medzi najvýznamnejšie zmeny oproti predchádzajúcej právnej úprave (zákon č. 400/2009 Z.z.) možno považovať uzákonenie základných princípov štátnej služby, na ktorých by mala byť budovaná ako vysoko odborná, nepolitická a perspektívna. Bol zriadený nezávislý orgán (Rada pre štátnu službu), ktorý má primárne dohliadať na dodržiavanie základných princípov  štátnej služby a o ich dodržiavaní ma raz za rok predkladať správu Národnej rade Slovenskej republiky. Plnenie jej poslania bolo od samého začiatku paralizované voľbou jej členov v NR SR (predsedom sa stal bývalý príslušník SIS). Hodnotiť jej činnosť je problematické, keďže na vysokom stupni politizácie štátnej služby sa počas jej pôsobenia nič nezmenilo.  

Nová právna úprava, presnejším vymedzením kompetencií Úradu vlády Slovenskej republiky v oblasti riadenia a kontroly štátnej služby, vytvorila lepšie podmienky na zjednocovanie štátnej služby v jednotlivých služobných úradoch, avšak priame riadenie štátnej služby úplne nevyriešila (napr. v rozsahu zrušeného Úradu pre štátnu službu). Právna úprava naďalej ponechala čiastočnú kombináciu úpravy štátnozamestnaneckých vzťahov medzi štátnym zamestnancom a služobným úradom dohodou ale aj jednostranným rozhodnutím služobného úradu (napr. oznámenie o výške a zložení funkčného platu- jednostranný právny akt, ako príloha k služobnej zmluve-zmluvný vzťah). 

Nevyriešila ani skutočnosť, že generálny tajomník (predtým vedúci služobného úradu) je na služobných úradoch naďalej politický nominant, pretože neprechádza výberovým konaním pred nezávislým orgánom, ale nominuje ho politický predstaviteľ (na ministerstve na návrh ministra ho schvaľuje vláda). Tak paradoxne sa tvárime, že štátna služba je v zmysle princípov vykonávaná politicky nezávisle, ale hneď v ďalších ustanoveniach o tom, kto bude v služobnom úrade najvyšším štátnym zamestnancom rozhodujú politici. Súčasná právna úprava, napriek tomu, že upravuje aj hodnotenie štátnych zamestnancov a ich vzdelávanie, nijako transparentne neupravuje ich kariérny rast. Inými slovami, štátny zamestnanec nevidí možnosť svojho rastu napr. v platovej triede na vedúce miesto a pod. Rovnako odmeňovanie štátnych zamestnancov upravené v zákone nie je natoľko motivačné, aby viedlo k vyšším a kvalitnejším výkonom. 

V novej právnej úprave navrhujeme ponechať úpravu princípov štátnej služby. V nadväznosti na to ale vytvoriť systém štátnej služby tak, aby mohli byť tieto princípy bezo zvyšku plnené a napĺňané. Naplno treba sfunkčniť Radu pre štátnu službu a rozšíriť jej kompetencie. 

Predovšetkým je potrebné sa vrátiť k presnému vymedzeniu kompetencií orgánu, ktorý bude štátnu službu riadiť tak, aby jej výkon bol zabezpečovaný vo všetkých služobných úradoch. K tomu je možné sa vrátiť k už osvedčenému opätovnému zriadeniu Úradu pre štátnu službu alebo prenesením komplexných kompetencií riadenia štátnej služby na niektorý orgán štátu. Je potrebné dôsledne zabezpečiť, aby štátnozamestnanecký pomer  štátneho zamestnanca k štátu nebol štátnozamestnaneckým pomerom k služobnému úradu tak, ako to je takmer u všetkých vedúcich zamestnancov. K efektívnemu riadeniu štátnej služby je potrebné vytvoriť kompetenčné matice a prejsť na systém riadenia výkonnosti a rozvoja zamestnancov na báze kľúčových ukazovateľov výkonnosti.

Úrad pre štátnu službu bude vykonávať personálny audit v oblasti ľudských zdrojov a mapovať kľúčových zamestnancov, ktorí sú základom efektívnej štátnej služby. Tieto informácie sú potrebné pre transparentnosť celého procesu. Kľúčové pozície (vrátane generálneho tajomníka) je potrebné aj za týmto účelom obsadzovať v služobnom úrade po výberovom konaní pod gesciou Rady pre štátnu službu alebo na orgáne, ktorý riadi štátnu službu, alebo v nadriadenom služobnom úrade, resp. obsadzovať ich na základe presne stanovených kritérií kariérneho rastu. Úplne nanovo je potrebné upraviť princípy kariérneho rastu štátnych  zamestnancov. Tiež je potrebné nanovo upraviť odmeňovanie štátnych zamestnancov tak, aby bolo motivujúce a odstraňujúce priemernosť.

Za tým účelom sa navrhuje vytvoriť kategória nižších štátnych úradníkov a kategóriu vyšších štátnych úradníkov. U nižších štátnych úradníkov odmeňovanie ponechať na presne stanovených kritériách obsiahnutých v platových tarifách, funkčných platoch a podľa výsledkov služobného hodnotenia.   Odmeňovanie vyšších štátnych úradníkov upraviť dvojzložkovo. Prvá zložka platu by bola v rozsahu ako u prvej kategórie štátnych zamestnancov, avšak druhá zložka platu by bola viazaná na projektové odmeňovanie, ktoré by vyplývalo z programového/projektového riadenia presne určených procesov, ktoré služobný úrad zadefinuje napr. na príslušný kalendárny rok. To umožní motivovať zamestnancov, ale umožní to aj lepšie plánovanie potreby štátnych zamestnancov a potreby objemu finančných prostriedkov. 

Pri riadení štátnozamestnaneckých vzťahov je potrebné sa vrátiť od experimentu kombinácie zmluvných vzťahov a jednostranného rozhodovania služobných úradov  k vzťahom, založeným na konaní v správnom konaní, pričom rozsah a obsah správneho konania upraviť priamo v zákone. Vzhľadom na význam štátnej služby možno zvážiť zavedenie nulovej tolerancie vo vzťahu k niektorým trestným činom, pričom právoplatné odsúdenie by uchádzača o štátnu službu diskvalifikovalo aj v prípade zahladenia odsúdenia (napr. trestné činy korupcie, trestný čin machinácií pri verejnom obstarávaní a pod.). Z hľadiska preukazovania splnenia predpokladu bezúhonnosti je namieste aplikovať prístup, kedy by si informácie o uchádzačovi zisťoval priamo služobný úrad bez predkladania výpisu z registra trestov, čím by sa naplnila požiadavka na to, aby štátne orgány nevyžadovali od občanov informácie, ktorými už štát disponuje a vie si zabezpečiť ich overenie, či získanie.

Voľné štátnozamestnanecké miesta  sa navrhuje obsadzovať prednostne zo zamestnancov, ktorí sú v štátnej službe s využitím registra štátnych zamestnancov a na základe výberu zo štátnych zamestnancov alebo transparentného výberového konania, do ktorého sa môžu prihlásiť aj občania, ktorí nie sú štátnymi zamestnancami. Tiež sa navrhuje obmedziť počet štátnozamestnaneckých miest, ktoré budú obsadzované bez výberového konania formou politických nominácií na miesta v dočasnej štátnej službe (politickí poradcovia).Pravidelne, minimálne raz za dva roky bude potrebné vykonať procesné analýzy a zistiť potenciál zlepšenia z dôvodu digitalizácie a prebiehajúcich inovácií.

2. Reforma otvoreného vládnutia

Otvorené vládnutie je cesta k uplatneniu moci občana, koncept umožňujúci dosiahnuť väčšiu demokratickú účasť občanov na správe vecí verejných a zabezpečiť, aby verejná správa a politické rozhodovanie boli otvorené pre verejnosť. Aby sa z verejnej správy dalo čítať ako z otvorenej knihy. Formálne spĺňame takmer všetky atribúty otvoreného vládnutia, lenže v praxi to vôbec nefunguje. Politické strany si za chrbtom občanov stále robia čo chcú, čo im a oligarchom v pozadí politických strán najviac vyhovuje, čo im umožňuje ďalej tunelovať verejné financie. 

Napriek nepretržitému sedeniu, rokovaniu a papierovaniu na tému otvoreného vládnutia pod vlajkou splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti, sú výsledky žalostné. S hodnotením dôvery vo vládu sme na tom spomedzi členských krajín OECD najhoršie. Dôvera je neustále nižšia a korupcia prekvitá. Kde sa to zastaví, nevie v tejto krajine nik. Piráti odporúčajú Depolitizáciu. Kým si ako občania nezoberieme späť úrady a inštitúcie, ktoré nám zobrali oligarchovia prostredníctvom svojich „politických strán“ budeme tak, ako otvorené vládnutie doteraz, len ďalej mlátiť prázdnu slamu. Tunelovanie verejných financií bude pokračovať bez ohľadu na otvorenú alebo zatvorenú vládu a občan a spolu s ním celé Slovensko bude chudobnieť. Musíme priznať, že náš dobre rozpracovaný systém otvoreného vládnutia môže naplno fungovať až po depolitizácii.

Tento graf, ktorý robilo OECD je o dôvere vo vládu v členských krajinách OECD. S dôverou sme na tom najhoršie. Takto verne nastavené zrkadlo je veľká hanba pre vládu, ktorá nás doviedla k súčasnému marazmu a chaosu v štáte. 

Spolu s depolitizáciou musí kráčať ruka v ruke aj reforma otvoreného vládnutia. Hlavným programovým zámerom reformy otvoreného vládnutia je urobiť z novozvolených poslancov, verejných funkcionárov   a štátnych úradníkov hlavných nositeľov a propagátorov zmeny po depolitizácii, ktorá zásadne zmení aj vzťah štátu k občanom a najmä obnoví dôveru občanov k vláde. Aj keď sú už niektoré praktiky otvoreného vládnutia súčasťou každodenného pracovného života štátnych úradníkov, môže každý z nich urobiť oveľa viac pre zvýšenie otvorenosti svojej inštitúcie a vlády ako celku. Za predpokladu, že bude pracovať v stabilnom prostredí odpolitizovanej štátnej služby a bude mať garantovanú politickú neutralitu.

