PIRÁTI. PROGRAMOVÉ PRIORITY. MANUÁL PRE ČLENOV A SYMPATIZANTOV STRANY

Programová priorita 7 princípov dobrého vládnutia

Dožili sme sa toho, že dnes žijeme v spoločnosti rozdelenej na zlodejov a okrádaných.
Ak chceme, aby sa to zmenilo, musíme vo voľbách jasne povedať, akú krajinu chceme.
Piráti ponúkajú tieto princípy vládnutia, ktoré budú rešpektovať a dodržiavať.

Princíp zásluhovosti (meritokracie)

Prvým princípom dobrého riadenia spoločnosti je princíp zásluhovosti. Krajinu majú viesť tí, ktorí si to zaslúžia preukázanými vedomosťami, schopnosťami, skúsenosťami a zručnosťami. Vzdelaní, skúsení a múdri majú vždy privilegované postavenie pred tými, ktorým potrebné vzdelanie, vedomosti a skúsenosti chýbajú. Prioritou dobrej vlády preto musí byť školstvo a vzdelávanie. Každé dieťa v našej krajine musí mať zaručený rovnaký prístup k dobrému vzdelaniu a práve vzdelanie musí byť hlavným predpokladom na ceste jednotlivca k lepšiemu spoločenskému uplatneniu. V dobre riadenej krajine sa kvality každého hodnotia výlučne podľa preukázaných vedomostí, schopností a dosahovanej výkonnosti. Rasová, etnická, náboženská alebo politická príslušnosť a všetko ostatné je preto irelevantné.

Princíp rasovej a náboženskej znášanlivosti

Druhým princípom dobrej vlády je dodržiavanie rasovej a náboženskej znášanlivosti. V každej multietnickej krajine je kľúčom k úspechu vlády jej schopnosť vytvoriť a udržiavať harmonické spolunažívanie národa, národnostných menších a najrôznejších náboženských skupín. Sloboda slova musí v dobre riadenej krajine tento princíp rešpektovať.

Princíp neskorumpovanej vlády

Tretím princípom dobre riadenej spoločnosti je čistá – neskorumpovaná vláda. Len nulová tolerancia k porušovaniu tohto princípu dokáže potlačiť korupciu. Do vedenia štátu a na vedúce pozície musia byť vyberaní čistí, neskorumpovaní a neúplatní lídri. Druhým predpokladom je jednoznačne vyjadrený záväzok týchto lídrov netolerovať korupciu v akejkoľvek podobe. Nulová tolerancia korupcie vo verejnej správe znamená v praktickom živote bezpodmienečné väzenie za korupciu pre každého, bez ohľadu na to, či ide o skorumpovaného úradníka alebo ministra.

Princíp právneho štátu

Štvrtým princípom dobrého vládnutia je princíp právneho štátu. Ak má dobrá vláda garantovať svojim občanom slobodný život v spravodlivom štáte, musí právny štát povýšiť na svoju najvyššiu prioritu. Zákon musí platiť rovnako pre každého, chudobného aj bohatého. Tento princíp musí byť aplikovaný rovnako na tých, ktorým vláda vládne, ako aj na tých, ktorí vládnu. Ak si majú vodcovia udržať dôveru ľudí, musia sa postarať o spravodlivosť, o rovnaký meter na každého bez výnimky. Dobré meno krajiny ako právneho štátu je rozhodujúce nielen pre zahraničné investície a udržanie konkurencieschopnosti krajiny navonok, ale aj pre budovanie dôvery medzi vládou a občanmi vo vnútri krajiny.

Princíp sociálnej spravodlivosti

Piatym princípom dobrého vládnutia je princíp sociálnej spravodlivosti. Základným predpokladom je zakomponovanie tohto princípu do stratégie inkluzívneho rastu a zvládnutie hrabivosti nositeľov moci, ako hlavnej príčiny potenciálneho zlyhania demokracie v krajine. Keďže najúčinnejším prostriedkom na uspokojovanie hrabivosti jednotlivcov je moc a korupcia, nesmie dobrá vláda dovoliť, aby rozhodovanie demokratickou väčšinou v akomkoľvek orgáne verejnej moci na ktoromkoľvek stupni bolo zmarené korupciou nositeľov tejto moci v krajine.

Princíp starostlivosti o životné prostredie

Šiestym princípom dobrej vlády je starostlivosť o životné prostredie. Dôsledné uplatňovanie tohto princípu by malo zo Slovenska urobiť zelenú, dobre udržiavanú krajinu s čistými riekami, ošetrovanými lesmi a ulicami bez špiny a odpadkov.

