Zásady
ochrany osobných údajov

Súhlas so spracúvaním osobných údajov a potvrdenie veku 

Zakliknutím zaškrtávacieho políčka vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu meno a email politickou stranou Pirátska strana – Slovensko, so sídlom Pri lesostepi 3838/5, 84110 Bratislava-Devín, Slovenská republika, IČO 42228034, číslo registrácie: OVVS 3- 2010/021248 ako prevádzkovateľom, a to za účelom komunikácie a zasielania marketingovej komunikácie, týkajúcej sa všeobecných informácií o novinkách (všeobecný newsletter), prostredníctvom e-mailu. Súhlas udeľujem na dobu až do odvolania. 

Zároveň beriem na vedomie, že v zmysle príslušných právnych predpisov môže svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov samostatne vyjadriť iba osoba, ktorá dovŕšila vek 16 rokov, pričom v prípade nedovŕšenia tohto veku sa vyžaduje súhlas zákonného zástupcu danej osoby. V takom prípade nie je možné súhlas udeliť, ale je potrebné kontaktovať Pirátsku stranu – Slovensko na nižšie uvedenej e-mailovej adrese. Potvrdením svojho súhlasu preto zároveň potvrdzujem, že som dovŕšil(a) vek 16 rokov. 

Informačná povinnosť prevádzkovateľa 

Prevádzkovateľom osobných údajov je Pirátska strana – Slovensko so sídlom Pri lesostepi 3838/5, 84110 Bratislava-Devín, Slovenská republika. Pirátska strana – Slovensko vymenovala za svojho zodpovedného zástupcu Patrika Novotného, e-mailová adresa patrik.novotny@slovenskipirati.sk, telefónne číslo 0911 589 118

Pirátsku stranu – Slovensko je možné kontaktovať: 

a) písomne zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti s uvedením mena a priezviska zodpovednej osoby pod názvom spoločnosti, 

b) elektronicky zaslaním e-mailu na vyššie uvedenú e-mailovú adresu alebo 

c) telefonicky na vyššie uvedenom čísle. 

Právnym základom spracúvania osobných údajov je vyššie uvedený súhlas so spracúvaním osobných údajov v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“). 

Príjemcami osobných údajov sú nasledovní sprostredkovatelia: 

a) spoločnosť Websupport s.r.o., so sídlom Karadžičova 7608/12 Bratislava – mestská časť Ružinov 821 08, Slovenská republika, IČO 36 421 928, zapísaná Okresným súdom Bratislava I, Oddiel sro, vložka číslo 44287/B 

b) spoločnosť Roland Torsten Advertisng, s.r.o., so sídlom Kukučínova 34, 831 03 Bratislava, Slovenská republika, IČO 36730513, zapísaná Okresným súdom Bratislava I, Oddiel sro, vložka číslo 63270/B 

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo inými príslušnými právnymi predpismi. Dotknutá osoba poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne a má voči prevádzkovateľovi právo (i) požadovať prístup k osobným údajom, (ii) na opravu osobných údajov, (iii) na vymazanie osobných údajov, (iv) na obmedzenie spracúvania osobných údajov a (v) právo na prenosnosť osobných údajov. Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním Pirátskej strany – Slovensko, tak ako je uvedené vyššie. 

Príslušné právne predpisy

Príslušným právnym predpisom je najmä Nariadenie GDPR, príslušný zákon o ochrane osobných údajov v účinnom znení a ostatné aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy.

Zásady ochrany osobných údajov - NEWSLETTER

Týmto súhlasom nám dávate možnosť zasielať vám e-mailový newsletter. Nájdete v ňom to najzaujímavejšie z diania v Pirátskej strane – Slovensko. Posielame ho zvyčajne jeden krát mesačne. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov a potvrdenie veku 

Zakliknutím zaškrtávacieho políčka vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu meno a email politickou stranou Pirátska strana – Slovensko, so sídlom Pri lesostepi 3838/5, 84110 Bratislava-Devín, Slovenská republika, IČO 42228034, číslo registrácie: OVVS 3- 2010/021248 ako prevádzkovateľom, a to za účelom komunikácie a zasielania marketingovej komunikácie, týkajúcej sa všeobecných informácií o novinkách (všeobecný newsletter), prostredníctvom e-mailu. Súhlas udeľujem na dobu až do odvolania. 

Zároveň beriem na vedomie, že v zmysle príslušných právnych predpisov môže svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov samostatne vyjadriť iba osoba, ktorá dovŕšila vek 16 rokov, pričom v prípade nedovŕšenia tohto veku sa vyžaduje súhlas zákonného zástupcu danej osoby. V takom prípade nie je možné súhlas udeliť, ale je potrebné kontaktovať Pirátsku stranu – Slovensko na nižšie uvedenej e-mailovej adrese. Potvrdením svojho súhlasu preto zároveň potvrdzujem, že som dovŕšil(a) vek 16 rokov. 

Informačná povinnosť prevádzkovateľa 

Prevádzkovateľom osobných údajov je Pirátska strana – Slovensko so sídlom Pri lesostepi 3838/5, 84110 Bratislava-Devín, Slovenská republika. Pirátska strana – Slovensko vymenovala za svojho zodpovedného zástupcu Patrika Novotného, e-mailová adresa patrik.novotny@slovenskipirati.sk, telefónne číslo 0911 589 118

Pirátsku stranu – Slovensko je možné kontaktovať: 

a) písomne zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti s uvedením mena a priezviska zodpovednej osoby pod názvom spoločnosti, 

b) elektronicky zaslaním e-mailu na vyššie uvedenú e-mailovú adresu alebo 

c) telefonicky na vyššie uvedenom čísle. 

Právnym základom spracúvania osobných údajov je vyššie uvedený súhlas so spracúvaním osobných údajov v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“). 

Príjemcami osobných údajov sú nasledovní sprostredkovatelia: 

a) spoločnosť Websupport s.r.o., so sídlom Karadžičova 7608/12 Bratislava – mestská časť Ružinov 821 08, Slovenská republika, IČO 36 421 928, zapísaná Okresným súdom Bratislava I, Oddiel sro, vložka číslo 44287/B 

b) spoločnosť Roland Torsten Advertisng, s.r.o., so sídlom Kukučínova 34, 831 03 Bratislava, Slovenská republika, IČO 36730513, zapísaná Okresným súdom Bratislava I, Oddiel sro, vložka číslo 63270/B 

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo inými príslušnými právnymi predpismi. Dotknutá osoba poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne a má voči prevádzkovateľovi právo (i) požadovať prístup k osobným údajom, (ii) na opravu osobných údajov, (iii) na vymazanie osobných údajov, (iv) na obmedzenie spracúvania osobných údajov a (v) právo na prenosnosť osobných údajov. Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním Pirátskej strany – Slovensko, tak ako je uvedené vyššie. 

Príslušné právne predpisy

Príslušným právnym predpisom je najmä Nariadenie GDPR, príslušný zákon o ochrane osobných údajov v účinnom znení a ostatné aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy.