Výzva NKÚ a Úradu vládneho auditu na vykonanie mimoriadnej kontroly v Pôdohospodárskej platobnej agentúre na základe závažných zistení Sekcie riadenia rizík a prevencie protispoločenskej činnosti ako aj na základe začatia trestného stíhania OČTK vo vzťahu k subjektom, ktoré neoprávnene poberali dotácie z prostriedkov EÚ.