Nielen Slovensko, ale celá Európska únia prechádza náročným obdobím. Naším cieľom je pomôcť občanom Slovenskej republiky prejsť súčasnými krízami čo najlepšie. Máme jasný plán a riešenia, ako aktuálnu a zložitú situáciu preklenúť. Piráti sa neobzerajú do minulosti a neopakujú 30 rokov prežité vízie. Sme lídrami zmeny.

 

  1. SPRAVODLIVOSŤ, PRÁVNY ŠTÁT A OCHRANA FINANČNÝCH ZÁUJMOV EURÓPSKEJ ÚNIE

Zrušením Úradu špeciálnej prokuratúry a ochromením Národnej kriminálnej agentúry dochádza na Slovensku priamo k ohrozeniu finančných záujmov EÚ. Piráti preto budú presadzovať posilnenie postavenia Úradu európskeho prokurátora tak, aby finančné záujmy EÚ boli dostatočne ochránené. Budeme presadzovať povinnosť pre národné štáty, aby vyčlenili pre potreby Úradu európskeho prokurátora vlastných vyšetrovateľov, čím by sme odrezali celé trestné konanie od národnej jurisdikcie, čím by sme zamedzili politickým zásahom do trestného konania. Pridali by sme sa tak ku krajinám ako Cyprus, Bulharsko, či Luxembursko, ktoré tak už urobili.


  1. OCHRANA ĽUDSKÝCH PRÁV

Slobodná spoločnosť sa pozná aj podľa toho, či v nej majú všetci ľudia rovnaké šance, práva a povinnosti. Či pristupuje s rovnakým rešpektom ku každému jednotlivcovi. Práve o to sa budeme vždy usilovať. Počas COVIDU výrazne vzrástlo domáce násilie páchané predovšetkým na ženách a deťoch. Len v krajinách Únie došlo v roku 2020 k viac ako 1200 femicidám, teda vraždám žien spáchaných kvôli ich pohlaviu. Ku tretine z nich došlo v Poľsku. To je neprijateľné.

Vytvoríme záchrannú sieť pre obete domáceho násilia a posilníme ich ochranu. Budeme sa naďalej zasadzovať o odstraňovanie stereotypov o tradičných úlohách žien a mužov, ktoré problém domáceho násilia prehlbujú. Podporujeme opatrenia navrhnuté v dohovore Rady Európy o prevencii a boji proti násiliu.

Usilujeme sa o rovnaké postavenie žien a mužov v spoločnosti, a od členských krajín Únie budeme požadovať, aby túto základnú európsku hodnotu dodržiavali.

Aj z pozície členov Európskeho parlamentu chceme v maximálnej miere otvárať diskusiu o právach sexuálnych menšín a podporovať iniciatívu registrovaných partnerstiev a sobášov. Ľudia z LGBTIQ+ komunity sú rovnocenní občania, ktorí sa plnohodnotne podieľajú na rozvoji krajiny, platia dane a iné správne poplatky, majú rovnaké povinnosti ako my všetci. Je prirodzené dopriať im aj rovnaké práva.

Budeme sa naďalej vymedzovať proti prísnym potratovým politikám, kvôli ktorým poľské ženy umierajú bez dostupnej zdravotnej starostlivosti. Ich životy má na svedomí najmä toxicky konzervatívna ideológia minulej poľskej vlády.

Za posledné roky sme navyše v Európe zaznamenali najmä v online priestore nárast snahy sledovania aktivít občanov, novinárov i nezávislých organizácií cez vlády niektorých štátov. Nenecháme populistov, extrémistov ani autoritárov z Číny a ďalších krajín liezť do tvojho súkromia.


  1. FÉROVÉ A DOSTUPNÉ ZDRAVOTNÍCTVO

Súčasná vláda nám ukradla príspevok na dentálnu hygienu v rámci zodpovednej starostlivosti o svoje zdravie. Absurdností v politických zásahoch do slovenského zdravotníctva je však omnoho viac.