Reforma by mala premietnuť koncepciu otvoreného vládnutia do praktickej reality na ministerstvách a ostatných úradoch a inštitúciách. V oveľa väčšom rozsahu by mala ponúkať praktické rady pre tvorcov verejných politík a verejných činiteľov, či už pracujú na ministerstvách, ostatných ústredných orgánoch štátnej správy, úradoch a agentúrach alebo ďalších nezávislých verejných inštitúciách, vrátane orgánov a úradov územnej samosprávy.

Definícia OECD sa odvoláva na štyri princípy otvorenej vlády, ktorými sú transparentnosť, integrita, zodpovednosť a účasť zainteresovaných strán. Tieto princípy sú v praxi vnútorne prepojené. Spoločne prispievajú k otvorenosti vlády. Z formálneho hľadiska sú atribútmi otvoreného vládnutia:

Transparentnosť. Vláda zverejňuje a sprístupňuje verejnosti informácie o svojich rokovaniach, rozhodnutiach a výdavkoch. To umožňuje občanom lepšie porozumieť fungovaniu vlády a jej zámerom.

Zapojenie občanov. Otvorené vládnutie podporuje zapojenie občanov do politických procesov. Prakticky ide o verejné konzultácie, otvorené diskusie, ankety alebo možnosť občanov predkladať návrhy a podnety k aktuálnej téme.

Otvorené dáta (open data).  Vláda a verejné inštitúcie zverejňujú údaje a informácie vo formáte, ktorý je prístupný a ľahko spracovateľný pre verejnosť a tretie zainteresované strany. To umožňuje občanom, novinárom a inštitúciám analyzovať údaje a sledovať výkonnosť vlády.

Participatívne rozhodovanie.  Otvorené vládnutie podporuje účasť občanov v rozhodovacích procesoch. Prakticky to znamená zriaďovanie pracovných skupín, diskusných fór alebo iných platforiem, na ktorých môžu občania vyjadrovať svoje názory a postoje a prispievať tak k tvorbe jednotlivých politík.

Digitálna transformácia. Umožňuje využívanie moderných technológií a internetu na zlepšenie interakcie medzi vládou a občanmi. Týka sa to elektronických služieb, online platformy na podávanie podnetov a dopytov a využívanie rôznych digitálnych nástrojov na monitorovanie vládnych aktivít.

Cieľom otvoreného vládnutia je zvýšiť dôveru občanov voči vláde a zabezpečiť, aby verejné služby a politiky boli prispôsobené potrebám a záujmom občanov. Taktiež umožňuje občanom aktívne sa podieľať na tvorbe politických rozhodnutí a sledovať výkon svojej vlády.

To, že v praxi to takto nefunguje, dokazujú tieto dôsledky čisto formálneho prístupu k otvorenému vládnutiu, s ktorými sme denne konfrontovaní:

Hospodárske dôsledky. Zlé rozhodnutia preferujúce záujmy politicky spriaznených skupín a korupcia v štátnych úradoch a inštitúciách negatívne ovplyvňujú hospodársky rast, vytváranie nových pracovných miest, čo vedie k pokračujúcemu ekonomickému úpadku a neúmernému zadlžovaniu. 

Sociálne nerovnosti. Tunelovanie verejných financií, nespravodlivá distribúcia zdrojov a korupcia vytvárajú nerovnosti vo výške príjmov a v životných podmienkach obyvateľov. Stúpa počet občanov žijúcich na hranici a pod hranicou chudoby.  To vedie k zvyšujúcemu sa napätiu v spoločnosti, k nárastu nespokojnosti a stupňujúcim sa sociálnym nepokojom. 

Kvalita verejných služieb. Zlé riadenie štátu, vysoký stupeň politizácie a rozdávania úradov ako politických trafík má za následok nízku kvalitu verejných služieb, ako sú zdravotníctvo, školstvo, doprava a infraštruktúra. Čoraz viac občanov trpí nedostatočnými a nekvalitnými službami a obmedzeným prístupom k základným potrebám.

Korupcia a klientelizmus. O tom, že sa vládne za zatvorenými dverami dokazuje nevídaná korupcia a klientelizmus. Tieto praktiky, o ktorých si občan začína myslieť, že sú nezničiteľné, oslabujú dôveru obyvateľov v štát a jeho inštitúcie a negatívne ovplyvňujú právny systém a boj proti politickej kriminalite a ostatnej trestnej činnosti.

Životné prostredie. Zlé spravovanie krajiny má katastrofálne dôsledky na životné prostredie. Presadzovanie záujmov lobistických skupín pri tvorbe legislatívy vedie k ďalšiemu znečisťovaniu vzduchu a vody, odlesňovaniu a strate biodiverzity.

Strata dôvery a účasti obyvateľov. Občania strácajú dôveru vo vládu a vládne inštitúcie a táto nedôvera dosahuje 78,4% z celkového počtu občanov s voličským oprávnením. Blíži sa k nule. Ak ako občania úplne stratíme dôveru v naše vládne orgány a inštitúcie, ktoré sme si zvolili v nádeji, že nám budú slúžiť, prestaneme sa podieľať na politickom procese a na verejnom živote. Stratíme úctu k demokracii a výjdeme do ulíc s nezlomným rozhodnutím obnoviť demokratický systém a zlikvidovať koncentráciu moci v rukách niekoľkých jednotlivcov.

Medzinárodná reputácia. Zlé riadenie a korupcia v štátnych orgánoch negatívne ovplyvňujú medzinárodnú reputáciu Slovenska. Investori a medzinárodné organizácie si dobre rozmyslia, či investovať alebo inak spolupracovať s krajinou, ktorá je v rukách politickej mafie a ktorá má povesť skorumpovanej a politicky nestabilnej krajiny.

Prehlbovanie problémov. Zlá správa štátu a odkladanie riešenia spôsobujú neustále prehlbovanie problémov, ktoré sa nabaľujú ako snehová guľa. Žiadne alebo neúčinné riešenie krízy, v ktorej sa Slovensko nachádza, vedie k nekontrolovateľnému rozpínaniu, komplikáciám a vážnym ohrozeniam našej štátnosti.

Riešením je reforma otvoreného vládnutia v kombinácii s digitálnou transformáciou, ktorú navrhujeme riešiť programovo. Jednoznačne je dôležité využiť tieto voľby na zásadné zmeny v správe štátu, na uplatňovanie transparentných politík a procesov, ktoré budú slúžiť dobru všetkých občanov a podporovať udržateľný rozvoj Slovenska. Skutočnú otvorenosť môže vláda dosiahnuť len vtedy, keď sa tieto štyri princípy vzájomne ovplyvňujú a dopĺňajú. Príklady dobrej praxe v otvorenom vládnutí, použiteľné aj v našich podmienkach, sú uvedené v prílohe 2.

Digitálna transformácia a reforma otvoreného vládnutia sú dva úzko prepojené koncepty, ktoré sa zaoberajú modernizáciou verejného sektora a zvyšovaním jeho transparentnosti, efektívnosti a inkluzívnosti. Preto sú zakomponované do volebného programu ako priority Pirátov.  

Digitálna transformácia predstavuje integráciu digitálnych technológií do všetkých oblastí podnikania alebo organizácie, čo vedie k zmenám v prevádzkových a obchodných procesoch a k vytváraniu nových hodnotových modelov. V kontexte verejného sektora sa zameriava na modernizáciu služieb a procesov verejného sektora pomocou technológií, aby boli efektívnejšie, rýchlejšie a prístupnejšie občanom. Napríklad elektronické služby občanom (e-Government), digitalizácia verejných archívov, automatizované daňové systémy atď. Reforma otvoreného vládnutia sa zameriava na transparentnosť, integritu, zodpovednosť, občiansku účasť a spoluprácu pri riadení verejných záležitostí. Našim programovým cieľom v tejto oblasti je zvýšiť dôveru verejnosti voči štátu a vláde, zvýšiť transparentnosť a zlepšiť kvalitu verejných služieb.

Digitálne nástroje a technológie môžu byť využité na podporu otvoreného vládnutia, napríklad prostredníctvom online platformy pre verejnú účasť alebo nástrojov na monitorovanie verejných výdavkov v reálnom čase. Príkladom sú uvedené portály s otvorenými dátami, online konzultačné platformy pre občanov, transparentné nástroje na monitorovanie verejných výdavkov atď.

Digitálna transformácia je kľúčovým nástrojom na dosiahnutie cieľov otvoreného vládnutia. Technológie ako sú cloudové služby, big data a analytika, môžu byť využité na zlepšenie transparentnosti a účinnosti verejných služieb. Digitálne platformy umožňujú väčšiu účasť občanov a uľahčujú im prístup k informáciám a službám rýchlejšie a jednoduchšie. Na druhej strane otvorené vládnutie pomáha formovať stratégie a prioritné oblasti digitálnej transformácie v kontexte verejného sektora. Úspech v oblasti digitálnej transformácie a otvoreného vládnutia závisí nielen od technológií, ale aj od kultúrnych zmien, vzdelávania zamestnancov, angažovanosti občanov a politického vedenia. Je nevyhnutné, aby sa všetci zainteresovaní aktéri zapojili do procesu a spolupracovali na dosiahnutí spoločných cieľov.

3. Digitálna transformácia

Program strany v oblasti digitalizácie vychádza z vládou schválenej Stratégie digitálnej transformácie Slovenska do roku 2030, ktorá je rámcovou nadrezortnou vládnou stratégiou a definuje politiku a konkrétne priority Slovenska v kontexte už prebiehajúcej digitálnej transformácie hospodárstva a spoločnosti pod vplyvom inovatívnych technológií a globálnych megatrendov digitálnej doby. V tomto zmysle sme digitálnu transformáciu zaradili do svojho programu a chceme ju v kombinácii s otvoreným vládnutím ďalej rozvíjať a prenášať do praxe.

Stratégia pokrýva časové obdobie od roku 2019 do roku 2030 a bola tvorená v rámci rozbehnutých a čiastočne riadených procesov digitalizácie, informatizácie a agendy jednotného digitálneho trhu Európskej únie, ako aj v kontexte globálnych priorít širokej digitálnej transformácie. Stratégia tak dáva prvoradý dôraz na súčasné inovatívne technológie, ako sú umelá inteligencia (AI), internet vecí (IoT), technológia 5G, veľké dáta a analytické spracovanie dát, blockchain a supervýkonné počítanie, ktoré sa stanú v budúcnosti prostriedkom ekonomického rastu a zvyšovania konkurencieschopnosti. Preto na národnej úrovni podporujeme už započaté procesy v tejto oblasti a podporíme aktívne snahu o prepojenie národných strategických opatrení s globálnymi trendmi, ako aj realizovať nové politiky, ktoré vychádzajú z najaktuálnejších prierezových priorít EÚ, ako aj zo špecifických potrieb Slovenska.