Princíp stability a politickej neutrality verejnej služby

Siedmym princípom dobrej vlády je princíp stability a politickej neutrality verejnej služby. Efektívne riadiť krajinu dokáže dobrá vláda len ak má dobre zorganizovanú verejnú službu. Prostredníctvom verejnej služby vláda realizuje svoje programové ciele a plní sľuby, ktoré dala občanom. Rozhodnutia vlády a parlamentu musí totiž niekto vykonať. Vláda ani 150 poslancov sami osebe nedokážu so svojimi „riadiacimi aktami“ v reálnom živote nič urobiť. Na to máme v spoločnosti desaťtisíce úradníkov (nielen ministerských, ale aj tých, čo sedia na okresných úradoch, v kanceláriách ústavných činiteľov, na súdoch, na polícii, na prokuratúre), ktorí ich vo svojej každodennej práci uvádzajú do života a mali by sa striktne pridržiavať zákonov a konania vo verejnom záujme. Na to, aby to mohli robiť, nesmú byť nikomu „zaviazaní“, musia byť chránení proti svojvoľnému politickému zasahovaniu a ohýbaniu paragrafov, straníckemu klientelizmu, rodinkárstvu, protežanstvu a diskriminácii. Pre systém verejnej služby, v ktorej pracujú,  je preto rozhodujúcim faktorom jej odpolitizovanie ako základný predpoklad jej stability a politickej neutrality.

Naše riešenie: Na to, aby sme dokázali presadzovať tieto princípy, potrebujeme podporu vo voľbách. Potrebujeme sa s občanmi dohodnúť na spoločnej predstave o dobrej vláde, na týchto princípoch, ktorých dodržiavanie je rozhodujúce pre spravodlivé a efektívne spravovanie krajiny. Ponúkame spoluobčanom čestných a spravodlivých lídrov s víziou a charizmou, ktorých si spoločne vyberieme spomedzi nás, neskazených občanov. O dobrú vládu sa musíme sami pričiniť spoločne a sami si ju spoločne aj udržať.

Komentár k princípom dobrého vládnutia

Dodržiavanie princípov dobrého vládnutia vedie k tvorbe takých politík a procesov pri riadení štátu, ktoré slúžia dobru pre všetkých obyvateľov. Zameriavajú sa na to, aby zabezpečili prosperitu, rovnosť, spravodlivosť a udržateľný rozvoj pre celú spoločnosť. Čo si od toho sľubujeme v jednotlivých oblastiach:

Sociálna spravodlivosť. Dobre riadený štát zabezpečuje spravodlivý prístup k základným potrebám a službám, ako sú vzdelanie, zdravotná starostlivosť, dostupnosť práce a bývania, a to bez ohľadu na pohlavie, rasu, vieru alebo sociálny status.

Hospodársky rozvoj. Ide o také politiky, ktoré podporujú tvorbu pracovných miest, podnikanie a investície, čo prispieva k zvyšovaniu životnej úrovne a ekonomickej stability pre všetkých občanov.

Ochrana životného prostredia. Výsledkom politík v oblasti ochrany životného prostredia je manažment takých procesov, ktoré minimalizujú negatívne dopady ľudskej činnosti na prírodu a zabezpečujú udržateľný rozvoj pre súčasné aj budúce generácie.

Rovnosť práv a príležitostí. Tieto politiky štátu garantujú, že každý jedinec má rovnaké práva a príležitosti bez ohľadu na pôvod, etnický pôvod, sexuálnu orientáciu, náboženstvo alebo iné charakteristiky.

Transparentná a zodpovedná vláda. Ide o také procesy, ktoré podporujú otvorenosť, transparentnosť a zodpovednosť vlády voči občanom, čo umožňuje občanom lepšie sledovať a ovplyvňovať tvorbu a prijímanie jednotlivých politík.

Sociálna ochrana. Dodržiavanie princípov umožňuje tvorbu takých politík, ktoré zabezpečujú ochranu zraniteľných skupín obyvateľstva, ako sú deti, starší ľudia, postihnutí, nezamestnaní a ľudia žijúci v chudobe.

Vzdelávanie a informovanosť. Ťažiskom týchto politík je podpora výchovy a vzdelávania obyvateľstva tak, aby boli lepšie informovaní a mohli sa aktívne zapájať do spoločenského a politického života.

Zdravotníctvo. Atribútom dobrej vlády je zabezpečenie prístupu k dostupnej a kvalitnej zdravotnej starostlivosti pre všetkých občanov.

Mier a bezpečnosť. Táto politika na pozadí tragických udalostí vojny na Ukrajine vychádza z neutíchajúceho úsilia o nastolenie, udržanie a zachovanie mieru a bezpečnosti v krajine a vo svete tak, aby občania mohli žiť bez obáv o svoje životy a majetok.

Zlepšovanie infraštruktúry. Vizitkou dobrej vlády sú investície do infraštruktúry, ako sú cesty, vodovodné a kanalizačné siete, elektrifikácia, čo podporuje rast a kvalitu života pre všetkých.

Všetky tieto politiky a procesy musia byť navrhované a vykonávané so zapojením verejnosti a s rešpektom k rôznorodým potrebám a názorom obyvateľstva. Piráti sa budú riadiť princípmi dobrého vládnutia a presadzovať otvorený dialóg a spolupráca medzi vládou, občianskou spoločnosťou a súkromným sektorom. To je základný predpoklad hľadania a nachádzania efektívnych a inkluzívnych riešení pre dobro všetkých obyvateľov.

Stiahnite si Manuál 7 princípov