Otvoríme cestu k využitiu moderných liečebných postupov, európskej produkcii liečiv a spoluprácu v zdravotníctve naprieč Európou. Tak, aby už do budúcna nehrozil napríklad u liekov ich nedostatok a hlavne dostupnosť. Budeme presadzovať jednotnú zdravotnú politiku naprieč EÚ, aby sa nemohlo stať, že onkologický pacient na Slovensku, nebude mať rovnaký  prístup k liečbe a liekom ako pacient v Rakúsku a ďalších krajinách západnej Európy. Rovnako je čas zaviesť modernú, racionálnu politiku, ktorá bude minimalizovať riziká spojené s návykovými látkami a v tomto duchu vyjednávať v medzinárodných spoločenstvách. Pokusy zaviesť globálnu prohibíciu návykových látok priniesli len vyššiu spotrebu drog, zisky zločincom a viac zmarených životov. Hoci nefunkčný, represívny prístup, je stále hlboko zakorenený v európskom a medzinárodnom práve a brzdí legalizáciu aj reguláciu. My presadzujeme vedecký prístup a politiku založenú na dátach, z čoho môže ťažiť celá spoločnosť. Naším prioritným cieľom je legalizácia látok, ktorých spoločenská škodlivosť je v porovnaní s alkoholom minimálna, a práve naopak, majú silné terapeutické a liečivé vlastnosti. Z tejto príčiny na prvom mieste ide o konopu hašišovú, ktorej legalizácia je a aj ostáva na území našej krajiny jedným z hlavných cieľov slovenských Pirátov. Avšak, aby sme ochránili mladých ľudí a všetkých rekreačných užívateľov pred prísnymi represívnymi zákonmi, ktoré ich trestajú na úrovni páchateľov tej  najťažšej trestnej činnosti a neničili im životy, pokladáme za najefektívnejšie riešenie formou jednotnej dohody štátov EÚ o  dekriminalizácii konopy hašišovej po vzore Malty a Nemecka.


  1. KONKURENCIESCHOPNÉ SLOVENSKO V EURÓPE

Aby sme mohli žiť v konkurencieschopnej a ekonomicky zdravej Európe, je nutné zabezpečiť pre malé a stredné podniky rozumne a spravodlivo nastavené podmienky. Budeme pracovať na dokončení európskeho kapitálového trhu, aby sa firmy dostali k peniazom na rozvoj tak ľahko, ako v USA. Presekáme byrokraciu, aby už nedusila podnikateľov. Malí živnostníci aj veľké podniky si zaslúžia, aby sa im na Slovensku podnikalo dobre a bez kladení prekážok zo strany štátu.


  1. RIEŠENIE  MIGRAČNEJ POLITIKY

Problematiku migrácie musíme riešiť spoločne. Populistické vyjadrenia a hystéria problémy nikdy nevyriešia. Len Európska únia ako celok dokáže efektívne zaistiť ochranu spoločnej hranice. Rovnako aktívne predchádzať krízam, ktoré k hromadnej migrácii vedú. V prípade nelegálnej migrácie budeme uplatňovať pravidlá tak, aby Európa aj Slovensko zostali bezpečným, spravodlivým a slobodným priestorom. Podporujeme európsku spoluprácu v oblasti bezpečnosti vrátane rýchlejších návratov a prísnejších kontrol. 

Aj v týchto prípadoch však budeme dbať na to, aby bol náš prístup v súlade so zásadami humanity, ktoré sú súčasťou našich hodnôt. Odmietame primitívne výroky na strieľanie ľudí, či potápanie lodí. Budeme aktívne bojovať proti pašerákom, ktorí zneužívajú tiesne ľudí v krajinách zasiahnutých vojnou.

Pomôžeme ľuďom ohrozeným vojnou a inými katastrofami podľa platného medzinárodného práva. Žiadosti o azyl chceme riešiť čo najbližšie ku konfliktu, aby žiadatelia nemuseli podstupovať nebezpečnú cestu a často nevyhovujúce podmienky na európskych hraniciach. Musíme sa tiež pokúsiť zlepšiť efektivitu práce agentúry Frontex.