Cieľovou entitou digitálnej transformácie je občan, ktorý by mal mať jednoduchší a kvalitnejší každodenný život na pracovisku a v súkromí, ako aj občan-podnikateľ, ktorému by mal štát maximálnou možnou mierou znížiť administratívne bremeno a podporiť ho primeranými stimulmi. Informačné a digitálne technológie musia byť preto rozvíjané a používané pre skvalitnenie života obyvateľov a na optimalizovanie ich prínosu pre hospodársky, sociálny a environmentálny rast krajiny s dôrazom na trvalo udržateľný rozvoj. Preto strana bude presadzovať nadrezortný prístup k téme digitalizácie hospodárstva a spoločnosti.

Digitalizácia zjednodušene znamená, že všetko, čo je možné preniesť do reči počítačov, sa zdigitalizuje. Pre potreby programu strany uvádzame nasledovnú definíciu:

Pod termínom digitalizácia v kontexte programu strany sa rozumie riadený proces premeny tradičného systému ako celku, ako aj jednotlivého objektu z jeho fyzickej, či analógovej formy do zodpovedajúcej elektronickej podoby. S ohľadom na štylistické operácie s konkrétnym textom v niektorých prípadoch nahrádza termín informatizácia. Bežne sa však používa napr. v oblasti digitalizácie kultúrneho dedičstva, digitalizácie archívov a dokumentov, či v prípade digitalizácie analógového terestriálneho vysielania.

Už spracovaná Stratégie digitálnej transformácie Slovenska do roku 2030 predstavuje kľúčový a rozhodujúci materiál pre Slovensko na začiatku 21. storočia, kedy zákonite dochádza k transformácii industriálnej spoločnosti na spoločnosť informačnú. Vízia digitálnej transformácie je z pohľadu strany totožná už s rozbehnutými procesmi digitalizácie.

Formulovaná je nasledovne: Slovensko sa do roku 2030 stane modernou krajinou s inovačným a ekologickým priemyslom ťažiacim zo znalostnej, digitálnej a dátovej ekonomiky, s efektívnou verejnou správou zabezpečujúcou inteligentné využívanie územia a infraštruktúry, a s informačnou spoločnosťou, ktorej občania naplno využívajú svoj potenciál a žijú kvalitný a bezpečný život v digitálnej dobe.

Obrázok 1 Vízia digitálnej transformácie

Zdroj: https://www.mirri.gov.sk/wp-content/uploads/2019/06/Strategia-digitalnej-transformacie-Slovenska-2030.pdf

 

 

Úloha, ktorá pred nami stojí je mimoriadne komplexná a vyžaduje si koordináciu viacerých aktérov a systematický prístup, ktorý sa bude rozvíjať v troch rovinách:

 • Koncepcie a politiky zabezpečujúce inováciu vo vybraných sektoroch a odvetviach: Politiky a legislatívne rámce budú upravené spôsobom, aby podporovali digitálnu transformáciu či už zjednodušením, odstránením zastaraných pravidiel alebo prijatím úplne nových konceptov.
 • Inovačné laboratóriá ako nástroj na experimentovanie s novými spôsobmi výkonu verejnej správy: Pre vybrané sektory vzniknú inovačné laboratória, ktoré budú experimentovať s novými politikami, biznis modelmi a technológiami a pomáhať manažovať postup digitálnej transformácie.
 • Nový prístup k projektom: Posun vo vnímaní tvorby projektov a orientácia nielen na granty z nástrojov kohéznej politiky, ale aj na priamo riadené programy EÚ. 
 

Pri preferencii akčného plánu digitálnej transformácie Slovenska budeme sledovať nasledovné oblasti:

 • Digitálna transformácia škôl a vzdelávania pre jeho skvalitnenie, zlepšenie predpokladov zamestnanosti a získanie kompetencií potrebných pre digitálnu dobu.
 • Vytvorenie základov pre moderné dátové a digitálne hospodárstvo a pre digitálnu transformáciu širšej ekonomiky.
 • Zlepšenie schopností verejnej správy využívať údaje a inovácie v prospech občanov.
 

Základné strategické ciele vychádzajú zo stratégie a sú::

 • Inovačné digitálne a dátové hospodárstvo.
 • Vzdelaná, zdravá a bezpečná spoločnosť.
 • Moderná a efektívna verejná správa.
 • Inteligentný rozvoj územia.
 • Kvalitná veda, výskum a inovácie svetovej úrovne.

 

V rámci naplnenia týchto priorít budeme pokračovať v budovaní informačnej infraštruktúry, ktorá je základom pre rozvoj informačnej spoločnosti a moderných služieb pre občana a podnikateľa. 

Obrázok 2 Základný rámec pre víziu digitálneho Slovenska

Zdroj: https://www.mirri.gov.sk/wp-content/uploads/2019/06/Strategia-digitalnej-transformacie-Slovenska-2030.pdf

 

Základné smery rozvoja digitalizácie budú podľa jednotlivých oblastí nasledovné:

1 Hospodárstvo:

Podnikatelia sú úspešní a dokážu využívať a vytvárať inovácie.

 • Ekonomika, priemysel a pôdohospodárstvo prispôsobené požiadavkám digitálnej doby.
 • Podnikanie využívajúce inovácie.
 • Robustná, funkčná a bezpečná komunikačná infraštruktúra.
 • Inteligentná doprava.
 • Pokrokový finančný sektor poskytujúci finančné inovácie.
2 Spoločnosť a vzdelávanie:

Občania a spotrebitelia sú schopní realizovať svoj potenciál v digitálnej dobe a ich práva sú chránené.

 • Moderné a kvalitné vzdelávanie pre budovanie informačnej spoločnosti
 • Vyspelá a inkluzívna občianska spoločnosť.
 • Plne digitalizované zdravotníctvo využívajúce inovácie.
 • Flexibilná a inovatívna sociálna politika.
 • Kybernetická bezpečnosť.
3 Verejná správa:

Funkčná a moderná verejná správa, ktorá dokáže efektívne spravovať územie od národnej až po lokálnu úroveň.

 • Verejná správa, ktorá inovuje.
 • Verejná správa s dostatočnými kapacitami a kultúrou invencie.
 • Verejná správa využívajúca dáta a umelú inteligenciu.
 • Európsky rozmer informatizácie verejnej správy.
4 Rozvoj územia:

Budovanie inteligentných miest a regiónov, kde sa rozvoj uskutočňuje participatívne a s agilným využitím dát.

 • Smart City ako cesta k modernému a inteligentnému rozvoju územia.
 • Kvalitné participatívne územné plánovanie, ktoré využíva dáta a inovácie.
5 Veda, výskum a inovácie:

Dokážu držať krok so súčasnými svetovými trendmi a prinášať nové kvalitné vedecké poznanie.

• Funkčný ekosystém výskumu, vývoja a inovácií. Cieľom potrebných zmien je nastaviť funkčný ekosystém výskumu, vývoja a inovácií pre digitálnu dobu, ktorý je postavený na nasledujúcich aspektoch:

 • ○ Rozvoj ľudských zdrojov: veľká pozornosť sa bude venovať vzdelávaniu, povzbudzovaniu a rozvoju zručností v oblasti vedy, techniky, spolu s vývojom a návrhom produktov, riadenia, predaja, financií, s cieľom dosahovať podnikateľské úspech.
 • ○ Zjednotenie orientácie vedeckých a výskumných aktivít s podnikateľskými snahami: pri hľadaní maximálneho hospodárskeho vplyvu sa od začiatku budú inovácie vnímať z hľadiska ich budúcich komerčných aplikácií, pričom bude fungovať spolupráca vedeckých a výskumných inštitúcií s podnikateľmi, aby sa zvýšila ich komercializácia.
 • ○ Dostupnosť kapitálu pre všetky štádiá a úrovne výskumu a vývoja: budú sa podporovať všetky úrovne financovania, od malých grantov na výskum v počiatočnom štádiu, až po rozsiahle investície zamerané na podnikateľské účely. Toto povedie k vytvoreniu vyváženého prostredia štátnej podpory, eurofondov, podnikových investícií, rizikového kapitálu a podobne.
 • ○ Vyvážená podpora zo strany štátu: je kľúčové zvýšiť investície do vedy a výskumu, aby sa vedeckovýskumné prostredie skvalitnilo a zatraktívnilo, pritiahlo domáce a zahraničné talenty a produkovalo excelentné vedecké poznatky. Preto je potrebné zaviesť politiky, predpisy, stimuly a dane na podporu vytvárania a rastu výskumných a vývojových aktivít. Je dôležité, aby priemysel ovplyvňoval rozvoj tohto ekosystému v zmysle meniacich sa potrieb.
 • ○ Podpora otvorenej vedy a publikovania v otvorenom prístupe, ktoré má vplyv na väčšiu efektivitu vedy, a robí ju viac reprodukovateľnou a transparentnou: veda, ktorá je financovaná z verejných  zdrojov musí byť voľne dostupná.

 Prepojenie akademického, verejného a súkromného sektora cez DIHs: Ako kľúčové vnímame prepojenie medzi akademickým, verejným a súkromným sektorom, kde očakávame dôležitú úlohu DIHs, ktoré vytvoria platformu na výmenu skúseností, inovačnú diplomaciu, vytváranie partnerstiev a spájanie dopytu s ponukou. Naše inštitúcie výskumu a vývoja sa budú tým pádom môcť efektívnejšie zapájať do medzinárodných vedeckých grantových výziev, budú nadväzovať kontakty a kooperovať s prestížnymi vedeckými pracoviskami v zahraničí, zapoja sa do vytvárania medzinárodných vedeckých tímov, čím sa zvýši kvalita vedy a výskumu v krajine.

• Dôraz na reálne výsledky vo vede a výskume.