Odmietame kvóty a prerozdeľovanie. Solidaritu a výpomoc ďalším štátom môžeme realizovať aj finančnou pomocou aj spoluprácou pri ochrane spoločnej hranice.


  1. VZDELANÁ SPOLOČNOSŤ

Vzdelanie predstavuje pilier každej silnej a prosperujúcej spoločnosti. Prispieva
k rozvoju našej ekonomiky a hospodárskemu rastu. Zaisťuje dobrú budúcnosť
pre naše deti. Posilňuje schopnosť kritického myslenia, informovaného rozhodovania, a tým aj aktívne zapojenie občanov do verejného života. Ide jednoducho o investíciu, ktorá sa nám mnohonásobne vráti.

Našim cieľom je informovaná spoločnosť s rozvinutým kritickým myslením. Jedine taká bude odolnejšia proti útokom zvonku. Začať sa ale musí u vzdelávacieho systému. Podporíme preto organizácie a programy, ktoré sa zaoberajú rozvojom mediálnej gramotnosti.

Rovnako dôležité je venovať sa výučbe histórie 20. storočia na základných a stredných školách, keďže práve tá bola terčom prekresľovania a manipulácie za totalitného komunistického režimu. Poznanie tohto obdobia našich dejín dopomôže mladým ľuďom lepšie chápať kontext geopolitického diania v súčasnosti a stanú sa tak odolnejší aj voči hybridným hrozbách a informačnej vojne Ruskej federácie.

Možnosť cestovať bez obmedzení a spoznávať iné štáty a kultúry, je jedným z najväčších prínosov nášho členstva v Únii. Preto plne podporujeme navýšenie rozpočtu na Erasmus+.

Program umožňuje najčastejšie vycestovať vysokoškolským študentom. Presadzujeme, aby mohli vycestovávať aj študenti stredných škôl a odborných učilíšť, vyučujúci a ďalší pracovníci s mládežou. Aby sa výmena stala dostupnejšou aj pre osoby so zdravotným hendikepom.

Ľudia sa z pobytov vracajú preukázateľne lepšie jazykovo vybavení, s vyšším sebavedomím a rozhľadom. Takú investíciu do ľudského kapitálu Slovensko nutne potrebuje. Mediálnej gramotnosti a učením praktických a pre život potrebných racionálnych zručností a vedomostí po vzore škandinávskej pedagogiky. Nezmyselné memorovanie patrí do 19. storočia. S naším vzdelávacím systémom je to ešte horšie ako s diaľnicami. Preto Piráti, aj keď nebudú môcť ihneď zmeniť vzdelávací systém na Slovensku (náprava potrvá roky), budú presadzovať časté študijné pobyty učiteľov v rámci celej Európskej únie (u slobodných pedagógov dlhšie, u pedagógov s rodinami kratšie, ale častejšie), ktoré budú financované z fondov EÚ určených na vzdelávanie. To je momentálne najrýchlejšia cesta, ako aspoň niečo zmeniť. Lepšiu budúcnosť našich detí budeme v európskom parlamente tvrdo presadzovať.

Podpora vedy a výskumu je jediná cesta, ako zo Slovenska urobiť modernú a pokrokovú krajinu, ktorá už nebude iba montážnou dielňou pre automobilky.


  1. DIGITÁLNE SLOVENSKO V EURÓPE

Technologický rozvoj prudko mení svet a my sa musíme naučiť čo najlepšie využívať možnosti, ktoré ponúka. Chceme Európu zrýchliť, nie spomaliť. Preto budeme pracovať na digitalizácii a uľahčení života bežným ľuďom aj firmám. Verejné služby im musia poskytovať kvalitné zázemie a byť transparentné. Vysoká miera digitalizácie znamená nižšiu mieru korupcie. Pri tomto úsilí však nebudeme zabúdať na slobodu a ochranu osobných údajov v digitálnom priestore. Významným míľnikom je aj rozvoj umelej inteligencie, ktorá môže výrazne zvýšiť efektivitu a komfort, no zároveň je potrebné venovať náležitú pozornosť aj bezpečnosti a etike využívania tejto technológie, aby sa predišlo možnému zneužitiu proti občanom Slovenska a Európskej únie. Piráti chcú byť strážcom humánneho prístupu vo využívaní týchto technológií.


  1. ZAHRANIČNÁ POLITIKA S JASNÝM SMEROVANÍM

Európsky hlas je dostatočne silný iba vtedy, keď postupujeme spoločne. Nielen vojna na Ukrajine jasne ukázala, že v jednote je sila. A že ak držíme spolu, zvládneme ako Európa čokoľvek. Členské štáty sa hrozbám, ako je Putinovo Rusko či agresívna Čína, nemôžu postaviť samy. Preto má jednotná zahraničná politika Európskej únie obrovský potenciál, ktorý chceme naplniť. Sme zárukou zahraničnej politiky s rovnou chrbticou, nekompromisne obhajujeme demokraciu, bezpečie, slobodu a ľudské práva. Tvrdo sa staviame a vždy stavať budeme extrémistom aj autoritárom všetkého druhu. Ukrajina si zaslúži byť v budúcnosti členom Európskej únie, o čo sa budeme aktívne zasadzovať. Aj naďalej budeme podporovať na európskej úrovni všetku pomoc, ktorá Ukrajine zaručí obnovu jej územnej celistvosti, koniec vojny a vojnové reparácie.

V záujme bezpečia našich občanov je potrebné osekať vplyv Ruska i Číny, oligarchov profitujúcich z konfliktov a rýchlo a účinne reagovať na spoločné hrozby. To ale dosť dobre nejde, keď môžu napríklad spojenci Ruska vo vnútri Únie jedným vetom potrebné kroky zablokovať. Alebo ostatné štáty vydierať o peniaze, inak im spoločný postup neumožní. Ako to opakovane robí napríklad Viktor Orbán, ktorý Európu pravidelne vydiera.

Podporujeme preto, aby sa v zahraničných a bezpečnostných otázkach v Rade Európskej únie rozhodovalo kvalifikovanou väčšinou. Už dnes sa týmto spôsobom hlasuje o väčšine tém, ide tak o zabehnutú prax. Vždy zároveň platí a platiť bude, že sa najväčšia krajina musí dohodnúť s menšími.


  1. PODPORA POĽNOHOSPODÁROV A SPRAVODLIVÁ DOTAČNÁ POLITIKA

Európske poľnohospodárstvo sa stalo závislé na dotáciách. Investičné dotácie sú navyše zložité a ľahšie na ne dosiahnu veľké agro podniky. Obrie holdingy tak kontrolujú väčšinu poľnohospodárskej pôdy a potláčajú konkurenciu. Extrém, ku ktorému došlo v tomto smere na Slovensku, je v iných krajinách Európskej únie nevídaný. To musí skončiť. Chceme dynamický trh, kde sa darí aj lokálnym farmárom, pestovateľom, chovateľom a producentom potravín. Chceme podporu hlavne pre rodinné farmy a návrat malých polí.


  1. ZDRAVÁ A ZELENÁ PLANÉTA

Každý v Európe má právo dýchať vzduch bez jedov, jesť zdravé potraviny a piť čistú vodu – nesmieme sa len prizerať, ako jej kvôli suchu ubúda. Budeme brániť biodiverzitu, klímu i zdravé životné prostredie. Zasadíme sa o to, aby Zelená dohoda naplnila svoj zmysel. Teda nielen zlepšila životné prostredie, ale predovšetkým ruka v ruke s tým aj kvalitu života, napríklad ľudí v uhoľných regiónoch. Prechod na udržateľnú ekonomiku musí znamenať lepšiu prácu v zdravom prostredí za férovú odmenu, nie chudobu. Prechod na čistejšie zdroje energie je nevyhnutný. Odmietame ale, aby sa na náklady skladali bežní ľudia, zatiaľ čo korporácie budú zo znečistenia ďalej profitovať. Nesmieme utápať ďalšie peniaze dotovaním rôznych korporácií, ktoré namiesto inovácií ďalej devastujú životné prostredie.