Zámerom Stratégie digitálnej transformácie Slovenska je priniesť do praxe reálne inovácie s potenciálnym globálnym vplyvom. Inovácie v prioritných sektoroch prispievajú k plneniu priorít Slovenska v oblasti udržateľného rozvoja, definovaného Agendou 2030 pre udržateľný rozvoj.

Našou víziou je budovanie vzdelávacích inštitúcií ako vedomostných organizácií:

 1. Využívanie digitálnych technológií (vzdelávacích platforiem) a digitálneho vzdelávacieho obsahu umožňujúcich zavádzanie inovatívnych a motivujúcich výučbových metód orientovaných  na neustále zvyšovanie kvality vzdelávania a na praktické precvičovanie digitálnych zručností absolventov potrebných v praxi. 
 2. Posilnenie zvyšovania kompetencií žiakov, študentov a frekventantov kurzov pre digitálnu ekonomiku. 
 3. Personalizácia (digitálna inklúzia) pre rovnaký prístup k vzdelávaniu pre všetkých. Podporovanie systematického celoživotného vzdelávania v tejto oblasti.
 4. Vzdelávanie pre dôstojný život v digitálnej dobe tak:
 • aby občania vedeli využívať výdobytky modernej doby a rozumeli im,
 • aby si občania vedeli nájsť primerané zamestnanie a naplnenie v ére robotizácie a automatizácie.
Zdravotníctvo

Víziou je zlepšenie a zvýšenie úrovne elektronizácie zdravotných služieb, rozvoj eZdravia, mobilita v zdravotníctve, personalizovaná medicína pre presnejšiu diagnostiku a kvalitnejšiu starostlivosť o pacientov, elektronizované verejné zdravie v prospech podpory a udržania zdravia občanov.

Dobré zdravie vďaka využívaniu elektronického zdravotníctva a nástrojov podpory alebo verejného zdravotníctva, osobných údajov o zdraví a životnom štýle:

 • občania musia mať prístup k svojim údajom o zdravotnom stave a životnom štýle, podporu verejného zdravotníctva a komunitnej zdravotnej starostlivosti pri ochrane a podpore svojho zdravia;
 • občania sa musia naučiť chrániť svoje citlivé údaje a používať inteligentných asistentov a služby, ktoré im pomôžu ostať dlho aktívnymi;
 • štát musí podporovať inovácie v oblasti zdravotníctva a zároveň dbať na ochranu citlivých osobných údajov, práv a slobôd občanov.
Doprava

Víziou je vybudovanie autonómnej dopravy a inteligentná mobilita, ktorá umožňuje občanom jednoducho plánovať a využívať mnohé módy prepravy od bicyklov cez vlaky až po car sharing a autonómne dopravné prostriedky.

Budeme podporovať Smart City a inteligentnú dopravu, ktorá využíva digitálne a komunikačné technológie pre uľahčenie a zefektívnenie mobility a tým zvyšuje kvalitu života občanov.

Elektronické komunikácie

Víziou je podpora moderných foriem elektronickej komunikácie ako technológie NGA – budúcnosť vysokorýchlostnej konektivity na Slovensku, ktorá spočíva v robustnejších a rozsiahlejších optických sieťach. 

Budeme podporovať, aby Slovensko pokračovalo v investíciách v tejto oblasti, aj prostredníctvom európskych fondov pre rozvoj komunikačnej infraštruktúry. Tieto finančné prostriedky môžu podporiť trh s poskytovateľmi optických vláken a zabezpečiť, aby mali prístup k finančným prostriedkom, ktoré potrebujú na rozšírenie ultrarýchleho širokopásmového pripojenia do oblastí s nízkym komerčným potenciálom. Bezdrôtové siete 5G spolu s optickými sieťami budú v budúcnosti kľúčové pre pokračovanie efektívneho rozvoja internetu vecí, autonómnej dopravy, inteligentných dopravných systémov, a tým pádom prispejú k riešeniam mnohých problémov, ktorým čelia mestá, občania i podnikatelia.

Snahou je vybudovať odolnú infraštruktúru, presadzovať inkluzívnu a udržateľnú industrializáciu a inovácie. Rozvíjať kvalitnú, spoľahlivú, udržateľnú a odolnú infraštruktúru, na regionálnej i cezhraničnej úrovni s cieľom podporiť ekonomický rozvoj a zvyšovanie kvality života, so zameraním na ekonomicky dostupný a rovnaký prístup pre všetkých.

Pôdohospodárstvo

Víziou v oblasti pôdohospodárstva je aplikovanie najnovších poznatkov o udržateľnom využívaní pôdy prostredníctvom robotizácie a analýzou veľkých dát zo senzorov. 

Udržateľné sídla, regióny a krajina v kontexte zmeny klímy – budovanie nových senzorových sietí v internete vecí (IoT) nám pomôže lepšie porozumieť vplyvom našich aktivít na zmenu klímy a navrhnúť účinné opatrenia pre budovanie udržateľných sídiel.

Priemyselná výroba

Víziou je efektívne zavedenie technológií inteligentného priemyslu, nových digitálnych platforiem, regulácií podporujúcich inovatívne riešenia, štandardov pre internet industriálnych vecí, analýzy veľkých dát vo výrobe a aplikácia princípov obehovej ekonomiky podporia konkurencieschopnú, udržateľnú priemyselnú výrobu.

Smerovanie ku konkurencieschopnej, znalostnej a environmentálne udržateľnej ekonomike pri demografických zmenách a meniacom sa globálnom prostredí, presadzovaní sa ázijských krajín – najmä Číny.

Verejná správa

Víziou je vybudovanie a aplikovanie najmodernejších štandardov do fungovania entít verejnej správy a rozvoj služieb eGovernmentu. 

Právny štát, demokracia a bezpečnosť – verejná správa sa musí naučiť pracovať s dátami nielen pre lepšie rozhodovanie, ale aj pre návrat dôvery v demokraciu zapájaním občanov do svojho fungovania.

Na obrázku 3 uvádzame prioritné oblasti programu digitalizácie Slovenska, ktoré chce strana presadzovať a podporovať v zmysle schválenej stratégie digitalizácie Slovenska do roku 2030.

Obrázok 3 Prioritné oblasti podporujúce víziu digitálneho Slovenska

Zdroj: https://www.mirri.gov.sk/wp-content/uploads/2019/06/Strategia-digitalnej-transformacie-Slovenska-2030.pdf

Vymedzením týchto prioritných oblastí sa sústredíme na tieto aktivity:

1. Podporíme digitálnu transformáciu škôl a vzdelávania pre jeho skvalitnenie, zlepšenie predpokladov zamestnanosti a získanie kompetencií potrebných pre digitálnu dobu.

 • Celoživotné vzdelávanie a kompetencie pre digitálnu ekonomiku.
 • Modernizácia a otvorenie trhu práce.
 
2. Vytvoríme základy pre moderné digitálne a dátové hospodárstvo a pre digitálnu transformáciu širšej ekonomiky.
 • Slovensko sa stane dynamická dátová ekonomika v rámci EÚ
 • Podporíme inovačnú kapacitu a zavádzanie riešení postavených na umelej inteligencii.
 • Potrebujeme, aby priamo na Slovensku reálne vznikali dôležité inovácie.
 • Vytvoríme podmienky pre inteligentnú mobilitu.
 • Na Slovensku sa budú skúšať inovácie finančného sektora.
 • Budovanie sieťovej komunikačnej infraštruktúry postavenej na NGA technológiách.
 
3. Zlepšíme schopnosti verejnej správy inovovať a využívať dáta v prospech občanov.
 • Spustíme implementáciu konceptu „Data-driven state“.
 • Verejná správa sa naučí inovovať.
 

Dlhodobý horizont digitalizácie do roku 2030

 • Inovačné digitálne a dátové hospodárstvo.
 • Vzdelaná, zdravá a bezpečná spoločnosť.
 • Moderná a efektívna verejná správa.
 • Inteligentný rozvoj územia.
 • Kvalitná veda, výskum a inovácie svetovej úrovne.
 

Týmto vytvoríme v zmysle Stratégie „digitálny pilier“ pripravovanej Vízie a stratégie rozvoja Slovenska do roku 2030. Všetky segmenty hospodárstva a spoločnosti budú postupne digitálne transformované za aktívnej podpory verejnej správy a prostredníctvom využitia nástrojov pre digitalizáciu.

Priority v oblasti digitálnej transformácie:

1. Inovačné digitálne a dátové hospodárstvo

 • Transformácia tradičného priemyslu na inteligentný, inovačný, digitálny priemysel.
 • Vybudovanie modernej, robustnej, funkčnej a bezpečnej komunikačnej infraštruktúry.
 • Vybudovanie fungujúceho dátové hospodárstvo pre lepšie využívanie dát.
 • Vytvorenie ekosystému slovenských Digitálnych inovačných hubov (DIHs) a vybudovanie unikátneho inovačného hubu v Bratislave.
 • Príprava a implementovanie novej legislatívnej a regulačnej politiky pre vytvorenie inovatívneho podnikateľského ekosystému.
 • Zlepšenie verejných politík v oblasti dopravy, inovačnej kapacity v doprave a podpora partnerstva v zavádzaní inteligentnej mobility.
 • Aplikovanie udržateľného využívania pôdy prostredníctvom využívania technológií presného hospodárstva (Precision Farming) a analýzou veľkých dát zo senzorov.

 

2. Vzdelaná, zdravá a bezpečná spoločnosť

 • Implementácia komplexnej systémovej zmeny vzdelávania pre požiadavky trhu práce v digitálnej dobe a podmienky budovania informačnej spoločnosti.
 • Vytvoriť systém poskytovania školení, tréningov, kurzov, celoživotného a formálneho vzdelávania, rekvalifikácií a iných foriem odbornej prípravy s cieľom • zlepšenia pokročilých digitálnych zručností.
 • Podpora vyhľadávania, získavania a rozvoja domácich a zahraničných talentov pre súkromný a verejný sektor.
 • Podpora zavádzania inovácií do zdravotníctva.
 • Budovanie novej sociálnej politiky v digitálnej dobe.
 • Posilnenie kybernetickej bezpečnosti.
 • Vytvorenie účinného systému boja proti dezinformáciám.
 • Šírenie osvety o zodpovednom používaní digitálnych technológií.
 

3. Moderná a efektívna verejná správa

 • Modernizácia fungovania štátneho sektora – digitálna transformácia verejnej správy.
 • Poskytovanie kvalitnejších digitálnych služieb pre občanov na Slovensku.
 • Rozširovanie služieb dostupných prostredníctvom aplikácie Slovensko v mobile.
 • Verejná správa bude proaktívne podporovať aktuálne trendy a transformáciu spoločnosti.
 

4. Inteligentný rozvoj územia

 • Zmodernizovanie procesu tvorby strategického a územného plánovania a riadenia samospráv umožňujúceho pripomienkovanie zo strany občana.
 • Implementovanie politiky na ochranu životného prostredia.
 

5. Kvalitná veda, výskum a inovácie svetovej úrovne

 • Budovanie excelentného vedecko-výskumného prostredia svetovej úrovne zameraného na riešenie kľúčových potrieb spoločnosti s priamou nadväznosťou na uplatňovanie v praxi.
 • Prepojenie akademického, verejného a súkromného sektora pre potreby vedy a výskumu.
 • Výraznejšie zapojenie slovenskej vedy a výskumu do medzinárodného prostredia.

Tento program digitalizácie Slovenska bol spracovaný na základe dokumentu Stratégie digitálnej transformácie Slovenska 2030, s ktorým sa politika stany plne stotožňuje. V rámci priority Vzdelávanie, ktorú považujeme za veľmi dôležitú, vytvoríme v období rokov 2024-2026 nové vysokoškolské pracoviská, ktoré budú vychovávať absolventov pre nové potreby informačnej spoločnosti a budú podporovať a ďalej rozvíjať proces digitalizácie na Slovensku. V rokoch 2023-2030 sa objavia nové profesie, na ktoré musíme mať v predstihu vychovaných a pripravených absolventov. Preto vznik týchto škôl považujeme za dôležitý a prioritný, pretože bez kvalitného odborného a vzdelaného personálneho zázemia nie je možné program digitalizácie Slovenska realizovať.

4. Reforma politickej správy štátu

Cieľom tejto reformy je odstrániť dôsledky doterajšej nadvlády oligarchov v pozadí politických strán (partokracie)  a nastoliť moc občanov v súlade s čl. 2 ods. 1 Ústavy SR – Štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov alebo priamo. Predkladáme program, ktorý umožní priamou demokraciou nastoliť systém volieb, ktorý umožní vygenerovať najvyššie dosiahnuteľné dobro zo 4,5 mil. voliteľných občanov a zmeny v riadení štátu na ktorom sa budú môcť podieľať všetci občania, aj tí, ktorí sú úspešní vo svojich profesiách, chcú  v nich zotrvať, nechcú pôsobiť v štátnej správe, ale vedia prispieť k zlepšeniu jej riadenia a majú o to záujem.

Zmena zákona (č.180/2014 Z.z.) vychádza z princípu proporcionálneho rozdelenia poslancov objektívnym, spravodlivým, trvalým a transparentným spôsobom tak, aby cca 30 000 voličov   žijúcich v jednej lokalite (teritóriu, ktoré tvorí cca 40 volebných okrskov – teritoriálny volebný okrsok – TVO)  malo jedného poslanca v NR SR, zvoleného z kandidátov, ktorým občania vyjadrili dôveru  už pred zostavením kandidátnej listiny – bez ohľadu na to či kandidáta  podporuje politická strana, alebo nie (Dôkazy rozporu zákona č.180/2014 Z.z. s Ústavou SR sú v prílohe 2a a 2b)

Za ostatných 30 rokov bolo prezentovaných veľa tendenčných pohľadov na volebné obvody, zloženie NR SR, ktoré nikdy neboli rešpektované pri zostavení kandidátky. Vyhrala vždy lojalita k predsedovi strany.  Je na občanoch, či budú naďalej voliť týchto hráčov a hazardérov s ich osudmi, alebo prispejú k presadeniu zákonnej zmeny, ktorá im zaručí, že už kandidovanie vo voľbách bude podliehať súhlasu menšieho okruhu občanov, tak ako je to vo voľbách prezidenta republiky a NEKA kandidátov vo voľbách do samospráv. Je lepšie, keď kandidáti budú pochádzať z okolia voličov a budú zastupovať ich záujmy, alebo je lepší súčasný diktát predsedov politických strán? Je lepšie, ak volič môže napraviť chybnú voľbu počas volebného obdobia odvolaním a novou voľbou, alebo keď sa môže celé volebné obdobie len prizerať na nesprávne konanie osoby, ktorá ho sklamala, alebo oklamala a maximálne v prieskumoch verejnej mienky vysloviť svoj názor? 

Volebný program predpokladá   nekompromisný súlad volebného systému (zákona) s čl. 30 ods. 4 Ústavy SR, t.j. rovnaké podmienky prístupu k voleným a iným verejným funkciám pre všetkých občanov. Rovnosť podmienok kandidovania vo voľbách pre kandidátov s podporou a bez podpory politických strán, t.j.  občianskych kandidátov aj kandidátov  politických strán. Táto rovnosť bude dosahovaná   tým, že všetci kandidáti  budú povinní dokladovať svoju kandidátnu listinu rovnako, teda pripojenou osobitnou listinou ku kandidátnej listine, podpísanou rovnakým počtom podpisov občanov s trvalým bydliskom na území, ktoré je v  pôsobnosti uvedeného orgánu, v ktorom má kandidát po zvolení občanov zastupovať.

Našim zámerom je odstrániť vnútorný rozpor spôsobom, ktorý dodrží  binárny charakter referenda (Áno/Nie) a umožní jeho realizovateľnosť občiansky užitočným spôsobom (Dôkazy vnútorného rozporu Ústavy SR vo veci výkonu referenda sú v prílohe 3).

Vo veci referenda navrhujeme nasledovné zmeny ústavy:

 • • Zmena čl. 95 ods. 1 Ústavy SR nasledovne:  „Referendum vyhlasuje prezident Slovenskej republiky, ak o to petíciou požiada aspoň 100.000 občanov, alebo ak sa na tom uznesie Národná rada Slovenskej republiky dvojtretinovou väčšinou všetkých poslancov, a to do 30 dní od prijatia petície občanov alebo uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky. Uznesením Národnej rady Slovenskej republiky je možné rozhodnúť aj o referende konzultatívneho charakteru. Ak táto skutočnosť nie je uvedená v uznesení ide vždy o referendum záväzného charakteru.“
 • • Zmena čl. 98 ods. 1 Ústavy SR nasledovne: „Výsledky referenda sú platné, ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou účastníkov referenda“.
 • • Zmena čl. 93 ods. 3: „Predmetom referenda nemôžu byť základné práva a slobody, celistvosť štátu, skrátenie volebného obdobia Národnej rady SR v prvom roku po voľbách, vytváranie regiónov s potlačenými právami štátotvorného národa, dane, odvody, štátny a regionálny rozpočet.“

Vychádzame z návrhu, aby 1000 občanov disponovalo kompetenciou jedného poslanca (kompetenciu sú odvodené od čl.101 ods.3 Ústavy SR), t.j. aby:

 

 • • petíciou podpísanou 1000 občanmi mohli občania predložiť NR SR návrh zákona, alebo jeho zmenu, ktorú NR SR prerokuje ako poslanecký návrh,
 • • petíciou podpísanou 30 000 občanmi mohli občania zvolať schôdzu NR SR, ktorá sa musí zvolať do  siedmich dní od predloženia petície, 
 • • petíciou podpísanou 30 000 občanmi sa mohli občania obrátiť na Ústavný súd, 
 • • petíciou podpísanou viac ako tisíc-násobkom   občanov k počtu poslancov, ktorým bol prijatý zákon, alebo uznesenie NR SR vetovať prijaté rozhodnutie NR SR na úrovni veta prezidenta republiky,
 • • petíciou podpísanou 100 000 občanmi predložiť návrh na vypísanie referenda,
 • • organizačným začlenením poslancov samospráv  na komunálnej a krajskej úrovni do 150 poslaneckých klubov Teritoriálnych  volebných obvodov (TVO) s pravidelnými verejnými zasadaniami pod vedením zvoleného poslanca NR SR za daný TVO, sa dosiahlo zefektívnenie činnosti vyše 20 000 poslancov zastupiteľskej demokracie, zrýchlil prenos informácií a riešenie problémov občanov za možnej účasti občanov.
 • • rozšírenie okruhu priamo volených funkcii orgánov verejnej správy na úroveň, ktorá znemožní zneužitie moci v štáte oligarchami a záujmovými skupinami pôsobiacimi v pozadí politických strán,
 • • petíciou podpísanou zákonom  predpísaným počtom  voličov z volebných okrskov, teritoriálnych volebných okrskov, príslušných volenej funkcii, voliči môžu dať návrh na odvolanie volených a menovaných osôb verejnej správy  v  prípade splnenia zákonom daných podmienok. K odvolaniu dôjde  v  nových voľbách vyhlásených po predložení petície (ktorých sa môže zúčastniť aj funkcionár dotknutý petíciou) zvolením iného kandidáta.

Vychádzame z premisy, že zastupiteľská demokracia nenahrádza moc občanov, ale slúži občanom ako nástroj výkonu moci občanov. Ako taká má pomáhať občanom zvládať ich starosti súvisiace s riadením verejných záležitostí a štátu ako takého, a to pri:

 

 • • Dôslednom oddelení  zákonodarnej, výkonnej a súdnej moci  (justície), pri dodržaní ich vzájomnej nezávislosti, bez nezávislosti na moci občanov.
 • • Vylúčení personálneho prepojenia výkonnej a zákonodarnej moci na všetkých stupňoch verejnej správy (starosta – primátor – predseda samosprávneho kraja /samosprávy vyššieho územného celku/ – predseda vlády – prezident republiky a všetky funkcie verejnej správy na úrovni regiónov a štátu, u ktorých je kumulácia funkcií pre konflikt záujmov neželateľná – nemôžu byť poslancami na žiadnom stupni – od obce až po NR SR a EP). Táto zásada je dnes legislatívne ošetrená iba čiastočne (mali sme tu už predsedu samosprávneho kraja ako poslanca v Europarlamente).
 • • Zabezpečení odbornej prípravy a previerky  kandidátov na volené funkcie v dostatočnom predstihu pred voľbami a zabezpečení verejnej prezentácie  výsledkov kandidátov v príprave a previerke   pred začatím zberu podpisov na podporu ich kandidatúry vo voľbách (dosiahnuté výsledky kandidátov v príprave nie sú obmedzujúcim faktorom účasti vo voľbách, slúžia ako informácia voličom).
 1. a) Potrebujeme zmeniť štát  v jeho hierarchickom, decentralizovanom  usporiadaní na hlavný  nástroj  občianskej spoločnosti, ktorým  si občania, pri rešpektovaní rovnosti práv a povinností občanov,  spoločnými silami zabezpečia tie potreby, ktoré občan nemôže dosiahnuť sám, prípadne  so svojou rodinou.
 2.  
 3. b) Túto povinnosť bude štát zabezpečovať vo všetkých etapách života občanov. Bude to robiť  v decentralizovanom usporiadaní s delegovanými kompetenciami do miest výskytu riešených problémov, t.j. od starostlivosti o tehotné matky, narodenia dieťaťa až po  starobu, končiacu dôstojnou smrťou.  Pri zmene vnútorného organizačného usporiadania štátu budeme vychádzať z už spracovaných odborných štúdií, ktoré boli zaplatené z verejných zdrojov a sú uložené v archívoch, a to len preto,  že sa nehodili politickým stranám do ich zámerov. Je to tiež jeden z dôkazov hazardovania s verejnými financiami. Súvisiace zmeny budú predložené na diskusiu a schválenie občanmi miest a spádových obcí.
 4.  
 5. c) Delegovaním kompetencií zospodu nahor – od občana na obec (mestské časti, mestá), vyššie územné celky, štát a nikdy nie naopak zmeniť súčasný systém uplatňovania moci, v ktorom si moc  môžu uzurpovať záujmové skupiny a zneužiť ju proti občanom; existujúce riziká odstrániť s podporou občanov silou priamej demokracie a jej boja proti korupcii a klientelizmu.   
 6.  
 7. d) Legislatívou znemožniť štátu, prípadne vyšším územným celkom vytváranie samostatných úradov a inštitúcií s vymedzenou regionálnou kompetenciou na území nižšieho celku (netýka sa detašovaných pracovísk, ktoré nemajú regionálnu kompetenciu, iba pôsobnosť v rámci inštitúcie s jednotnou kompetenciou vyššieho územného celku, štátu a sú v lokalite zriaďované pre uľahčenie styku s občanmi, napr. pasové odd., občianske preukazy…). 
 8.  
 9. e) Verejnej správe priradiť spoločenské postavenie aparátu režijnej, vydržiavanej, nákladovej zložky spoločnosti, ktorej činnosť sa musí efektívne prejaviť na účinnosti výkonnej, zarábajúcej zložke a jej rozsah týmto limitovať. Zvážiť účelnosť udržiavania  inštitúcií verejnej správy, alebo ich častí, ktoré toto kritérium nespĺňajú. 
 10.  
 11. f) Verejnú správu budovať ako efektívnu, odpolitizovanú, čestnú a profesionálne fungujúcu súčasť zastupiteľskej demokracie, ktorej zmyslom je:
 • spravovať veci verejné v mene občanov, nositeľov moci v štáte, kvalifikovaným personálom s minimálnymi nákladmi na riadiaci a správny aparát,
 • slúžiť občanom ústretovým spôsobom.
 •  
 1. g) Vyhlásením krátkodobej podmienenej amnestie zameranej na protispoločenské správanie a jeho tolerovanie. Chceme tak umožniť vnútornú očistu verejnej správy od nekvalifikovaných osôb dosadených straníckym klientelizmom a rodinkárstvom, slúžiacich už preukázanému, doteraz iba čiastočne vyšetrenému a dokázanému prepojeniu oligarchie s najvyššou štátnou mocou.
  1. a) Zbavenie povinnosti  novoutvorenej vlády požiadať NR SR o vyslovenie dôvery. 
  2.  
  3. b) Odobratie kompetencie NR SR na vyslovenie nedôvery predsedovi a členovi vlády, čo je plne v súlade so vzájomnou nezávislosťou deľby moci, táto kompetencia patrí voličom.
  4.  
  5. c) Zachovanie povinnosti vlády  do 30 dní po svojom vymenovaní predstúpiť pred Národnú radu Slovenskej republiky s programovým vyhlásením vlády. Programové vyhlásenie je základom súčinnosti vlády a NR SR na celé funkčné obdobie. NR SR má právo vyžadovať zmeny v  programovom vyhlásení a vláda ich môže s NR SR dohodnúť. V prípade závažných rozdielnych postojov obidve zložky moci môžu využiť konzultatívne (online), alebo  záväzné referendum. Ak NR SR v lehote šiestich mesiacov od vymenovania vlády neschváli jej programové vyhlásenie a neiniciuje referendum na odvolanie predsedu vlády, prezident republiky rozpustí  NR SR a vyhlási nové voľby do Národnej rady SR.
 •  
 • d) Priznanie zákonodarnej iniciatívy prezidentovi republiky, s výnimkou ústavného zákona a zákonov dotýkajúcich sa kompetencií prezidenta republiky. Prezident republiky je dnes jediný občanmi priamo volený  ústavný činiteľ výkonnej moci, ale nemá kompetenciu na predloženie zákona v prospech občanov, pričom vláda, ako druhá zložka výkonnej moci, má túto kompetenciu preexponovanú až do miery, že ovláda zákonodarnú moc  (politicky určite, čo v ponímaní SR znamená mocensky). Program predpokladá obmedzenia iba z dôvodov vylúčenia konfliktu záujmov. Týkajú sa všetkých úkonov hlavy štátu a úkonov im predchádzajúcich.. 
  1.  
  2. e) Obmedzenie súčasného postavenia vlády SR v tvorbe legislatívy na zákonodarnú iniciatívu (ako u prezidenta republiky, vrátane obmedzení v konflikte záujmov). Hlavný dôvod: výkonná  moc má byť vykonávaná v súlade  s ústavou a zákonmi, rovnako ako súdna moc, nemá meniť zákony (podmienky výkonu moci) a nemá miesto výkonu moci sa doprosovať poslancom, aby plnili svoju ústavnú povinnosť, čo je dnešný stav.
  3.  
  4. f) Zachovanie zodpovednosti vlády voči NR SR z dôvodov kontrolnej činnosti a možnosti  uplatnenia kompetencie NR SR iniciovať referendum na odvolanie predsedu vlády.
 •  
 • g) Priznanie zákonodarnej iniciatívy vláde ako nástroj povinný vo všetkých prípadoch, v ktorých legislatíva obmedzuje výkon moci v prospech občanov (dnes často odbité komentárom „možno to nie je správne, ale zákon je taký“).
 1.  
 2. h) Priznanie zákonodarnej iniciatívy občanom na podporu návrhu zákona petíciou podpísanou 1000 voličmi; návrh bude prerokovaný v NR SR rovnako, ako poslanecký návrh. 
 3.  
 4. i) Priznanie zákonodarnej iniciatívy samosprávam.
 5.  
 6. j) Povinné pripomienkové  konanie samospráv (miest,  obcí, VÚC) k všetkým návrhom zákonov a zmien zákonov, ktoré sa týkajú kompetencií  samospráv.
 7.  
 8. k) Prelomenie práva veta prezidenta republiky dvojtretinovou väčšinou všetkých poslancov NR SR (súčasný stav je neúctou k priamo volenej hlave štátu). 

 9. l) Zakotvenie práva veta vlády do legislatívy obdobne ako u prezidenta republiky.

 10. m) Odmietnutie prijatého zákona petíciou podpísanou viac ako tisíc násobkom voličov k počtu poslancov, ktorým bolo uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky schválené, s rovnakým účinkom ako je právo veta prezidenta republiky v lehote 45 dní od prijatia zákona NR SR. Napadnutý zákon, ktorý musí NR SR prerokovať do 30 dní od predloženia petície NR SR, má dňom predloženia petície pozastavenú účinnosť až do opätovného prerokovania v NR SR; NR SR zákon opraví, alebo petíciu prelomí 2/3  väčšinou všetkých poslancov NR SR. Prelomenie petície NR SR nie je prekážkou na usporiadanie referenda v rovnakej  veci: 
 •    •   V záujme možnosti uplatnenia  moci občanov priamo každý zákon prijatý NR SR nadobudne účinnosť najskôr po uplynutí 60 dní od zverejnenia zákona v Úradnom vestníku,  s výnimkou tých zákonov, u ktorých by strata času pôsobila v neprospech občanov a bezpečnosti štátu. Táto výnimka musí byť v zákone vyznačená a nemá vplyv na možnosť protestu voči zákonu petíciou, iba na pozastavenie účinnosti zákona. 
 •    •   Petícia na odmietnutie prijatého zákona je petíciou za vypísanie referenda vo veci, ktorá pri presiahnutí  tisíc násobku podpisu  voličov, ktorým bolo uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky schválené, je  predložená predsedovi NR SR ako petícia na veto zákona.
 •    •   Ak NR SR 2/3 väčšinou odmietne petíciu môže Petičný výbor pokračovať v zbere podpisov za vypísanie referenda s tým, že už vyzbierané podpisy predložené a skontrolované sú i naďalej platné v počte uznanom protokolom z kontroly vykonanej NR SR.  Ak bola petícia podpísaná viac ako 100.000 občanmi prezident republiky na základe nej vyhlási referendum vo veci do 30 dní od prelomenia veta občanov NR SR v prípade, že petičný výbor doložil k petícii aj referendové otázky. Zvýšenou kompetenciou samospráv (ktorá je základom Programu), prepojením NR SR so samosprávou, zákonodarnou iniciatívou samospráv, uvedenou zákonodarnou iniciatívou občanov a petičným právom na odmietnutie prijatého zákona dokážu samosprávy, pre zákony týkajúce sa  kompetencií  miest a obcí odstrániť všetky už vzniknuté problémy a vznik nových by nemali pripustiť.

 1. n) Priradenie kompetencie NR SR na iniciovanie  referenda na odvolanie predsedu vlády, ktoré na základe rozhodnutia NR SR prijatého 2/3 väčšinou všetkých poslancov  vyhlási prezident republiky ústavným spôsobom, s nasledovnými dôsledkami: 
 •   •  odvolaním predsedu vlády v referende  padá celá vláda  a predseda NR SR vyhlási termín nových volieb predsedu vlády na základe uznesenia NR SR,
 •   •  o spôsobe vládnutia do mimoriadnych volieb predsedu vlády rozhodne prezident republiky požiadaním odvolaného predsedu vlády o zotrvanie vo funkcii za zvýšenej kompetencie prezidenta republiky voči vláde alebo vymenovaním úradníckej vlády,
 •   •  v prípade negatívneho výsledku referenda, t.j. ak  predseda vlády v referende nebol občanmi odvolaný,  prezident  republiky rozpustí parlament a vyhlási mimoriadne voľby do NR SR do 30 dní od dátumu konania referenda.

 1. o) Trvalé skvalitňovanie legislatívy s cieľom objektivizovania kritérií konania výkonných orgánov, vylúčenia svojvôle, aby právo a spravodlivosť  neboli dve rôzne veci. Nedostatky legislatívy sa často ukážu až po čase. Je treba zaviesť systém odstraňovania odhalených chýb legislatívy v súčinnosti so súdmi, odvolacími  a kontrolnými orgánmi:

 •   •  z dôvodov skvalitňovania legislatívy považovať advokátov, účtovníkov, daňových a finančných poradcov za profesionálnych kritikov legislatívy a umožniť im voľný výkon povolania. Ich úlohou je v prospech klienta nájsť diery v zákone a zabezpečiť výhodu pre klienta,

 •   •  z dôvodov rizika úmyselného zneužívania tohto postavenia účtovníkov, daňových a finančných poradcov, advokátov  je nutné zaviesť povinnosť týchto osôb písomne upozorňovať klientov na ich možné konanie odporujúce zákonu, 

 •   •  v prípade škody vzniknutej spoločnosti krátením daní je vždy zodpovedný klient (daňový subjekt), ale s rôznymi dopadmi:
 •   ○ Ak nebol účtovníkom a daňovým poradcom na chybu, ktorá sa neskôr stala daňovým nálezom upozornený, doplatením dane.
 •   ○ Ak bol účtovníkom, alebo  daňovým poradcom na chybu, ktorá sa neskôr stala daňovým nálezom písomne upozornený a trval na spôsobe zúčtovania doplatením dane, pokuty a trestnoprávnym konaním. Klient je oprávnený po vyčerpaní opravných prostriedkov domáhať sa svojho práva  podaním  žaloby na príslušný súd. Podanie žaloby má vo veci nedoplatku a trestnoprávneho konania odkladný účinok.
 •   ○ V prípade, že súd žalobcovi vyhovie budú vyvodené právne kroky voči orgánu, ktorý konal v rozpore so zákonom a voči osobám konajúcim v mene tohto orgánu (pozn.: dnes tieto osoby nie sú postihované aj keď konali úmyselne v rozpore so zákonom a spôsobili dotknutej strane značné, prípadne i likvidačné  škody, naopak často sú odmeňované kariérnym postupom).

 •   •  chyby účtovníkov, daňových a finančných poradcov, advokátov   posudzovať vo vzťahu k ich oprávneniam tak, aby nemohli vznikať úmyselné škody občianskej spoločnosti (disciplinárne konanie, strata oprávnení, dopad na poistenie…),

 •   •  rozsudky a   rozhodnutia, v ktorých súd, odvolací, alebo kontrolný  orgán konštatoval porušenie práv občanov svojvoľným, alebo neodborným konaním orgánov verejnej správy automaticky zasielať: 

 •   ○ nadriadenému orgánu, ktorý je povinný voči osobám nesprávne konajúcim v mene orgánu verejnej správy zahájiť disciplinárne konanie,
 •   ○ nadriadenému rezortu, v prípade ústredných orgánov vláde SR, za účelom odstránenia nedostatkov legislatívy a prijatia účinných opatrení voči opakovaniu sa uvedeného javu (vrátane transparentného preškolenia pracovníkov verejnej správy v miestach možného výskytu podobného javu),
 •   ○ ak sa jav opakuje v ďalšom súdnom konaní, po prijatí už platného rozsudku, postúpiť prípad NR SR za účelom úpravy legislatívy a Generálnej prokuratúre za účelom zahájenia trestnoprávneho konania zameraného na očistenie  verejnej správy od osôb konajúcich v rozpore so záujmami občanov a tým k skvalitneniu verejnej správy.

 1. p) Legislatívne ošetrenie, aby nezákonne nadobudnutý majetok nenadobudol ochranu dedením.

 2. q) Včasnú reakciu na podvody a zablokovanie nadobudnutého majetku.

 3. r) Vytvorenie legislatívneho rámca pre depolitizáciu verejnej služby.

 4. s) Konanie v rozpore s  Druhým oddielom Druhej hlavy Ústavy SR  považovať za nepremlčateľné.

 5. t) Legislatívne vytvorenie podmienok pre oficiálny,  zákonom prísne riadený lobizmus, ktorý nahradí doterajší klientelistický a korupčný spôsob vybavovania vecí.

 6. u) Vychádzajúc z princípu, že právne spôsobilý občan, dodržiavajúci právo spôsobuje spoločnosti nižšie náklady, vytvoriť systém motivácie občanov daňovými úľavami (napr. bonusová karta obce vydaná občanovi obcou za definovaných podmienok).
 1. a) Pokračovanie v decentralizácii výkonnej moci.
 2.  
 3. b) Dôsledné vymedzenie kompetencií, práv, povinností jednotlivých zložiek výkonnej moci, starostom počínajúc a prezidentom republiky končiac tak, aby: 
 4.  
 • • Zákon nepripúšťal svojvôľu v rozhodovaní, v spôsobe vybavovania rovnakej veci, čo je základ korupcie, klientelizmu, existencie skupiny „našich ľudí“ a „slovenskej pusinkovej spoločnosti“, v ktorej niektorí vedia všetko vybaviť, pretože orgány verejnej moci beztrestne konajú v rozpore so zákonmi a s Ústavou SR (čl. 12 ods. 1: „Ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach.“).
 •  
 • • Zákonné lehoty boli platné a vymáhateľné, ich prekročenie stíhané u jednotlivých osôb  zodpovedných za vybavenie disciplinárnym stíhaním systémom 3x a dosť (1. 30% zníženie platu na obdobie 6. mesiacov, 2. 60 % zníženie platu na 12 mesiacov, 3. rozviazanie pracovného pomeru.
 •  
 • • Dňom vybavenia bol deň expedície z orgánu verejnej moci (prevzatie adresátom, alebo podania na pošte) čo vylúči doterajšiu prax vystavovania antedatovaných písomností nesúcich dátum aj tri týždne starý oproti skutočnému podpisu.
 •  
 • • Bolo vylúčené zasahovanie  podania vyššieho stupňa výkonnej moci do konania nižšieho stupňa s výnimkou metodických pokynov, kontroly a rozhodovania v odvolacom konaní.
 •  
 • • Odstránenie kompetenčných nezrovnalostí, ktoré sú tiež jedným z dôvodov nezodpovedného konania  orgánov výkonnej moci.
 •  
 1. c) Zhodnotiť náklady na kapacity štátu, ktoré sú držané len ako „fasáda demokracie“ bojujúce „proti“, alebo „za“ s nulovou účinnosťou, bez ekonomického prínosu (protikorupčné kapacity úradu vlády a ústredných orgánov). Zlikvidovať programy a zrušiť ich nositeľov, ktorých prínos nekryje náklady na ich činnosť. Zamestnancami posilniť OČTK a prokuratúru. Ostatných uvoľniť pre súkromný sektor.
 2.  
 3. d) Výkon moci občanov podchytiť a organizovať nezávislým Ústredným komunikačným a volebným  úradom zriadeným z kapacít, ktoré sa teraz venujú voľbám a IT a sú dislokované (MV SR, MIRRI, SŠÚ). Vedením úradu poveriť občanmi priamo voleného GR. Uplatniť vysoké nároky na kvalitu, zodpovednosť a spoľahlivosť personálu, najmä toho, ktorý sa dostáva do styku so softwarom spracovávajúcim digitálne výsledky volieb, referendá (konzultatívne a záväzné), prieskum verejnej mienky.  Úlohou tohto úradu bude zostavovať  a udržiavať Občiansku víziu  ideálneho demokratického  štátu, programami  podnecovať približovanie Slovenskej republiky k nemu,  spracovávať podnety občianskych iniciatív, zvýšenie odbornej spôsobilosti zástupcov občanov a občanov v súčinnosti so samosprávami, spracovávať petície a zastupovať ich signatárov pred orgánmi verejnej moci a pod. Toto sú len siluety úradu. Detaily nemôžu byť riešené v tomto programe. Veríme, že na pochopenie a vyslovenie súhlasu občanov so zámerom toto stačí. Stručne povedané, je to trvale organizovaný hlas občianskej moci. Keďže je v trvalom spojení s občanmi ako žiadny iný útvar štátu, za úvahu stojí jeho integrovanie s  nanovozriadeným úradom pre štátnu službu. 
 4.  
 5. e) Samosprávy sú najbližšie k občanovi a preto je logické, že sú prvým článkom výkonnej moci, na ktorý občania delegujú svoju moc. Samosprávy tridsaťtri rokov neboli vedené k tomu, aby do dôsledkov samospravovali im zverené územia, a tým napĺňali svoje poslanie. Nie sú preto na uvedenú úlohu pripravené. Napriek tomu, je to jediná a najrýchlejšia cesta uplatnenia  vlády občanov postavenej na decentralizovanej zastupiteľskej demokracii. Občania ich tiež nevnímali ako ťažisko moci. Svedčí o tom účasť v komunálnych voľbách. Navrhované uplatnenie moci dáva občanom do rúk nástroje, ktorými môžu zabezpečiť personálne prebudovanie tejto zložky miestnej zastupiteľskej demokracie v ktoromkoľvek období.
 1. a) Vzájomná nezávislosť zložiek moci a možnosť voľby aj občianskych kandidátov, nielen kandidátov politických strán do NR SR, vyžaduje priamu voľbu predsedu vlády voličmi v súlade so zaužívanou praxou voľby  starostov, primátorov a županov. 
 2.  
 3. b) Kreovanie vlády, ktorým sa zabezpečí, aby ministri a štátni tajomníci boli odborne, manažérsky a morálne spôsobilí zastávať uvedené posty vo vláde, nemuseli sa meniť v každom volebnom období, neboli zaviazaní záujmovým skupinám, ani politickým stranám a neboli vydierateľní. Je preto treba umožniť, aby sa o dané funkcie uchádzali vhodní kandidáti, ktorí:
 4.  
 •  • k svojej kandidátke doložia informácie, ktoré by občania mali o kandidátovi vedieť pred voľbou, doplnené čestným vyhlásením o pravdivosti obsahu,
 •  • podliehajú verejnému vypočutiu v NR SR,
 •  • budú alternatívne  schválení v NR SR (NR SR schváli 2 – 3 kandidátov bez určenia poradia),
 •  • podliehajú výberu zvoleného predsedu vlády po dohode s prezidentom republiky,
 •  • podliehajú definitívnemu menovaniu prezidentom republiky.
 •  
 1. c) Decentralizácia kompetencií vyžaduje aj zníženie počtu členov vlády.
 2.  
 3. d) Vláda v spolupráci s NR SR spracuje programové vyhlásenie vlády ako koordinačný dokument činnosti vlády a zákonodarného zboru. Predloží ho NR SR na prerokovanie a schválenie  už uvedeným spôsobom.   
 4.  
 5. e) Kreovanie ostatných  orgánov verejnej správy s cieľom zvýšenia kvality  služieb občanom, vymožiteľnosti práva a absolútneho vylúčenia tolerovania korupcie: 
 6.  
 •  • Prehodnotenie ústredných orgánov z hľadiska ich počtu, pôsobnosti, decentralizácie, jednoznačného  vymedzenia ich kompetencií (metodickej, poradenskej, výchovnej, kontrolnej, rozhodovacej, represívnej).  
 •  • Redukcia možností, aby neodborné a nezákonné konanie prvostupňových a odvolacích orgánov  dávalo podnet na súdne spory a zahlcovalo súdy.  Systémom 3x a dosť vylúčiť z verejnej správy volených a menovaných funkcionárov, ktorí podpísali dokumenty, ktoré súd, alebo odvolací orgán vyhodnotil ako nesprávne; u volených funkcionárov sa zmena uskutoční vypísaním nových volieb,  u menovaných odvolaním a menovaním inej osoby.
 1.  
 2. f) Zrušenie okresných úradov ako predĺženej ruky štátu. Ich zrušenie schválila Legislatívna rada  vlády ešte v r. 2003. Tento klin medzi samosprávami nefunguje, ale  oberá samosprávy o kompetencie na nimi spravovanom území.
 3.  
 4. g) Posilnenie úlohy miest v regionálnej správe s cieľom zníženia riadenia okresmi a krajmi, alebo úplného zrušenia týchto stupňov riadenia – prejsť na systém riadenia mestá – štát, s regulovaným   počtom spádových obcí – definovať municipalitu ako obec  s minimálnym počtom obyvateľov.
 1. a) V programe uvedené legislatívne opatrenia vylučujú nutnosť, aby vláda preukazovala väčšinovú podporu v parlamente, a tým nutnosť vytvárania koalícii. Každá zložka moci – zákonodarná aj výkonná – má svoje úlohy a kompetencie, má ich plniť. Vláda nemá chodiť ani s prosíkom, ani s príkazmi pre poslancov do NR SR, má vládnuť v súlade s ústavou a zákonmi prijatými parlamentom. 
 2.  
 3. b) Poslanci NR SR i vláda disponujú zákonodarnou iniciatívou. Poslanci NR SR naviac disponujú kompetenciou na schvaľovanie zákonov a zmenu ústavy. Tým preberajú aj zodpovednosť za svoje konanie pred občanmi. Táto kompetencia i zodpovednosť nie sú konečné, pretože rozhodnutia poslancov budú môcť občania meniť. Konečnú zodpovednosť teda budú niesť občania, čo je správne, demokratické.
 4.  
 5. c)Občania prostredníctvom NR SR, na základe odborne spracovaných návrhov majú vytvárať legislatívne prostredie pre vládnutie a justíciu.  Pripomeňme si, že súdna moc už desaťročia vykonáva svoju činnosť bez toho, aby „žila“ s parlamentom. Súdi podľa zákonov, ktoré parlament schválil. Pár všetkému rozumiacich poslancov rozhodne a 4,5 mil.  občanov – voličov   nemá žiadny nástroj na korekciu – okrem ťažkopádneho referenda.
 6.  
 7. d) Koaličná zmluva bude nahradená parlamentom prijatým programovým vyhlásením vlády. To rozdelí poslancov na tých, čo ho prijali a tých, ktorí ho nepodporili (opozičných). Múdra vláda sa bude snažiť zohľadniť všetky pripomienky poslancov, ktoré sú v prospech občanov. Múdri poslanci si nebudú uplatňovať požiadavky, ktoré sú v rozpore so záujmami občanov. Keďže voliči si budú môcť vyberať zo 4,5 mil. voliteľných občanov, namiesto  terajších 65.000 straníkov, múdry volič si do NR SR nebude voliť tupcov, ale múdrych zástupcov. Tým je súčinnosť zákonodarnej aj výkonnej moci zabezpečená  aj bez neústavnej koaličnej rady, ktorú je treba práve pre jej neústavnosť a zasahovanie do integrity poslancov zmeniť. Ak sa koaličná rada zachová, tak by mala mať charakter konzultatívny a nie riadiaci, nahrádzajúci NR SR.
 1. a) Zvýšenie požiadaviek na výber sudcov, ich trvalé vzdelávanie a kontrol  činnosti.
 2.  
 3. b) Priama voľbu sudcov Ústavného súdu SR voličmi  v štvorročných cykloch; po zvolení sudca nastupuje ako asistent sudcu, ktorého po skončení jeho volebného obdobia vystrieda.
 4.  
 5. c) Priama voľbu riadiacich pracovníkov súdov voličmi v päťročných cykloch (v termíne prezidentských volieb): predsedov Súdnej rady, Najvyššieho správneho súdu, Najvyššieho súdu, Špecializovaného  trestného súdu,  krajských a mestských súdov na základe verejného vypočutia kandidátov v kompetenčne príslušných zastupiteľstvách (NR SR, kraj, mesto).
 6.  
 7. d) Skvalitnenie práce súdov, ktoré  spočíva najmä  v ich špecializácii a v odľahčení skvalitnením činnosti verejnej správy, k čomu musia prispieť aj súdy svojimi povinnosťami a kompetenciou.
 8.  
 9. e) Zabezpečenie právnej ochrany občanov SR súdmi voči verejnej správe a zahraničným účastníkom konaním, ktoré je  poskytované iba za správny poplatok. 
 10.  
 11. f) Justíciu pozostávajúcu z vyšetrovateľov, prokuratúry, súdov, ústavov na výkon trestu odňatia slobody a ústavov na výkon väzby, vrátane zboru väzenskej a justičnej stráže, považujeme za nutné riešiť v centralizovanom bloku justície so špecializáciou podľa závažnosti deliktu (regionálna, celoštátna úroveň). Poslaním justície je zachytiť delikt (aj z vlastného podnetu), vyšetriť ho, dostať pred objektívny súd a v prípade odsúdenia dohliadnuť na výkon trestu. Je to logický celok, ktorého súčasné rozdelenie naplňuje iba starú pravdu „rozdeľ a panuj.“
 12.  
 13. g) Doriešenie materiálno-technického a personálneho vybavenia súdov.

Navrhujeme zmeniť § 363 Trestného poriadku tak, aby rozhodnutie Generálneho  prokurátora platilo  len do vnútra ním vedeného štátneho orgánu, bolo dočasné, obsahovalo úlohy, ktoré musí podriadený prokurátor splniť v najkratšom možnom termíne a bolo  preskúmateľné súdom (aj z iniciatívy podriadeného prokurátora, ktorý môže  správnosť svojho postupu dokázať, alebo na základe námietky ministra spravodlivosti, prípadne ďalších zástupcov štátu). 

 1. a) Každé rozhodnutie orgánov zastupiteľskej demokracie musí byť preskúmateľné súdom v zákonom určenej lehote.  
 2.  
 3. b) Zmeniť stav, v ktorom ten istý orgán (úrad) je výkonným i odvolacím orgánom.
 4.  
 5. c) Objektivizáciou kritérií konania a rozhodovania orgánov výkonnej a súdnej  moci vylúčiť z rozhodovacieho procesu subjektívny faktor,  svojvôľu zamestnancov verejnej  správy, ktorí sú platení z prostriedkov vyprodukovaných občanmi a nekonajú v súlade s ich záujmami, so zákonmi a Ústavou SR. 
 6.  
 7. d) Kompetencie vedúcich orgánov verejnej správy zosúladiť s poslaním nimi riadených útvarov. 
 8.  
 9. e) Všeobecne je treba v spoločnosti naplniť tri zásady: 
 10.  
 •  • Na každý výkon povolania je treba občanov pripravovať, verejná správa a politika nie sú výnimkou.
 •  • Kto napriek tomu nevie vykonávať svoju prácu, treba mu ju vziať, pretože opak, pri vnímavej a správne fungujúcej spoločnosti, je trápením pre obidve strany – odberateľa i vykonávateľa práce a môže viesť aj ku katastrofám.
 •  • v nadväznosti na náročnosť prípravy na povolanie a náročnosť výkonu práce vo verejnom sektore a v oblastiach naň nadviazaných zabezpečiť spoločenské ohodnotenie výkonu tejto práce (porovnajme platy a dôchodkové zabezpečenie primátorov s nedefinovanými nárokmi na vzdelanie a špecializovaných primárov s predpísaným a nutným celoživotným vzdelávaním. Poukazujeme na to hlavne z dôvodov nutnosti predpísania systému prípravy občanov na výkon funkcií aj vo verejnej správe).
 •  
 1. f) Vymožiteľnosť práva sa často zdôrazňuje vo vzťahu k súdnej moci a zriedkavo k činnosti prvostupňových a odvolacích orgánov, ktoré svojou svojvôľou, nekvalifikovanou a nezákonnou činnosťou vytvárajú podmienky pre zahlcovanie súdov. V každej oblasti zdôrazňujeme prevenciu. Je treba ju uplatniť aj vo vymoženosti práva v činnosti prvostupňových orgánov.
IV. ČASŤ - PRÍLOHY a manuály k programu

Prílohy k programu

Na stiahnutie

VOLEBNÝ PROGRAM NA STIAHNUTIE V PDF